Hotărârea nr. 96/2003

Hotãrârea nr. 96 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr.18, Ploiesti

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

HOTARAREA   NR 96

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr.18, Ploiesti

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

          Vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana si al Administratiei Domeniului Public si Privat, prin care se propun spre aprobare,  schimbul de terenuri intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si domnul Margarit Samoil, cat si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr.18, Ploiesti;

In baza Legii nr.453/2001, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          In conformitate cu Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

          In temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrtia publica locala,

 

HOTARASTE :

 

          ART.1 Insuseste Raportul de Evaluare al terenurilor situate in Ploiesti, str.Domnisori, identificate potrivit plansei de Reglementari urbanistice – varianta 2 din P.U.D., intocmit de Oficiul Public Proiect, prezentat in Anexa 1 la prezenta hotarare.

          ART.2  Aproba schimbul de terenuri astfel:

          Domnul Margarit Samoil cedeaza suprafata de 191.00 mp, din totalul de 420.00 mp, proprietatea sa, identificata pe plan prin punctele I, E, F, J, C, I si primeste terenul proprietate a municipiului Ploiesti.

          Municipiul Ploiesti cedeaza suprafata de 191 mp, domeniu privat al localitatii, identificata pe plan prin punctele A, G, D, I, H, A, precum si B, K, J, G, B si primeste terenul proprietate a domnului Margarit Samoil.

          ART.3 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu, BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr.18, Ploiesti, la solicitarea domnului Margarit Samoil.

          ART.4   Planul Urbanistic de Detaliu, prevazut la art.3 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

ART.5 Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul privind schimbul de terenuri prevazut la art.2 din hotarare.

ART.6 Directia Generala de Dezvoltare Urbana si Administratia Domeniului Public si Privat vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

          ART.7  Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

                   Data in Ploiesti , astazi  24 aprilie 2003

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

     GHEORGHE IOAN                                     MARIA MAGDALENA MAZALU

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

 

                                                                                              

                                                                                         APROBAT,

                                                                                       VICEPRIMAR,

                                                                                       Nicolae Oprea

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic

de Detaliu BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr.18, Ploiesti

         

 

 

          Prin cererea nr.4371/26.03.2003 adresata Administratiei Domeniului Public si Privat domnul Margarit Samoil a solicitat aprobarea unui schimb de terenuri cu municipiul Ploiesti in vederea amplasarii unui bloc de locuinte D+P+5E   pe str.Domnisori nr.18.

          Terenul in suprafata de 191 mp, din totalul de 420 mp, este proprietatea domnului Margarit Samoil potrivit Sentintei civile nr.286/2001 a Tribunalului Prahova si Deciziei nr.4/2002 a Curtii de Apel Ploiesti si este identificat pe planul de situatie anexat prin punctele I, E, F, J, C, I.

          Terenul in suprafata de 191 mp, identificat pe planul de situatie anexat prin punctele A, G, D, I, H, A, precum si prin punctele B, K, J, G, B, constituie domeniul privat al municipiului Ploiesti.

In vederea solutionarii situatiei domnul Margarit Samoil a solicitat Directiei Generala de Dezvoltare Urbana intocmirea documentatiei P.U.D. BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr.18, Ploiesti.

          Obiectul acestui P.U.D. este de fapt, pe langa posibilitatea amplasarii unui bloc de locuinte in zona, realizarea unui schimb de terenuri intre beneficiar si Primaria municipiului Ploiesti astfel: se realizeaza o reconfigurare a amplasamentului prin alinierea terenului la strada Domnisori rezultand o suprafata de teren de 191.00 mp afectata schimbului.

           Conform P.U.G. aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.209/1999 destinatia terenului situat in UTR-V-9 este zona pentru institutii si servicii cu functiuni complexe cu interdictie temporara de construire pana la elaborarea P.U.Z./P.U.D..

Procentul de ocupare al terenului rezultat in urma analizei P.U.D. este de P.O.T. = 51.19% luandu-se in considerare suprafata de teren de 420.00 mp. Coeficientul de utilizare al terenului rezultat in urma P.U.D. este de C.U.T. = 3.07, valorile impuse prin P.U.G. fiind de POT = 50% si C.U.T. = 1.05, valorile indicilor de ocupare a terenului depasind limitele acceptate.

Conform Certificatului de Urbanism nr.798/20.05.2002 propunerile P.U.D. sunt urmatoarele: construire bloc de locuinte S+P+5E.

In plansa de Reglementari din P.U.D. regimul de aliniere este urmatorul: 14.00 m  fata de axul str.Domnisori, iar prin CU si P.U.G. se precizeaza un regimul de aliniere de minim 19.00m din axul str.Domnisori.

Regimul de inaltime al constructiei rezultate va fi de D+P+5E.

Accesul auto si pietonal se va realiza din str.Domnisori aproape de intersectia cu str.Frasinet.Accesul auto in si din incinta va respecta in mod obligatoriu relatia de dreapta si de asemenea trebuie avuta in vedere si realizarea de spatii de parcare suficiente pentru a putea adaposti autovehiculele viitorilor locatari.

Spatiile de parcare propuse in interiorul lotului aflat in proprietatea beneficiarului nu sunt definite explicit in plansa de reglementari urbanistice, acestea fiind prevazute in demisolul blocului.

Dat fiind caracterul zonei in care se gaseste, racordarea la utilitati nu reprezinta o problema (apa, canalizare, gaze, energie electrica, telefonie).

Obiectivul propus prin P.U.D. se incadreaza in zona functionala prevazuta in P.U.G..

Beneficiarul a obtinut urmatoarele nesolicitate prin CU:

Avize cerute prin CU                    avize anexate documentatiei

 

Distrigaz                                                                    da

Apa Nova                                                                   da

Conel                                                                        da

Romtelecom                                                               da

 

Prin Raportul de evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect Ploiesti terenurile in suprafata de 191 mp ce vor face obiectul schimbului intre municipiul Ploiesti si domnul Margarit Samoil au fost evaluate la o valoare de 6261 USD (191 mp x32,78 USD/mpx32769 lei/USD) neexistand diferente de valoare.

Fata de cele mentionate gasim necesara aprobarea schimbului de terenuri intre municipiul Ploiesti si domnul Margarit Samoil in vederea amplasarii BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr.18, Ploiesti si aprobarea P.U.D. pentru acest obiectiv.

Drept pentru care supunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

Arhitect Sef,

Simona Munteanu

 

 

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

                                                Director General,                  

      Cristian Sandulescu            

 

 

AVIZAT,

 

Directia Administratie Publica, Juridic-Contecios,

Director,

Luminita Gaborfi

 

ROMANIA                                                                                          

JUDETUL PRAHOVA                                                                       

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind Proiectul de hotarare referitor  la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr.18, Ploiesti

 

 

 

Prin cererea înregistrată la Primaria municipiului Ploiesti – Directia Generala de Dezvoltare Urbana, s-a solicitat aprobarea proiectului: Plan Urbanistic de Detaliu BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr.18, Ploiesti, la solicitarea domnului Margarit Samoil, intocmit de arh. T. Cosambescu.

Proiectantul a executat  Planul Urbanistic de Detaliu la comanda domnului Margarit Samoil, conform precizarilor Certificatului de urbanism 798/20.05.2002  si în concordanta cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N/08.06.2000.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. se afla in intravilan, este proprietatea beneficiarului conform deciziei Judecatoriei Prahova nr.3505/2001 si are suprafata de 420.00 mp, iar pentru a fi posibila amplasarea unui bloc de locuinte in zona, prin P.U.D. se impune realizarea unui schimb de terenuri intre beneficiar si Primaria municipiului Ploiesti astfel: se realizeaza o reconfigurare a amplasamentului prin alinierea terenului la strada Domnisori rezultand o suprafata de teren de 191.00 mp afectata schimbului.

Potrivit Raportului de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, proiectantul a respectat prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiesti  aprobat prin Hotararea nr 209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti precum si prevederile Legii nr.453/2001 a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N /2000.

            Supun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti Planul Urbanistic de Detaliu  BLOC DE LOCUINTE D+P+5E, str.Domnisori nr. 18, Ploiesti., la solicitarea domnului Margarit Samoil, intocmit de arh. T.Cosambescu si schimbul suprafetei de 191 mp intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si domnul Margarit Samoil conform planului anexa la prezentul proiect de hotarare.

 

 

PRIMAR,

Emil CALOTA