Hotărârea nr. 94/2003

Hotãrârea nr. 94 cu privire la repartizarea de locuinte din fondul municipiului Ploiesti

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIESTI

 

 

 

HOTARAREA NR. 94

Cu privire la repartizarea de locuinte din fondul municipiului Ploiesti

 

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

          Vazand Expunerea de Motive a domnului Primar Emil Calota, Raportul de Specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Fond Locativ si procesul verbal al Comisiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 12.04.2003, prin care se propune repartizarea de locuinte din fondul municipiul Ploiesti;

          In baza Legii 114/1996, modificata si republicata  - Legea Locuintei si a Hotararii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei;

          In conformitate cu Hotararea de Consiliu nr. 314/2002 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2003 si cu Hotararea de Consiliu nr.308/2001.

          In temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1. Aproba repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. Locomotivei nr.6, et.1, ap.7 compusa din doua camere in suprafata de 33.24 mp si dependinte in suprafata de 26.00 mp d-nei. Petre Camelia domiciliata in Ploiesti str. Rudului nr.14, cu respectarea prevederilor art.2 din Hotararea nr. 308/27.11.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

          Se modifica in mod corespunzator Hotararea nr. 232/31.10.2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

          Art. 2. Aproba repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. General Eremia Grigorescu bl.29, et.IV, sc.A, ap.22 compusa din una camera in suprafata de 12.00 mp si dependinte in suprafata de 6.00 mp d-nei. Petre Elena domiciliata in Ploiesti str. Rasnovenilor bl.54, sc.E, ap.97, cu respectarea prevederilor art.2 din Hotararea nr.308/27.11.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

 

          Se modifica in mod corespunzator Hotararea nr. 39/26.02.2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

          Art. 3. Aproba repartizarea locuintei situata in Ploiesti str.Troienelor bl.45A, ap.38, et.IV compusa din doua camere in suprafata de 26.64 mp si dependinte in suprafata de 13.91 mp d-lui. Baciu Gabriel domiciliat in Ploiesti str. Brumarelelor bl.133, sc.A, ap.1 cu respectarea prevederilor art.2 din Hotararea nr.308/27.11.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

          Art. 4. Aproba repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. Aleea Bahluiului bl.149, ap.151, et.IV compusa din doua camere in suprafata de 29.70 mp si dependinte in suprafata de 16.30 mp d-nei. Safca Panaitescu Carmen domiciliata in Ploiesti str. Persani nr.3, bl.91, sc.A, et.III, ap.15.

 

          Art. 5. Aproba extinderea spatiului locativ detinut de d-na. Zainescu Iulia Letitia cu una camera in suprafata de 12.75 mp si dependinte in suprafata de 24.60  in str. Rudului nr.76.

 

          Art. 6. Aproba schimbarea destinatiei locuintei cu titlul de  "cazare specialisti" situata in Ploiesti str. Lacul Balea nr.4, bl.31, ap.77 in locuinta.

 

          Art. 7. Aproba repartizarea locuintei nominalizata la art. 6 d-lui. Carstea Ion domiciliat in Ploiesti str. Lacul Balea nr.4, bl.31, ap.77.

 

          Art.8. Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa incheie contracte de inchiriere, in baza repartitiilor emise de Primarul municipiului Ploiesti, persoanelor fizice amintite la art.1, 2, 3, 4, 5 si 7 din prezenta hotarare.

 

          Art. 9. Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

 

                                                          Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,     CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

          Gheorghe Ioan                                   Maria Magdalena Mazalu

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

NR._____________/_______________

                                                                                     APROBAT,

                                                                                    VICEPRIMAR,

                                                                                       ION IANCU

 

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare cu privire la repartizarea  de locuinte

 din fondul municipiului Ploiesti

 

          Potrivit prevederilor Legii nr.114/1996 - legea locuintei - si a Hotararii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuintei nr.114/1996, locuintele se repartizeaza de catre Consiliul Local la propunerea Comisiei Speciale.

          Comisia Speciala de Analiza si Verificare a Propunerilor de Repartizare a Locuintelor din fondul municipiului Ploiesti a analizat cererile privind repartizarea unor locuinte, proprietatea privata a municipiului, adresate de persoane fizice si functie de spatiile de locuit vacante a facut propuneri in vederea repartizarii catre persoane indreptatite.

         

          1. Prin cererea nr.5310/04.04.2003 d-na. Petre Camelia domiciliata in Ploiesti str. Moliftului nr.14 solicita repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. Locomotivei nr.6, ap.7, et.I,  luandu-si angajamentul sa achite debitele de care este grevata locuinta si execute lucrarile de reparatii pe cheltuiala proprie fara pretentii de recuperare de la bugetul local.

          D-na. Petre Camelia a depus dosar in vederea obtinerii unei locuinte in anul 1997 si se afla inscrisa pe lista cu ordinea de prioritati la pozitia 4 structura 3 camere.

          Numita Petre Camelia in varsta de 37 de ani, a absolvit Scoala Profesionala si este beneficiara de ajutor social. Este casatorita cu numitul Petre Gheorgeh in varsta de 40 de ani care a absolvit 8 clase si este pensionar pentru incapacitate de munca, beneficiind de un ajutor banesc de la I.S.T.H. Prahova. Acesta are handicap gradul II, IMA post inferior-sechele, B.P.C.O. pe fond tabacic, obezitate gradul II, dislipidemie.

          Din aceasta casatorie au rezultat minorii: Petre Florentina Alice, Petre Gabriela, Petre Narcis Marian si Petre George Cristian.

          Familia d-nei. Petre domiciliaza cu chirie intr-un imobil proprietate particulara situat in str. Rudului nr.31 unde ocupa o singura camera.

          Din evidentele Serviciului Fond Imobiliar reiese ca apartamentul 7, etaj 1 situat in str. Locomotivei nr.6 este liber. Acest apartament este compus din doua camere in suprafata de 33,24 mp, dependinte in suprafata de 21,20 mp in exclusivitate precum si 4,80 mp dependinte folosite in comun cu alti locatari. Acest apartament este grevat de debite la plata intretinerii in suma de aproximativ 2.000.000 lei si la plata chiriei  in  suma de aproximativ 5.300.000 lei la care se adauga majorarile legale de intarziere. Spatiul se afla intr-o stare avansata de degradare necesitand reparatii (igienizare, tencuieli, zugraveli, refacere tavan).

          Prin Hotararea de Consiliu nr.91/27.05.2002 s-a aprobat repartizarea acestui spatiu d-lui. Badea Nicolae domiciliat in Ploiesti str. Mihai Bravu nr.239, bl.G, ap.38, et.II ce figura pe lista de prioritati valabila pentru anul 2002 la pozitia 2 structura 2 camere. Prin adresa nr.879/01.08.2002 dl. Badea Nicolae a solicitat reanalizarea dosarului specificand ca nu poate suporta cheltuielile necesare pentru ca spatiul repartizat sa fie locuibil, dat fiind si situatia grea in care se afla familia sa, sotia dansului, d-na. Badea Silica, fiind pensionata de boala cu diagnostic hemoragie subarahnoidiana.

          Ulterior, prin Hotararea nr.  232/31.10.2002 s-a aprobat repartizarea acestui spatiu d-nei. Sandru Nicoleta, domicilita in str. Lupeni nr.74, imobil restituit fostului proprietar. D-na. Sandru Nicoleta a renuntat la repartitie motivand ca imobilul se afla intr-o stare avansata de degradare si nu poate suporta contravaloarea lucrarilor de reparatii si debitul de care este grevata locuinta. 

          Comisia Speciala tinand cont de:

-         starea fizica in care se afla spatiul situat in Ploiesti str. Locmotivei nr.6, ap.7 et.I, precum si faptul ca acesta este gravat de debite la plata chiriei si intretinerii;

-         adresa d-nei. Petre Camelia prin care se obliga sa achite debitul de care este grevata locuinta si sa execute toate lucrarile de reparatii pe cheltuiala proprie;

-         Prevederile Hotararii nr.308/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti,

propune repartizarea spatiului situat in str. Locomotivei nr.6, et.I, ap.7 d-nei. Petre Camelia, domiciliata in Ploiesti str. Moliftului nr.14.

 

          2. Prin Hotararea nr.39/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti s-a aprobat repartizarea spatiului cu destinatia de locuinta situat in Ploiesti str.G-ral. Eremia Grigorescu bl.29 et.4, sc.A, ap.22, confort III, compus din una camera in suprafata de 12 mp si dependinte in suprafata de 6 mp d-lui. Musat Vasile domiciliat in Ploiesti str.Stefan cel Mare nr.8.

          Dl Musat Vasile prin adresa nr.2261/2003 a renuntat la repartitie motivand ca spatiul este insuficient pentru familia sa care este compusa din patru persoane (sot, sotie si 2 copii).

          Comisia speciala de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor a analizat listele cu ordinea de prioritati aprobate prin Hotararea nr.314/19.12.2002 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti si tinand cont de faptul ca locuinta sus amintita este grevata de debite la plata intretinerii in suma de aproximativ 2.500.000 lei si necesita efectuarea de reparatii la instalatiile sanitare propunem repartizarea locuintei situate in Ploiesti in str.G-ral. Eremia Grigorescu bl.29, et.4, sc.A, ap.22 dnei Petre Elena cu resedinta in str.Mihai Bravu nr.233.

          Dna Petre Elena  este in varsta de 53 ani prezinta certificat medical eliberat de Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca prin care se arata ca se incadreaza intr-o forma de pensionare de invaliditate, actualmente fiind sub intretinerea fiului sau Petre Ionut Daniel. A locuit impreuna cu fiul la caminul de nefamilisti situat in Ploiesti str.Mihai Bravu nr.233 ce apartine SC Park Industriy Dacia SRL, fiind evacuati in data de 1.03.2002. Dna Petre Elena se legitimeaza cu Carte de identitate provizorie in care este specificata lipsa spatiu de locuit.

          Prin cererea nr.02/1102/31.01.2003 dna Petre Elena solicita o locuinta grevata de debite luandu-si angajamentul ca va achita integral acest debit.

          Dna Petre Elena figureaza inscrisa pe lista cu ordinea de prioritati valabila pentru anul 2003 la pozitia 3 structura una camera pentru obtinerea unei locuinte construite din fondul de stat si sociale.

          Mentionam ca:

          - la pozitia 1 structura una camera pe lista de prioritati valabila pentru anul 2003 se afla dna Doncila Liliana domiciliata in Ploiesti str.Rasnovenilor nr.5 bl.57, sc.C, ap.46. Susnumita beneficiaza de ajutor social. Dnei Doncila i s-a adus la cunostinta de prevederile Hotararii nr. 308/2001 a Consiliului Local prin care Comisia este imputernicita sa repartizeze locuinte grevate de debite la plata chiriei si intretinerii. Prin cererea inregistrata sub nr.02/5035/2.04.2003 dna Doncila de aduce la cunostinta ca nu poate prelua garsoniera de la adresa de mai sus intrucat nu dispune de mijloace financiare, sa achite debitul restant.

          - la pozitia 2 structura una camera pe lista de prioritati valabila pentru anul 2003 se afla dna Bacus Maria domiciliata in Ploiesti str.Marin Brutaru nr.10 in varsta de 75 ani si beneficiaza de pensie de urmas in suma de 641.000 lei. Prin adresa nr.4654/2003 a fost invitata la sediul Administratiei Domeniului Public si Privat in vederea propunerii repartizarii acestui spatiu dar adresa ne-a fost returnata nemailocuind la adresa indicata in dosar.

          Avand in vedere cele expuse mai sus, propunem repartizarea spatiului situat in Ploiesti str.Gral Eremia Grigorescu bl.29, et.4, sc.A, ap.22 confort III compus din una camera in suprafata de 12 mp si dependinte dnei Petre Elena.

         

          3. Ap. 38 situat in blocul 45A str. Troienelor este compus din doua camere in suprafat de 26.64 mp si dependinte in suprafata exclusiva de 13.91 mp. Locuinta este grevata de debite la plata intretinerii in valoare de 43.600.000 lei si la plata chiriei in valoare de 2.366.600  lei la care se adauga majorari de intarziere si penalitati. Spatiul necesita lucrari de reparatii la partea de constructii si instalatii.

          In vederea repartizarii acestui spatiu, Administratia Domeniului Public si Privat a instiintat persoanele inscrise in lista de prioritati valabila pentru anul 2003 de Hotararea Consiliului Local nr.308/2001 care reglementeaza conditiile de repartizare a unor astfel de locuinte:

-         achitarea integrala a debitelor inregistrate la cheltuielile cu titlu de chirie si intretinere;

-         repartizarea locuintei se va face solicitantului aflat pe o pozitie superioara in lista de prioritati;

          Comisia speciala de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor din fondul municipiului, analizand lista cu ordinea de prioritati si cererile prin care se solicita preluarea unor locuinte grevate de debite, propune repartizarea spatiului sus amintit d-lui. Baciu Gabriel domiciliat in Ploiesti str. Brumarelelor bl.133, sc.A, ap.1.

          Dl.Baciu Gabriel, in varsta de 36 de ani este casatorit cu Baciu Vasilica Valentina in varsta de 32 de ani.

          Prin Hotararea nr.1843 din 22.10.2002 a Consiliului Judetean Prahova, Comisia pentru Protectia Copilului se accepta plasamentul copilului Lefter Constantin Alex, nascut la data de 05.06.1988, la familia baciu Gabriel si Baciu Vasilica Valentina, (sora copilului), care necesita protectie speciala, conform certificatului nr. 2272/22.10.2002 de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap.

          Persoanele fizice care au primit in plasament un copil sunt obligate sa-i asigure acestuia ingrijirea si conditiile necesare dezvoltarii sale armonioase.

          Dl. Baciu Gabriel figureaza pe lista de prioritati la pozitia 14 structura doua camere si prin cererea nr.5963/11.04.2003  isi ia angajamentul ca achita integral debitul de care este grevata locuinta situata in str. Troienelor bl.45, ap.38 si ca executa lucrarile de reparatii pe propria cheltuiala, fara pretentii de recuperare de la bugetul local.

          Avand in vedere cele expuse mai sus propunem repartizarea apartamentului sus amintit d-lui. Baciu Gabriel.

 

          4. Spatiul cu destinatia de locuinta situat in Aleea Bahluiului bl.149, ap.151, et.IV este compus din doua camere in suprafata de 29,70 m.p., dependinte in suprafata de 16,30 m.p. si a devenit liber prin predarea acestuia de catre fostul chirias, care la momentul predarii a prezentat  dovezi ca este cu chiria si intretinerea achitate la zi. Spatiul se afla in stare buna de folosinta.

          Comisia speciala de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor in municipiul Ploiesti, tinand cont de listele cu ordinea de prioritati valabile pentru anul 2003, propune repartizarea acestui spatiu d.nei Safca-Panaitescu Carmen domiciliata in Ploiesti, str.Persani nr.3, bl.91, sc.A, et.3, ap.15.

          D.na Safca Panaitescu Carmen este nascuta in anul 1972, este absolventa a Scolii Postliceale "Grupul Scolar Economic Administrativ si de Servicii A.D.Xenopol Bucuresti" si este salariata in functia de inspector personal pe perioada nedeterminata la S.C."Monticor Industry"SA cu un salariu net de 2.780.670 lei. Este casatorita cu dl.Safca Panaitescu Ionut, nascut in anul 1974 care, conform declaratiei notariale nu realizeaza nici un fel de venituri. In prezent acestia locuiesc intr-un apartament compus din doua camere, impreuna cu parintii d.nei Safca - pensionari. Conform Hotararii nr.314/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, d.na Safca este inscrisa pe lista cu ordinea de prioritati la pozitia 2, structura 2 camere in vederea obtinerii unei locuinte construite din fondul de stat sau sociale.

          Mentionam ca la pozitia 1, structura 2 camere pe lista de prioritati valabila pentru anul 2003 este inscris dl.Campeanu Remus, persoana cu handicap. Prin cererea nr.4261/25.03.2003 dl.Campeanu Remus ne aduce la cunostinta ca nu dispune de suficiente mijloace banesti pentru a prelua o locuinta grevata de debite, solicitand, totodata, repartizarea unei locuinte situata la parter, datorita faptului ca este persoana cu handicap gradul I, avand membrul inferior amputat.

          Avand in vedere cele expuse mai sus propunem repartizarea spatiului cu destinatia de locuinta situat in Ploiesti, Aleea Bahluiului bl.149, ap.151, et.IV, compus din doua camere  in suprafata de 29.70 m.p. si dependinte in suprafata de 16.30 m.p. d.nei Safca-Panaitescu Carmen, domiciliata in Ploiesti, str.Persani nr.3, bl.91, sc.A, et.3, ap.15.

 

          5. Prin cererea nr.02/3661/15.01.2003 d-na. Zainescu Iulia Letitia domiciliata in Ploiesti str. Rudului nr.76 solicita extinderea spatiului locativ cu una camera in suprafata de 12.75 mp si dependinte comune in suprafata de 9.60 mp.situate la adresa sus mentionata.

          D-na. Zainescu Iulia Letitia detine in baza contractului de inchiriere nr. 26054/22.06.1999 un spatiu cu destinatia de locuinta situat in str. Rudului nr.76 compus din una camera in suprafata de 12.80 mp si dependinte in suprafata de 24.60 mp. Contractul de inchiriere a fost incheiat pe o perioada de 5 ani cu incepere de la data de 08.05.1999, in contractul de inchiriere figurand impreuna cu fiica acesteia, Aluchi Andreea Ioana.

          In acelasi imobil Consiliul Local mai detine un spatiu cu destinatia de locuinta compus din una camera in suprafata de 12.75 mp si dependinte in suprafata de 24.60 mp folosite in comun cu d-na. Zainesci Iulia Letitia. Acest spatiu a fost detinut in baza contractului de inchiriere nr.25687/10.06.1999 de d-na. Slimac Maria care a decedat la data de 10.01.2003.

          Mentionam ca d-na. Zainescu, pentru a avea acces la bucatarie, asa cum reiese din planul casei pe care il atasam in copie, este obligata sa traverseze camera libera.

          Avand in vedere cele expuse mai sus Comisia speciala de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor in municipiul Ploiesti propune aprobarea cererii d-nei. Zainescu Iulia Letitia prin care solicita extinderea spatiului locativ in str. Rudului nr.76, cu conditia ca fiica acesteia, Aluchi Andreea Ioana, sa declare ca nu va solicita o alta locuinta din fondul municipiului.

 

          6. In perioada in care a fost in vigoare Legea nr.5 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi si pana la abrogarea acesteia prin aparitia Legii nr. 114 - noua Lege a Locuintei, respectiv intre anii 1973-1996, mai multe locuinte din fondul locativ de stat au fost repartizate agentilor economici, cu destinatia "cazare specialisti"

          Pentru aceste locuinte, agentii economici incheiau contracte de inchiriere cu administratorul locuintei din acel moment (G.I.G.C.L., I.C.R.A.L., R.A.A.C.F.L.) si apoi, la randul lor, cu salariatii carora le erau repartizate locuintele (salariatul platea chirie la agentul economic, iar agentul economic administratorului).

          De la data aparitiei Legii nr. 114/1996 nu s-au mai emis astfel de repartitii.

          Au fost multe cazuri, in care agentii economici au renuntat la aceste locuinte, exprimandu-si acordul ca ele sa fie nominalizate direct salariatilor care locuiau in ele. Totodata, facem mentiunea, ca o parte din agentii economici care detin astfel de locuinte au fost lichidati sau transformati.

          Prin Hotararea nr. 19/27.02.1998, Consiliul Local al municipiului Ploiesti aproba transformarea locuintelor cazare specialisti in locuinte din fondul locativ si imputerniceste comisia speciala sa analizeze cererile depuse de petenti in acest sens.

          In evidentele Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Fond Locativ exista cererea nr. 5961/11.04.2003 inaintata de dl. Carstea Ion  care ocupa in calitate de chirias spatiul cu destinatia de locuinta cazare specialisti situat in str. Lacul Balea nr.4, bl.31, sc.D, ap.77, prin care solicita nominalizarea locuintei respective.

          Apartamentul nr.77 din blocul 31 str. Lacul Balea este detinut cu contract de inchiriere cazare specialisti nr. 3758/08.06.1987 de U.P.C. Dacia Ploiesti. U.P.C. Dacia a repartizat aceasta locuinta d-lui. Carstea Ion, conform adresei nr. 1531/12.03.1993.

          Locuinta sus amintita este compusa din doua camere in suprafata de 24.20 mp si dependinte in suprafata de 8.10 mp.  Solicitantul locuiste in apartament impreuna cu sotia si patru copii si are chiria si intretinerea achitata la zi.

          Prin adresa nr. 3302/20.11.2001 U.P.C. Dacia ne-a adus la cunostinta ca renunta la apartamentul 77 din blocul 31, str. Lacul Balea.

          Acest spatiu nu a putut fi nominalizat pana la aceasta data datorita faptului ca dl. Carstea Ion nu a prezentat documentele solicitate de institutia noastra.

          Comisia speciala de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor in municipiul Ploiesti, tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr. 19/27.02.1998, prin care se aproba transformarea locuintelor cazare specialisti in locuinte din fondul locativ si imputerniceste comisia speciala sa analizeze cererile depuse de petenti in acest sens propune transformarea locuintei "cazare specialisti" in locuinta din fondul locativ si repartizarea acesteia catre actualul detinator, respectiv d-lui. Carstea Ion.

 

          Avand in vedere cele expuse mai sus supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

 

ADMINSTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

            DIRECTOR GENERAL,            DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

              Cristian Sandulescu                            Gheorghe Bratosin

 

 

                                                                             SEF SERVICIU,

                                                                             Silvia Ionescu

 

AVIZAT

 

DIRECTIA ADMNISTRATIE PUBLICA

JURIDIC

DIRECTOR,

Luminita Gaborfi

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare cu privire la repartizarea  de locuinte

din fondul municipiului Ploiesti

 

 

          Conform art.68, lit."p" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala Primarul asigura repartizarea de locuinte pe baza hotararii Consiliului Local.

 

          Propunerile efective, sunt atributul exclusiv al Administratiei Domeniului Public si Privat, care in temeiul analizei, verificarii si constatarilor Comisiei Speciale, intocmeste proiectul de hotarare ce se supune aprobarii Consiliului Local.

 

          Avand in vedere prevederile Legii 114/1996,republicata si modificata - Legea Locuintei si a Hotararii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuinte, in conformitate cu Hotararea de Consiliu nr. 314/2002 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2003 si cu Hotararea de Consiliu nr.308/2001 si tinand cont de propunerile comisiei speciale, propun a se aproba:

 

          1. Repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. Locomotivei nr.6, et.1, ap.7 compusa din doua camere in suprafata de 33.24 mp si dependinte in suprafata de 26.00 mp d-nei. Petre Camelia domiciliata in Ploiesti str. Rudului nr.14, cu respectarea prevederilor art.2 din Hotararea nr. 308/27.11.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

          2. Repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. General Eremia Grigorescu bl.29, et.IV, sc.A, ap.22 compusa din una camera in suprafata de 12.00 mp si dependinte in suprafata de 6.00 mp d-nei. Petre Elena domiciliata in Ploiesti str. Rasnovenilor bl.54, sc.E, ap.97, cu respectarea prevederilor art.2 din Hotararea nr.308/27.11.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

          3. Repartizarea locuintei situata in Ploiesti str.Troienelor bl.45A, ap.38, et.IV compusa din doua camere in suprafata de 26.64 mp si dependinte in suprafata de 13.91 mp d-lui. Baciu Gabriel domiciliat in Ploiesti str. Brumarelelor bl.133, sc.A, ap.1 cu respectarea prevederilor art.2 din Hotararea nr.308/27.11.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

          4. Repartizarea locuintei situata in Ploiesti str. Aleea Bahluiului bl.149, ap.151, et.IV compusa din doua camere in suprafata de 29.70 mp si dependinte in suprafata de 16.30 mp d-nei. Safca Panaitescu Carmen domiciliata in Ploiesti str. Persani nr.3, bl.91, sc.A, et.III, ap.15.

 

 

          5. Cererea d-nei. Zainescu Iulia Letitia prin care solicita extinderea spatiului locativ cu una camera in suprafata de 12.75 mp si dependinte in suprafata de 24.60  in str. Rudului nr.76.

 

          6. Schimbarea destinatiei locuintei cu titlul de  "cazare specialisti" situata in Ploiesti str. Lacul Balea nr.4, bl.31, ap.77 in locuinta si repartizarea acesteia D-lui. Carstea Ion, domiciliat in Ploiesti str. Lacul Balea nr.4, bl.31, ap.77.

 

 

 

          Fata de cele aratate mai sus supun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

 

 

 

 

PRIMAR,

EMIL CALOTA