Hotărârea nr. 106/2006

Hotãrârea nr. 106 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto cu cafeterie P+1 si schimbare de destinatie din locuintã în vestiar, Strada Strandului nr. 3-5, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 106

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire spalãtãrie auto cu cafeterie P+1 si schimbare de destinatie din locuintã în vestiar, Strada Strandului   nr. 3-5,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Dobromir Virgil si a doamnei Dobromir Daniela, Planul urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto cu cafeterie P+1 si schimbare de destinatie din locuintã în vestiar, Strada Strandului nr. 3-5, Ploiesti;

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art. 38 (1) si (2), lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto cu cafeterie P+1 si schimbare de destinatie din locuintã în vestiar, Strada Strandului nr. 3-5, Ploiesti, la solicitarea S.C. Panital Construct S.R.L.,  cu conditia respectarii Avizului nr. 398 din 17.04.2006 al Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului, anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui Plan urbanistic de detaliu se aflã în intravilan si este proprietate particulara conform Contractului de vânzare-cumpãrare nr. 3063/2003 si a Contractului de comodat nr. 100/2006.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu prevãzut la art. 1 va avea termen de valabilitate 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu