Hotărârea nr. 98/2003

Hotãrârea nr. 98 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST”,  Ploiesti

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

HOTĂRÂREA   NR. 98

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST”,  Ploiesti

           

 

                        Consiliul Local al municipiului Ploieşti;

            Văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbana , prin care se propune spre aprobare , la solicitarea Primariei municipiului Ploiesti, Planul Urbanistic de Detaliu PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST”, Ploiesti     

În baza Legii nr. 453 / 2001, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În conformitate cu Legea nr. 213 / 1998 , privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

            În temeiul Legii nr. 215 / 2001, privind administrţia publică locală;

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E

 

 

            ART. 1   Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu , PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST”, Ploiesti, la solicitarea Primariei municipiului Ploiesti cu conditia respectarii avizului nr. 7   din 19.10.2001 al CTUAT la faza Autorizatiei de Construire. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea publica a municipiului Ploiesti si are suprafata de 16 410.00 mp.

                                   

            ART. 2   Planul Urbanistic de Detaliu , prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

 

            ART. 3   Direcţia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

           

            ART. 4    Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

 

                        Dată în Ploieşti , astăzi  24 APRILIE 2003

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

 

                   GHEORGHE IOAN                                 MARIA MAGDALENA MAZÂLU

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                          SE APROBĂ

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                        VICEPRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI                                          

DIRECŢIA GENERALA DE DEZVOLTARE                                   NICOLAE OPREA

URBANA

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind Proiectul de Hotărâre referitor  la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST”, Ploiesti

 

Beneficiar : Primaria municipiului Ploiesti

Proiectant: arh. Victor Socoleanu

 

 

            Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000, şi a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploieşti – Direcţia Generala de Dezvoltare Urbana, s-a prezentat proiectul: Plan Urbanistic de Detaliu PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST”, Ploiesti.

            Proiectantul a executat  Planul Urbanistic de Detaliu la comanda Primariei municipiului Ploiesti, conform precizărilor Certificatului de urbanism 1661 / 23.10.2000. şi în concordanţă cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 / N / 08.06.2000 .

 

·          Terenul care face obiectul acestui PUD se afla in intravilan si face parte din domeniul public al municipiului Ploiesti si are suprafata de 16 410.00 mp.

·          Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 destinatia terenului situat in UTR-V-2 este zona pentru institutii si servicii cu functiuni complexe cu interdictie temporara de construire pana la elaborarea PUZ/PUD.

·        Procentul de ocupare al terenului rezultat in urma analizei PUD este de POT = 30% luandu-se in considerare suprafata de teren de 16 410.00 mp. Coeficientul de utilizare al terenului rezultat in urma PUD este de CUT = 0.3, valorile impuse prin PUG fiind de POT = 50% si CUT = 1.2, valorile indicilor de ocupare a terenului inscriindu-se limitele acceptate.

·        Conform Certificatului de Urbanism nr. 1661 / 23.10.2000 propunerile PUD sunt urmatoarele: se propune desfiintarea comertului stradal din zona pietei agroalimentare si din zona complexului comercial P+1.

·        Accesul auto si pietonal se va realiza din str. Baraol si Erou Moldoveanu Marian.

·        Spatiile de parcare propuse in interiorul lotului aflat in proprietatea beneficiarului sunt in numar de 72 locuri .

·        Dat fiind caracterul zonei in care se gaseste, racordarea la utilitati nu reprezinta o problema (apa, canalizare, gaze, electrica, telefonie)..

·        Obiectivul propus prin PUD se incadreaza in zona functionala prevazuta in PUG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:

 

 

LA MOMENTUL AVIZARII PUD-LUI IN SEDINTA C.T.U.A.T. DIN DATA DE 17.10.2001 CONDITIILE PENTRU INAINTARE CATRE CONSILIUL LOCAL A FOST REGLEMENTAREA SITUATIEI JURIDICE A TERENULUI.

ACEASTA NU A FOST POSIBILA DECAT IN LUNA APRILIE 2003 PRIN ADRESA INAINTATA CATRE DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA  NR. 301884 / 04.04.2003. ANEXATA LA PREZENTUL RAPORT DE SPECIALITATE.

 

           

 

 

 

 

Supunem avizarii proiectul PUD PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST”,   Ploiesti intocmit de arh. Victor Socoleanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            VIZAT

DIRECTIA JURIDICA

 

      DIRECTOR                                                            ARHITECT SEF

LUMINITA GABORFI                                             ARH. SIMONA MUNTEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                       

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind Proiectul de Hotărâre referitor  la Planul Urbanistic de Detaliu

PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST”,  , Ploiesti

 

Beneficiar : Primaria municipiului Ploiesti

Proiectant: arh. Victor Socoleanu

 

 

 

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploieşti – Directia Generala de Dezvoltare Urbana, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu  PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST” Ploiesti, la solicitarea Primariei municipiului Ploiesti,intocmit de arh. Victor Socoleanu.                                                                                                                                                                                                                         

Proiectantul a executat  Planul Urbanistic de Detaliu la comanda Primariei municipiului Ploiesti, conform precizărilor Certificatului de urbanism 1661 / 23.10.

2002.în concordanţă cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 / N / 08.06.2000.

Terenul care face obiectul acestui PUD este proprietatea beneficiarului.

Potrivit Raportului de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana , proiectantul a respectat prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieşti  aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti precum şi prevederile Legii nr. 453 / 2001 a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000.

            Supun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti Planul Urbanistic de Detaliu PIATA  AGROALIMENTARA  “ AURORA VEST”, Ploiesti, la solicitarea Primariei municipiului Ploiesti, intocmit de arh. Victor Socoleanu

 

 

 

 

 

PRIMAR

EMIL CALOTA