Hotărârea nr. 1/2006

Hotararea nr. 1 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Comunitare Ploiesti pe anul 2006

HOTÃRÂREA Nr. 1

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Politiei Comunitare Ploiesti pe anul 2006

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Politiei Comunitare Ploiesti privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006;

având în vedere prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;

în temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare;

în temeiul art. 38, alin. 1 si alin. 2, lit. d, art. 46, alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã bugetul de venituri si cheltuieli al Politiei Comunitare Ploiesti pe anul 2006, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Aprobã lista de investitii conform Anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei Municipiului Ploiesti si ale Politiei Comunitare Ploiesti se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Datã în Ploiesti, astãzi, 1 februarie 2006

 

Presedinte de sedintã,

Florin Sicoie

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu