Hotărârea nr. 10/2006

Hotararea nr. 10 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuileli pe anul 2006 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

HOTÃRÂREA Nr. 10

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuileli pe anul 2006 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 si Ordonanta de Urgentã a Guvernului. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si alin. 2, lit. d, art. 46, alin. 1 si alin. 3, din  Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri de la data emiterii acesteia.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu