Hotărârea nr. 108/2006

Hotãrârea nr. 108 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 58/2006

HOTÃRÂREA Nr. 108

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 58/2006

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate comun al Directiei Economice si Directiei Administratie Publicã, Juridic-contencios din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti, prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 58/2006;

luând act de Adresa Consiliului Judetean Prahova – Directia Juridic Contencios si Administratie Localã nr. 5778/dosar I/B/3 din 27.04.2006 ;

vãzând prevederile Legii nr. 31/1990 privind constituirea si functionarea societãtilor comerciale, republicatã, precum si ale Hotãrârii Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componentei si competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. i si y si 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Se aprobã modificarea art. 2 al Hotãrârii Consiliului Local nr. 58/2006, în sensul cã se majoreazã numãrul de actiuni cu care participã Consiliul Local al Municipiului Ploiesti la capitalul social al S.C. INFRAINVEST PRAHOVA S.A. cu 2780 actiuni a câte 10 lei RON fiecare.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 58/2006 rãmân neschimbate .

Art. 3

Directia Economicã din cadrul Primãriei Municipiului Ploiesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 9 mai 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria-Magdalena Mazalu