Hotărârea nr. 99/2003

Hotãrârea nr. 99 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Nastase Vasile, Stoica Stefan, Severin Olga, Chiru Dolores,  Nae Elena, Feraru Viorica si Negulescu Emil

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

HOTARAREA NR. 99

Privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata

impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Nastase Vasile,

Stoica Stefan, Severin Olga, Chiru Dolores,  Nae Elena, Feraru Viorica si Negulescu Emil

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

Vazand expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ion, Oneata Nastase, Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata formulate de Nastase Vasile, Stoica Stefan, Severin Olga, Chiru Dolores,  Nae Elena, Feraru Viorica si Negulescu Emil.

 

            Avand in vedere prevederile Legii nr. 36 / 2002 privind impozitele si taxele locale si ale Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61 / 1998;

           

In conformitate cu prevederile OG nr. 40 / 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale HGR nr. 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

           

In temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 – Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Nastase Vasile  in sensul ca acorda  urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a impozitului pe cladiri in  valoare de 2.313.030 lei aferent trim.II 1999–trim.I 2003, conform graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare;

b)      amanarea la plata a  sumei de 1.335.744 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladiri, in valoare totala de 1.335.744 lei, calculate pana la 31.03.2003, din care 1.191.898 lei dobanzi si 143.846 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

 

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni, conform graficului prezentat in Anexa la prezenta .

            Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si cconstituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

 

 

 

 

 

Art. 2 – Aproba cererea de inlesnire la plata formulata de Stoica Stefan  in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere in suma de 191.858 lei,calculate pana la 18.03.2003 aferente chiriei locuinta , din care dobanzi in valoare de 168.331 lei si penalitati de intarziere in valoare de 23.527 lei.

 

Art. 3 – Respinge cererea  formulata de Severin Olga privind  acordarea scutirii de la plata impozitelor pe cladiri si teren pentru anul 2003.

 

Art. 4 – Respinge cererea  formulata de Chiru Dolores de acordare a scutirii de la plata impozitului  pe cladire pentru anul 2003.

 

Art. 5 – Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Nae Elena in sensul ca aproba urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea pe o perioada de 24 luni a chiriei pentru spatiul cu destinatia de locuinta  in valoare totala de 7.078.774 lei aferenta perioadei iunie 2001- decembrie 2001 si aprilie 2002 – martie 2003,  conform graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare;

a)      amanarea la plata a  sumei de 11.224.176 lei reprezentand dobanzi si a penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

b)      scutirea de la plata a sumei totale de 11.224.176 lei reprezentand dabanzi si penalitati de intarziere din care dobanzi in valoare de 10.849.884 lei si penalitati de intarziere in valoare de 374.292 lei, calculate  pana la 31.03.2003 aferente chiriei locuinta, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni, conform graficului prezentat in Anexa la prezenta .

            Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si cconstituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

Art. 6 – Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Feraru Viorica in sensul ca aproba urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea pe o perioada de 3 luni a impozitului pe cladiri in  valoare totala de 650.745 lei aferent perioadei trim.IV 2001, trim.II 2002 -  trim. I 2003, precum si a debitului aferent impozitului  pe teren in valoare de 132.952 lei  datorat pentru  perioada trim IV 2002 –  trim.I 2003, conform graficului, prezentat in anexa la prezenta hotarare;

b)      amanarea la plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata sumei de 198.014 lei reprezentand dobanzi  aferente impozitului pe cladiri si teren, calculate la 31.03.2003 din care 194.807 lei  dobanzi aferente impozitului pe cladiri si 3.207 lei dobanzi aferente impozitului pe teren, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

 

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni, conform graficului prezentat in Anexa la prezenta .

 

 

 

 

 

 

            Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si cconstituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

Art. 7– Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Negulescu Emil in sensul ca aproba acordarea urmatoarelor inlesniri la plata:

a)      esalonarea pe o perioada de 6 luni a impozitului pe cladiri in valoare  3.087.853 lei aferent perioadei 15.03.2000 – 15.03.2003 si a   impozitului pe teren in valoare de 1.991.847 lei aferent perioadei  15.12.1999 – 31.03.2003, conform graficului rezentat in anexa la prezenta;

b)      amanarea la plata a sumei de 2.510.123 lei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata;

c)      scutirea de la plata a sumei totale de 2.510.123 lei reprezentand dabanzi si penalitati de intarziere, aferente impozitelor pe cladiri si teren din care 1.251.701 lei  dobanzi  si 214.214 lei penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri si 882.550 lei dobanzi si 141.658 lei penalitati de intarziere aferente impozitului pe teren, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni, conform graficului prezentat in Anexa la prezenta .

            Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si cconstituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

Art. 8 – Directia Fisca a Primariei Municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

 

Art. 9 – Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios a Primariei Municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

 

Data in Ploiesti, astazi 24 APRILIE 2003

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA SECRETAR

            Gheorghe Ioan                                                              Maria Magdalena Mazalu


 

PRIMARIA MUNICIPIULUI  PLOIESTI

DIRECTIA FISCALA

NR.___________ / _____________                                                                                                                                                                                                                              Avizat,

                                                                                                                        Viceprimar

                                                                                                                          Ion Iancu

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind solutionarea cererilor de acordare a  unor inlesniri la plata solicitate de Nastase Vasile, Stoica Stefan, Severin Olga, Chiru Dolores, Nae Elena, Feraru Viorica si Negulescu Emil

 

 

            Petentii Nastase Vasile, Stoica Stefan, Severin Olga, Chiru Dolores, Nae Elena, Feraru Viorica si Negulescu Emil  s-au adresat Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, solicitand acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local.

            Conform prevederilor HGR nr. 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale s-au efectuat verificari in vederea verificarii indeplinirii conditiilor pentru acordarea inlesnirilor la plata.

Avand in vedere constatarile compartimentului de specialitate, potrivit HGR nr. 794 / 2002 propunem:

 

1. Referitor la cererea nr. 132682 / 2002 depusa de domnul Nastase Vasile prin care solicita esalonarea la plata a impozitului pe cladiri datorat la bugetul local, avand in vedere nota de constatare nr. 144057 / 20.03.2003 propunem  acordarea urmatoarelor inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a impozitului pe cladiri in   valoare de 2.313.030 lei aferent trim.II 1999–trim.I 2003, conform  graficului prezentat in anexa la prezentul raport;

b)      amanarea la plata a  sumei de 1.335.744 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladiri, in valoare totala de 1.335.744 lei, calculate pana la 31.03.2003, din care 1.191.898 lei dobanzi si 143.846 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

2. Referitor la cererea nr. 182391 / 2002 depusa de domnul Stoica Stefan prin care solicita acordarea scutirii de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente chiriei locuinta , avand in vedere nota de constatare nr. 142914 / 18.03.2003 din care rezulta faptul ca singurul venit al familiei este pensia de boala de 1.156.000 lei / luna propunem acordarea scutirii de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere in suma totala de 191.858 lei aferente chiriei locuinta , calculate pana la 18.03.2003, din care dobanzi in valoare de 168.331 lei si penalitati de intarziere in valoare de 23.527 lei.

 

3. Cu cerera nr. 118364 / 15.01.2003  doamna Severin Olga solicita scutirea de la plata  impozitelor  pe cladiri si teren pentru anul 2003,  aferente imobilului din strada Petre Negulescu, nr.17, pe motivul ca venitul lunar pe care il realizeaza este in suma de 933.000 lei. Avand in vedere prevederile OG 36 /2002 privind impozitele si taxele locale si ale HCL 256 / 2002 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2003, precum si nota de constatare nr. 144232 / 20.03.2003 se constata ca doamna Severin Olga nu se incadreaza in nici una din categoriile de persoane care beneficiaza de scutirea / reducerea impozitului pe cladiri si teren pentru anul 2003. In consecinta, propunem respingerea cererii formulate de doamna Severin Olga.

 

4. Cu cererea nr. 118890 / 2003 doamna Chiru Dolores solicita scutirea de la plata  impozitului  pe cladiri pentru anul 2003,  aferente imobilului din strada Soseaua Vestului nr.18, bl.102,sc.D, ap.59, pe motivul ca venitul lunar pe membru de familie este de 1.666.000 lei. Avand in vedere prevederile OG 36 /2002 privind impozitele si taxele locale si al HCL 256 / 2002 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2003, precum si nota de constatare nr. 144684 / 21.03.2003 se constata ca doamna Chiru Dolores nu se incadreaza in nici una din categoriile de persoane care beneficiaza de scutirea / reducerea impozitului pe cladiri si teren pentru anul 2003. In consecinta, propunem respingerea cererii formulate de doamna Chiru Dolores.

