Hotărârea nr. 100/2006

Hotãrârea nr. 100 privind stabilirea plafonului creantelor fiscale care pot fi anulate

HOTÃRÂREA Nr. 100

privind stabilirea plafonului creantelor fiscale care pot fi anulate

 

            Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului primar si Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante Locale Ploiesti prin care se propune stabilirea plafonului creantelor fiscale care pot fi anulate;

în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu completãrile si modificãrile ulterioare si cele ale Hotãrârii Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã;

în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a Hotãrârii Guvernului Romaniei nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

în temeiul art. 38, alin. (2), lit. d si art. 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu completãrile si modificãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Stabileste la 10 lei RON plafonul creantelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2005 care pot fi anulate.

Art. 2

Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 01.05.2006.

Art. 3

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica si Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 28 aprilie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Daniel Savu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu