Hotărârea nr. 93/2003

Hotãrârea nr. 93 privind prelungirea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 276/2002

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI

 

 

HOTĂRÂREA  Nr.93

 privind prelungirea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 276/2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Ploieşti :

            Văzând Expunerea de Motive a domnului consilier Nicolae Nan şi Raportul de Specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti prin care se propune prelungirea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 276/2002 cu inca trei luni, pana la data de 31 iulie 2003;

            Avand in vedere Protocolul incheiat intre reprezentantii Consiliului Local si ai Primariei Municipiului Ploiesti pe de-o parte si reprezentantii Partidei Rromilor Social - Democrata - Filiala Prahova pe de alta parte;

            In conformitate cu prevederile art. 65, alin. 1 si 2 din Ordonanta de Urgenta nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice si art. 200, alin. 1 si 2 din Hotararea Guvernului  nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice;      

Luand in considerare prevederile Ordonanţei  nr. 2 / 2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002 si ale Legii nr. 98/1999, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            În temeiul  Legii  nr. 215 / 2001 privind  Administraţia  publică  locală ;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art. 1.  Aproba prelungirea valabilitatii Hotararii nr. 276/2002 a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti pe o perioada de trei luni, respectiv pana la data de 31 iulie 2003 in urmatoarele conditii:

-         identificarea tuturor deţinătorilor de atelaje cu tracţiune animală în vederea înregistrării lor in evidenta fiscala si in registrul agricol, corespunzator legii, pana la data de 30 iunie 2003;

-         respectare cu strictete a obligatiei detinatorilor de atelaje cu tractiune animala de a-si stabili locatia de garare a atelajelor si adapostire a animalelor de tractiune in zona delimitata de strazile nominalizate in anexa nr.1 a H.C.L. 276/2002 si limita administrativ-teritoriala a municipiului Ploiesti, avind in vedere distanta cea mai scurta in raport cu aceasta.

-         respectarea cu strictete a traseelor stabilite prin anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 276/2002;

-         atentionarea detinatorilor de atelaje cu tractiune animala cu privire la respectarea legislatiei rutiere.

Art. 2. Directia Fiscala, Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si Regia Autonoma de Transport Public prin Comisia de Circulatie a Municipiului Ploiesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, impreuna cu Partida Rromilor .

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3. Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios, va aduce la cunostinta  publica prevederile  prezentei  hotărâri. 

 

 

 

 

 

Dată in Ploieşti, astăzi, 24 aprilie  2003

 

Preşedinte  de  şedinţă,

Gheorghe Ioan

 

 

CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR,

Maria  Magdalena  Mazâlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 276/2002

 

 

 

 

            Având  în  vedere apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind  circulaţia  pe  drumurile  publice şi a Regulamentului de aplicare al acesteia,  se impune o nouă abordare a problematicii legate de circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală  pe  străzile  municipiului Ploieşti.

            Consiliul Local Ploieşti a emis pe această problemă două hotărâri anterior apariţiei celor două acte normative:

-         HCL 143/31 iulie 2002, care interzice în totalitate circulaţia căruţelor în municipiul Ploieşti, cu excepţia străzilor Apelor şi Mihai Bravu (parţial) ;

-         HCL 276/ 27 noiembrie 2002, care suspendă aplicarea HCL 143/2002 până la data de 30.04.2003, permiţând circulaţia căruţelor pe anumite străzi secundare conform Anexei nr.1.

Depăşirea termenului de 30.04.2003 ar duce automat la intrarea în vigoare a HCL 143/2002, fapt care a dus la nemulţumiri în randul detinatorilor de atelaje cu tractiune animala formulând întâmpinări către Consiliul Local şi Primăria municipiului Ploieşti, în sensul că se anulează singura sursă de existenţă a unora dintre acestia.

      Având în vedere prevederile Art.65 alin. (1) şi (2) din OGU nr.195/2002 şi Art.200 alin.(1) şi (2) din Regulamentul de aplicare a respectivului act normativ propunem prelungirea suspendării HCL 143/2002 pe încă 3 luni, respectiv aprobarea Proiectului de Hotărâre alăturat, respectând condiţia ca în acest interval de timp formaţiunile reprezentative ale rromilor, semnatare ale Protocolului încheiat cu reprezentanţi ai Cosiliului Local şi Primăriei municipiului Ploieşti din 14.04.2003, să participe activ la identificarea tuturor deţinătorilor de atelaje cu tracţiune animală în vederea înregistrării lor conform Art.41 şi 42 din Regulament şi la instruirea respectivilor deţinători în sensul respectării legislaţiei rutiere.

      După acest interval de 3 luni se va face un bilanţ al acţiunilor în sensul verificării intrării în legalitate.

      În temeiul Legii nr.215/2001, privind Administraţia Publică Locală, propunem aprobarea proiectului de hotărâre sus menţionat.

 

 

CONSILIER  MUNICIPAL

 

NICOLAE  NAN

  

 

 

 

 

 

 

 

  APROBAT :

  Viceprimar, 

            Nicolae  Oprea

                                                                       

RAPORT DE SPECIALITATE

 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 276/2002

 

            Consiliul Local Ploieşti a emis pe această problemă două hotărâri:

-         HCL 143/31 iulie 2002, care interzice în totalitate circulaţia căruţelor în municipiul Ploieşti, cu excepţia străzilor Apelor şi Mihai Bravu (parţial) ;

-         HCL 276/ 27 noiembrie 2002, care suspendă aplicarea HCL 143/2002 până la data de 30.04.2003, permiţând circulaţia căruţelor pe anumite străzi secundare conform Anexei nr.1.

            În intervalul de timp în care s-a aplicat HCL 276/2002 deşi s-a realizat o bună semnalizare rutieră în vederea respectării traseelor prevăzute în Anexa nr.1 a hotărârii, nu s-a sesizat o îmbunătăţire a disciplinei rutiere din partea deţinătorilor de vehicule cu tracţiune animală.

Modificarea ulterioară a legislaţiei prin apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 pe 12.12.2002 privind  circulaţia  pe  drumurile  publice precum şi  a Regulamentului de aplicare al acesteia pe 31.01.2003, impune o nouă abordare a problematicii legate de circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală  pe  străzile  municipiului Ploieşti.

      Având în vedere prevederile Art.65 alin. (1) şi (2) din OGU nr.195/2002 şi Art.200 alin.(1) şi (2) din Regulamentul de aplicare a respectivului act normativ propunem prelungirea suspendării HCL 143/2002 pe încă 3 luni, în care conform Art.41 şi 42 din Regulament să se treacă la înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală, în sensul atribuirii numerelor de înregistrare şi a documentelor aferente.

Depăşirea termenului de 30.04.2003 fără emiterea unei noi hotărâri ar duce automat la intrarea în vigoare a HCL 143/2002.

În temeiul Legii nr.215/2001, privind Administraţia Publică Locală, propunem aprobarea proiectului de hotărâre sus menţionat.

 

 

DIRECTOR  GENERAL

ing. Mircea  Vulcan