 

 5. Referitor la cererea nr. 133910 / 27.02.2003 depusa de doamna Nae Elena prin care solicita esalonarea la plata a chiriei pentru spatiul cu destinatia de locuinta,  avand in vedere nota de constatare nr. 147105 / 27.03.2003 din care rezulta un venit pe membru de familie de 1.040.000 lei propunem  acordarea urmatoarelor inlesniri  la plata obligatiilor datorate bugetului local:

a)      esalonarea pe o perioada de 24 luni a chiriei pentru spatiul cu  destinatia de locuinta  in valoare totala de 7.078.774 lei aferente perioadei iunie.2001- decembrie 2001 si aprilie 2002 – martie 2003, conform graficului prezentat in anexa la prezentul raport;

b)      amanarea la plata a  sumei de 11.224.176 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata;

c)      scutirea de la plata a sumei totale de 11.224.176 lei reprezentand dabanzi si penalitati de intarziere din care dobanzi in valoare de 10.849.884 lei si penalitati de intarziere in valoare de 374.292 lei, calculate  pana la 31.03.2003 aferente chiriei locuinta, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

6. Cu cererea nr. 130527 / 20.02.2003 doamna Feraru Viorica solicita esalonarea  pe 3 luni a obligatiilor datorate  bugetului local, reprezentand impozit pe cladiri si teren. Avand in vedere nota de constatare nr. 148245 / 01.04.2003 din care rezulta un venit pe membru de familie in valoare de 1.196.000 lei,  propunem  acordarea urmatoarelor inlesniri  la plata :

a)      esalonarea pe o perioada de 3 luni a impozitului pe cladiri in     valoare totala de 650.745 lei aferent perioadei trim.IV 2001, trim.II 2002 -  trim. I 2003, precum si a debitului aferent impozitului  pe teren in valoare de 132.952 lei  datorat pentru  perioada trim IV 2002 –  trim.I 2003, conform graficului, prezentat in anexa la prezentul raport;

 

 

 

 

b)      amanarea la plata a sumei de 198.014 lei reprezentand  dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata;

c)      scutirea de la plata sumei de 198.014 lei reprezentand dobanzi  aferente impozitului pe cladiri si teren, calculate la 31.03.2003 din care 194.807 lei  dobanzi aferente impozitului pe cladiri si 3.207 lei dobanzi aferente impozitului pe teren, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii, a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

7. Domnul Negulescu Emil cu cererea nr. 129729 / 19.02. 2003 solicita acordarea esalonarii  la plata impozitelor pe teren si cladiri datorate bugetului local, precum si scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente. Avand in vedere nota de constatare nr. 148235 / 01.04.2003  propunem Consiliului Local acordarea urmatoarelor inlesniri la plata:.

c)      esalonarea pe o perioada de 6 luni a impozitului pe cladiri in valoare  3.087.853 lei aferent perioadei 15.03.2000 – 15.03.2003 si a   impozitului pe teren in valoare de 1.991.847 lei aferent perioadei  15.12.1999 – 31.03.2003, conform graficului prezentat in anexa la prezentul raport;

b)      amanarea la plata a sumei de 2.510.123 lei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata;

c)      scutirea de la plata a sumei totale de 2.510.123 lei reprezentand dabanzi si penalitati de intarziere, aferente impozitelor pe cladiri si teren din care 1.251.701 lei  dobanzi  si 214.214 lei penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri si 882.550 lei dobanzi si 141.658 lei penalitati de intarziere aferente impozitului pe teren, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii, a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

 

Directia Fiscala,                                                                      Directia Economica,

             Ion Marina                                                                              Nicoleta Craciunoiu

                                                                       

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 


CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

Comisia de Buget - Finante

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata

impozitelor, taxelor si  a altor venituri ale bugetului local solicitate de Nastase Vasile,

Stoica Stefan, Severin Olga, Chiru Dolores,  Nae Elena, Feraru Viorica si Negulescu Emil

 

 

 

 

Cu cererile nr. 132682 / 2002, 182391 / 2002, 118364 / 2002, 118890 / 2003, 133910 / 2003, 130527 / 2003, 129729 / 2003 petentii: Nastase Vasile, Stoica Stefan, Severin Olga, Chiru Dolores, Nae Elena, Feraru Viorica si Negulescu Emil s-au adresat Consiliului Local Ploiesti solicitand acordarea de inlesniri la plata impozitelor,  taxelor si a altor venituri la bugetul local.

 

In conformitate cu prevederile OG nr. 40 / 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale HGR 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, Directia Fiscala, prin serviciul sau de specialitate a inaintat Comisiei Buget – Finante a Consiliului Local Ploiesti cererile si dosarele complete ale petentilor, impreuna cu propunerea de solutionare.

 

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti proiectul de hotarare conform cu propunerea inaintata, avand in vedere cererile petentilor si propunerile Directiei Fiscale.

 

 

 

 

                                                Consilier Dinu Savu - presedinte

                                                Consilier Rusu Ioan - secretar

                                                Consilier Dinu Ion - membru

                                                Consilier Oneata Nastase – membru

                                                Consilier Mitu Augustin – membru

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa

Esalonarea la plata a sumelor datorate de  Nastase Vasile, Nae Elena, Feraru Viorica,

 Negulescu Emil

 

Nr.

crt.

Termen de plata

Rata esalonarii

Nastase Vasile

Nae Elena

Feraru Viorica

Negulescu Emil

Impozit cladire

Chirie locuinta

Impozit cladire

Impozit teren

Impozit cladire

Impozit teren

1.

30.05.03

385.500

295.000

217.000

44.500

514.500

332.000

2.

30.06.03

385.500

295.000

217.000

44.500

514.500

332.000

3.

30.07.03

385.500

295.000

216.745

43.952

514.500

332.000

4.

30.08.03

385.500

295.000

-

-

514.500

332.000

5.

30.09.03

385.500

295.000

-

-

514.500

332.000

6.

30.10.03

388.030

295.000

-

 

515.353

331.847

7.

30.11.03

-

295.000

-

-

-

-

8.

30.12.03

-

295.000

-

-

-

-

9.

30.01.04

-

295.000

-

-

-

-

10.

30.02.04

-

295.000

-

-

-

-

11.

30.03.04

-

295.000

-

 

-

-

12.

30.04.04

-

295.000

-

-

-

-

13.

30.05.04

-

295.000

-

-

-

-

14.

30.06.04

-

295.000

-

-

-

-

15.

30.07.04

-

295.000

-

-

-

-

16.

30.08.04

-

295.000

-

-

-

-

17.

30.09.04

-

295.000

-

-

-

-

18.

30.10.04

-

295.000

-

-

-

-

19.

30.11.04

-

295.000

-

-

-

-

20.

30.12.04

-

295.000

-

-

-

-

21.

30.01.05

-

295.000

-

-

-

-

22.

30.02.05

-

295.000

-

-

-

-

23.

30.03.05

-

295.000

-

-

-

-

24.

30.04.05

-

293.774

-

-

-

-

Total

2.313.030

7.078.774

650.745

132.951

3.087.853

1.991.847

 Directia Fiscala,                                                                 Directia Economica,

                           Ion Marina                                                                      Nicoleta Craciunoiu

 

 

                                    Anexa

Esalonarea la plata a sumelor datorate de  Nastase Vasile, Nae Elena, Feraru Viorica si  Negulescu Emil

 

 

Nr.

crt.

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Nastase Vasile

Nae Elena

Feraru Viorica

Negulescu Emil

Impozit cladire

Chirie locuinta

Impozit cladire

Impozit teren

Impozit cladire

Impozit teren

1.

30.05.03

385.500

295.000

217.000

44.500

514.500

332.000

2.

30.06.03

385.500

295.000

217.000

44.500

514.500

332.000

3.

30.07.03

385.500

295.000

216.745

43.952

514.500

332.000

4.

30.08.03

385.500

295.000

-

-

514.500

332.000

5.

30.09.03

385.500

295.000

-

-

514.500

332.000

6.

30.10.03

388.030

295.000

-

 

515.353

331.847

7.

30.11.03

-

295.000

-

-

-

-

8.

30.12.03

-

295.000

-

-

-

-

9.

30.01.04

-

295.000

-

-

-

-

10.

29.02.04

-

295.000

-

-

-

-

11.

30.03.04

-

295.000

-

 

-

-

12.

30.04.04

-

295.000

-

-

-

-

13.

30.05.04

-

295.000

-

-

-

-

14.

30.06.04

-

295.000

-

-

-

-

15.

30.07.04

-

295.000

-

-

-

-

16.

30.08.04

-

295.000

-

-

-

-

17.

30.09.04

-

295.000

-

-

-

-

18.

30.10.04

-

295.000

-

-

-

-

19.

30.11.04

-

295.000

-

-

-

-

20.

30.12.04

-

295.000

-

-

-

-

21.

30.01.05

-

295.000

-

-

-

-

22.

28.02.05

-

295.000

-

-

-

-

23.

30.03.05

-

295.000

-

-

-

-

24.

30.04.05

-

293.774

-

-

-

-

Total

2.313.030

7.078.774

650.745

132.951

3.087.853

1.991.847

                                   

Presedinte de sedinta,                                                                           Contrasemneaza Secretar,                                                                                                                                                                                Maria Magdalena Mazalu