Hotărârea nr. 103/2006

Hotãrârea nr. 103 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto parter si împrejmuire, Strada Marasesti nr. 296, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 103

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto parter si împrejmuire,

Strada Mãrãsesti  nr. 296 Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. Car Motorserv S.R.L., Planul urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto parter si împrejmuire, Strada Mãrãsesti  nr. 296 Ploiesti;      

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si (2), lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire spãlãtorie auto parter si împrejmuire, Strada Mãrãsesti  nr. 296 Ploiesti, la solicitarea S.C. Car Motorserv S.R.L., cu conditia respectarii Avizului nr. 385 din 20.03.2006 al Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului, anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui Plan urbanistic de detaliu se afla in intravilan si este proprietatea beneficiarului.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termen de valabilitate 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publicã Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu