Hotărârea nr. 105/2006

Hotãrârea nr. 105 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Consolidare Spital Municipal nr.1 Schuller (corp A)

HOTÃRÂREA Nr. 105

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici

ai obiectivului Consolidare Spital Municipal nr. 1 Schuller (corp A)

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si a domnilor consilieri Carmen Dumitru, Dan Ionitã, Teodor Avramescu, Marcian Popa, Gabriel Lungu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat - Serviciului Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Consolidare Spital Municipal nr. 1 Schuller (corp A);

în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (3) din Legea nr. 270/2003 a Spitalelor;

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanta de Urgentã nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobatã prin Legea nr. 108/2004;

în temeiul art. 38, lit. m din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Consolidare Spital Municipal nr. 1 Schuller (corp A), conform anexei la prezenta hotãrâre.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti prin Serviciul Scoli, Spitale, Reparatii Clãdiri, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu