Hotărârea nr. 97/2003

Hotãrârea nr. 97 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “SECTIE FABRICATE DIN LEMN”, str. Corlatesti FN, Ploiesti

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

HOTĂRÂREA   NR 97

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “SECTIE FABRICATE DIN LEMN”, str. Corlatesti FN, Ploiesti

 

                        Consiliul Local al municipiului Ploieşti;

            Văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota şi Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbana , prin care se propune spre aprobare , la solicitarea SC Almyo SRL / prin dl. NICOLAE IOAN, Planul Urbanistic de Detaliu “SECTIE FABRICATE DIN LEMN”, str. Corlatesti FN, Ploiesti

În baza Legii nr. 453 / 2001, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

            În conformitate cu Legea nr. 213 / 1998 , privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;

            În temeiul Legii nr. 215 / 2001, privind administrţia publică locală;

 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E

 

 

ART. 1   Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu , “SECTIE FABRICATE DIN LEMN”, str. Corlatesti FN, Ploiesti, la solicitarea SC Almyo SRL / prin dl. NICOLAE IOAN cu conditia respectarii avizului nr. 91 din 16.10.2002 al CTUAT la faza Autorizatiei de Construire. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD se afla in intravilan, este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 221 / 11.01.2002 si are suprafata de 7475.00 mp.                         

            ART. 2   Planul Urbanistic de Detaliu , prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

 

            ART. 3   Direcţia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

           

            ART. 4    Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

 

                        Dată în Ploieşti , astăzi  24 aprilie 2003

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

 

               GHEORGHE IOAN                                      MARIA MAGDALENA MAZÂLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                          SE APROBĂ

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                        VICEPRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI                                          

DIRECŢIA GENERALA DE DEZVOLTARE                                   NICOLAE OPREA

URBANA

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

 

privind Proiectul de Hotărâre referitor  la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“SECTIE FABRICATE DIN LEMN”, str. Corlatesti FN, Ploiesti

 

 

Beneficiar : SC Almyo SRL / prin dl. NICOLAE IOAN

Proiectant: arh. Victor Socoleanu

 

            Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000, şi a cererii înregistrată la Primăria municipiului Ploieşti – Direcţia Generala de Dezvoltare Urbana, s-a prezentat proiectul: Plan Urbanistic de Detaliu “SECTIE FABRICATE DIN LEMN, str. Corlatesti FN, Ploiesti          Proiectantul a executat  Planul Urbanistic de Detaliu la SC Almyo SRL / prin dl. NICOLAE IOAN, conform precizarilor din Certificatului de Urbanism nr. 391 / 12.04.2002  şi în concordanţă cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 / N / 08.06.2000 .

 

 

 

·          Terenul care face obiectul acestui PUD se afla in intravilan, este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 221 / 11.01.2002 si are suprafata de 7475.00 mp.

·          Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 destinatia terenului situat in UTR-S - 15 este zona pentru amenajari tehnico-edilitare.

·        Procentul de ocupare al terenului rezultat in urma analizei PUD este de POT = 17.05% luandu-se in considerare suprafata de teren de 7475.00 mp. Coeficientul de utilizare al terenului rezultat in urma PUD este de CUT = 0.23, valorile indicatorilor urbanistici nefiind specificate in PUG.

·        Conform Certificatului de Urbanism nr. 391 / 12.04.2002  sunt  oferite relatii cu privire la regimul terenului, iar propunerile PUD sunt urmatoarele: amplasarea a doua hale de productie si spatii de depozitare parter, un sediu de firma P+2 precum si o cabina de poarta. Obiectul acestui PUD este constituit de fapt de ridicarea restrictiei de construire din zona.

·        Spatiile de parcare necesare sunt in numar de 12.

·        Accesul auto si pietonal se vor realiza din str. Corlatesti.

·        In zona respectiva exista urmatoarele retele tehnico – edilitare: canalizare, alimentare cu energie electrica, telecomunicatii, alimentare cu gaze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:

 

Beneficiarul a obtinut urmatoarele avize

 

 

Distrigaz                                                                          da

Conpet                                                                             da

Petrotrans                                                                        da

 

 

 

 

Supunem avizarii proiectul PUD – SECTIE FABRICATE DIN LEMN, str. Corlatesti FN, Ploiesti intocmit de arh. Victor Socoleanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            VIZAT

DIRECTIA JURIDICA

 

      DIRECTOR                                                            ARHITECT SEF

LUMINITA GABORFI                                             ARH. SIMONA MUNTEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                          

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                       

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind Proiectul de Hotărâre referitor  la Planul Urbanistic de Detaliu

“SECTIE FABRICATE DIN LEMN, str. Corlatesti FN, Ploiesti

 

 

Beneficiar : SC Almyo SRL / prin dl. NICOLAE IOAN

Proiectant: arh. Victor Socoleanu

 

            Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploieşti – Directia Generala de Dezvoltare Urbana, s-a solicitat aprobarea proiectului : Plan Urbanistic de Detaliu “SECTIE FABRICATE DIN LEMN, str. Corlatesti FN, Ploiesti,la SC Almyo SRL / prin dl. NICOLAE IOAN, intocmit de arh. Victor Socoleanu

Proiectantul a executat  Planul Urbanistic de Detaliu la comanda SC Almyo SRL / prin dl. NICOLAE IOAN, conform precizarilor din Certificatului de Urbanism nr. 391 / 12.04.2002  şi în concordanţă cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 / N / 08.06.2000.

Terenul care face obiectul acestui PUD este proprietatea beneficiarului.

Potrivit Raportului de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana , proiectantul a respectat prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploieşti  aprobat prin Hotărârea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti precum şi prevederile Legii nr. 453 / 2001 a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000.

            Supun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti Planul Urbanistic de Detaliu “SECTIE FABRICATE DIN LEMN, str. Corlatesti FN, Ploiesti, la solicitarea SC Almyo SRL / prin dl. NICOLAE IOAN, intocmit de arh. Victor Socoleanu

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

EMIL CALOTA