Hotărârea nr. 101/2006

Hotãrârea nr. 101 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Construire clãdire administrativã (birouri si locuinte de serviciu) P+1+M, Strada Crisan nr. 1A, Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 101

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu  – Construire cladire administrativã

(birouri si locuinte de serviciu) P+1+M, Strada Crisan  nr. 1A,  Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota  si a domnilor consilieri Daniel Savu, Sorin Chivu, Simona Schnelbach, Florin Sicoie si Paul Palas si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbanã prin care se propune spre aprobare, la solicitarea doamnei Enache Andra Elena si S.C. Ingfor S.R.L., Planul urbanistic de detaliu Construire cladire administrativa (birouri si locuinte de serviciu) P+1+M, Strada Crisan  nr. 1A, Ploiesti; 

în baza Legii nr. 50/1991, republicatã în 2004, modificatã si completatã cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului;

în temeiul art 38 (1) si (2), lit. k din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu Construire cladire administrativa (birouri si locuinte de serviciu) P+1+M, Strada Crisan  nr. 1A, Ploiesti, la solicitarea doamnei Enache Andra Elena si S.C. Ingfor S.R.L., cu conditia respectarii Avizului nr. 383 din 20.03.2006 al Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului, anexat prezentei hotãrâri. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui Plan urbanistic de detaliu se aflã în intravilan si este proprietatea beneficiarului.       

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termen de valabilitate 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbanã va duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu