Hotărârea nr. 104/2006

Hotãrârea nr. 104 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire locuintã individualã P+1, Strada Vãratec nr. 1-3, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 104

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu  Construire locuintã individualã

P+1, Strada Vãratec  nr. 1-3,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului Dobromir Virgil si a doamnei Dobromir Daniela, Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã individualã P+1, Strada Vãratec  nr. 1-3, Ploiesti;         

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si  (2), lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire locuintã individualã P+1, Strada Vãratec nr. 1-3, Ploiesti, la solicitarea domnului Dobromir Virgil si a doamnei Dobromir Daniela,  cu conditia respectãrii Avizului nr. 356 din 19.01.2006 al Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului, anexat prezentei hotãrâri. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui Plan urbanistic de detaliu se aflã în intravilan si este proprietatea beneficiarului.   

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termen de valabilitate 5 ani.

Art. 3

Directia Generalã de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu