Hotărârea nr. 95/2003

Hotãrârea nr. 95 privind organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiesti

     

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

HOTARAREA NR. 95

Privind organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

    Vazand Expunerea de Motive a Domnului Primar al Municipiului Ploiesti, Emil Calota, si Raportul Directiei Scoli-Cultura-Sport prin care se propune inchirierea unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant de pe raza Municipiului Ploiesti;

    In baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

    In conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

    In baza Legii nr. 84/1995 – legea invatamantului completata si modificata de Ordonanta de Urgenta nr. 30/2000 privind  articolul 166 al Legii invatamantului nr.84/1995 si de Ordonanta de Urgenta nr. 184/2001;

    In temeiul Hotararii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;

    In baza legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

 

HOTARASTE:

 

    Art. 1 Aproba organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii spatiilor excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar cuprinse in anexa nr. 1 ce face parte integranta din aceasta hotarare.

    Art. 2 Pretul de pornire al licitatiilor publice va fi cel stabilit de Hotararea nr. 218/2002.

    Art. 3 Directia Taxe si Impozite si Directia Scoli-Cultura-Sport vor asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, precum si difuzarea ei celor interesati.

    

 Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA              CONTRASEMNEAZA SECRETAR

                Gheorghe Ioan                                                           Maria-Magdalena Mazalu

 

 

 

 

 

       ROMANIA

       JUDETUL PRAHOVA

       PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

La proiectul de hotarare privind inchirierea unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Ploiesti

 

 

 

Conform Legii Invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 213/2000 privind   domeniul public si regimul juridic al acesteia, unitatile de invatamant preuniversitar au fost preluate de la Inspectoratele Scolare Judetene si date in administrarea Consiliilor Locale.

          Odata cu trecerea unitatilor de invatamant preuniversitar in administrarea        Consiliilor Locale, inchirierea spatiilor excedentare se face cu acordul si sub directa coordonare a Consiliului Local.

          Avand in vedere notele de fundamentare pentru inchirierea acestor spatii si existenta Hotararii nr. 218/2002 privind stabilirea tarifelor lunare pe m.p. la chiriile pentru spatiile excedentare apartinand unitatilor de invatamnat preuniversitar, consider oportuna aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti de scoatere la licitatie a spatiilor cuprinse in anexa nr. 1.

 

 

 

                                                            Primar,

                                                     Ing.   Emil Calota

 

 

 

 

 

 

ROMANIA                                                                                    APROBAT,

JUDETUL PRAHOVA                                                           VICEPRIMAR,

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI                             Ec. ION IANCU

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind inchirierea unor spatii excedentare

apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiesti

 

 

          Conform Legii invatamantului nr. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Ploiesti este administrator al spatiilor si terenurilor apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar si conform art. 167 din Ordonanta Guvernului nr. 184/2001, unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot obtine venituri proprii in conditiile legii.

          Astfel, prin adoptarea Hotararii Consiliului Local nr. 219/2002 si a Hotararii Consiliului Local nr. 6/2003 privind organizarea de licitatii publice in vederea inchirierii unor spatii excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiesti, in perioadele 5–10 decembrie 2002, 3-6 martie 2003 s-a procedat la efectuarea acestora,   scolile obtinand importante venituri proprii, iar spatiile au fost amenajate corespunzator destinatiei pentru care au fost inchiriate.

          In luna aprilie au depus si alte unitati de invatamant dosarele cu notele de fundamentare pentru inchirierea spatiilor excedentare de care dispun, situatia acestora fiind prezentata in continuare:

-         Gradinita cu program prelungit nr. 52 - 87 m.p. – birouri firma sau spatiu comercial ;

-         Gradinita cu program normal nr. 10 – 145 m.p. – invatamant particular ;

-         Scoala cu clasele I-VIII nr. 7 – 6 m.p. – chiosc alimentar ;

 

 

-         Grup Scolar de Industrie Usoara – 540m.p. – activitati de alimentatie publica ;

         Mentionam ca pentru spatiile mentionate s-au obtinut in functie de destinatia acestora  acordul  Ministerului Educatiei si CercetariiDirectia Generala pentru Patrimoniu si Investitii si avizul favorabil al Inspectoratului Scolar Judetean Prahova.

         Avand in vedere existenta Hotararii Consiliului Local nr. 218/2002 privind stabilirea tarifelor lunare pe mp la chiriile pentru spatiile excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiesti, propunem scoaterea la licitatie a spatiilor cuprinse in anexa nr. 1, pentru valorificarea eficienta a acestora.

 

 

 

DirectorDirectia Scoli-Cultura-Sport                         Sef Serviciu Patrimoniu-Scoli,

Prof.Dumitru Constantinescu                                    Ing. Razvan Farcas

 

 

 Avizat,

 Director Directia Administratie Publica,

Juridic Contencios,

Luminita Gaborfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1

 

 

 

 

 

 

 

NR. CRT.

UNITATEA DE INVATAMANT

SUPRAFATA

DESTINATIA

1.

Gradinita cu program prelungit nr.52

87 m.p.

Invatamant  particular

2.

Gradinita cu program normal nr. 10

145 m.p.

Bioruri firma sau

3.

Scoala cu clasele I-VIII nr. 7

6 m.p.

Chiosc alimentar

4.

Grup Scolar de Industrie Usoara

540 m.p.

Activitate de alimentatie publica

5.

Scoala cu clasele I-VIII nr. 12

4 m.p.

Activitate de alimentatie publica

6.

Colegiul National “Mihai Viteazul

6 m. p.

Activitate de alimentatie publica