Hotărârea nr. 92/2003

Hotãrârea nr. 92 privind instrainarea unui teren situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 92

privind instrainarea unui teren situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea

 

 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

          Vazand Expunerea de motive a domnului consilier Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a terenului in suprafata de 5,69 mp. situat in Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea, in vederea instrainarii;

          In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          Avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998, privind finantele publice locale, modificata si completata;

          In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

HOTARASTE:

 

 

 

          Art. 1 Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a terenului situat in Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea, in suprafata de 5,69 mp.

 

          Art. 2 Insuseste raportul de evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect prin care s-a identificat si evaluat terenul situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea, conform planului de situatie ce face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art. 3 Aproba instrainarea terenului prevazut la art. 1 catre doamna Popescu Victoria.

Stabileste valoarea terenului ce face obiectul instrainarii la suma de                 118 USD/mp., conform raportului de evaluare a terenului intocmit de Oficiul Public Proiect, la care se adauga T.V.A. conform reglementarilor legale in vigoare. Achitarea integrala a contravalorii terenului se va face in termen de           30 de zile de la data incheierii contractului de vanzare - cumparare, la cursul oficial al USD stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii.

 

          Art. 4 Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de vanzare - cumparare in conditiile stabilite prin prezenta hotarare.

 

          Art. 5 Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Generala de Dezvoltare Urbana, Directia Fiscala si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          Art. 6 Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

 

Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMENAZA SECRETAR,

          Gheorghe Ioan                                   Maria Magdalena Mazalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI                   Aprobat,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT             Viceprimar,

SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU                              Ion Iancu

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare pivind instrainarea unui teren

 situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea

 

 

 

          Prin cererea nr. 5800/10.04.2003, doamna Popescu Viorica a solicitat cumpararea terenului situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea, aflat in fata activului proprietate personala.

          Terenul situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea in suprafata de 5,69 mp. face parte in prezent din domeniul public al municipiului Ploiesti conform anexei A1, din Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Prahova precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Prahova.

          Pe acest teren a fost realizata o constructie cu tamplarie de aluminiu si geam termopan pentru extinderea constructiei initiale de catre domnul Tilimpea Razvan Lucian conform Autorizatiei de construire nr. 1243/03.12.2001.

          Pentru suprafata de 5,69 mp. a fost incheiata initial conventie pentru folosinta temporara a terenului.

          Spatiul comercial situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 3, Complex Unirea, parter cu o suprafata construita de 36,80 mp. a fost initial proprietatea               S.C. MERCUR S.A. Prin contractul de vanzare - cumparare nr. 1289/15.02.2002 spatiul comercial a fost vandut catre dl. Tilimpea Razvan - Lucian, iar la data de 14.02.2003 conform contractului de vanzare - cumparare nr. 1224 dl. Tilimpea Razvan - Lucian a vandut o suprafata de 33,90 mp. din activ catre doamna Popescu Victoria.

          Terenul aferent acestui spatiu comercial este in prezent proprietate de stat. S.C. MERCUR S.A. a depus documentatia necesara in vederea eliberarii certificatului de atestare a proprietatii.

          Dupa eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului Societatii Comerciale Mercur S.A. in baza Hotararii Guvernului 834/1991, d-na Popescu Victoria va avea drept de preemtiune la cumpararea acestuia, drept ce s-a constituit prin contractele de vanzare - cumparare incheiate.

          Suprafata de 5,69 mp. situata in fata spatiului comercial cumparat, pe care s-a realizat extinderea constructiei apartine domeniului public al municipiului.

          Intrucat bunurile care apartin domeniului public sunt inalienabile conform art. 11 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, consideram ca este necesara trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului in suprafata de 5,69 mp. conform art. 10, alin. 2 din aceeasi lege.

          Dreptul de proprietate privata al unitatii administrativ teritoriale asupra bunurilor din domeniul public este supus regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel.

          Potrivit art. 125, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia locala, consiliile locale hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri sau la vanzarea bunurilor care fac parte din domeniul privat de interes local.

          Conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata privind fondul funciar si Legii nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, terenurile proprietate privata, indiferent de titular sunt si raman in circuitul civil. Ele pot fi dabandite si instrainate prin oricare dintre modurile stabilite de legislatia civila. Terenurile situate in intravilan pot fi instrainate indiferent de intinderea suprafetei prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica.

          Avand in vedere ca terenul in suprafata de 5,69 mp. constituie in fapt chiar accesul in spatiul comercial existent, este imposibil ca acesta sa poata fi inchiriat, concesionat sau vandut prin licitatie publica deschisa, deci singura posibilitate este aceea de vanzare directa catre proprietarul spatiului a carui extindere s-a realizat.

          Prin raportul de evaluare nr. 235/2002 intocmit de Oficiul Public Proiect au fost evaluate terenurile situate in zona centrala a municipiului Ploiesti, respectiv Piata Victoriei, cu vad comercial foarte bun. Din raportul de evaluare rezulta ca Vp. = 96 USD/mp., iar utilizand metoda comparatiei s-a constatat ca in aceeasi zona Consiliul Local a concesionat terenuri la preturi de 118 USD/mp.

          Pentru buna valorificare a patrimoniului municipiului se propune ca pretul vanzarii terenului ce va fi aprobat de Consiliul Local sa fie de 118 USD/mp. la care se adauga TVA conform reglementarilor legale in vigoare.

          Acest pret a fost avizat favorabil de catre comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 4 ale Consiliului Local.

          Contravaloarea terenului va fi incasata de la doamna Popescu Victoria in termen de 30 de zile de la incheierea contractului de vanzare - cumparare.

         

Vanzarea terenului va constitui o sursa de venituri pentru bugetul local, iar Consiliul Local este interesat de valorificarea bunurilor ce apartin patrimoniului municipiului Ploiesti.

          Avand in vedere cele prezentate, va inaintam spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                       DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Cristian Sandulescu                                              Gheorghe Bratosin

 

 

 

                                                                             SEF SERVICIU,

                                                                             Viorica Patrascu

 

  

 

 Avizat,

 

      DIRECTIA GENERALA DE                                  DIRECTIA FISCALA

       DEZVOLTARE URBANA                                                          Director,

                  Arhitect Sef,                                                        Ion Marina

            Simona Munteanu

 

 

 

 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA             DIRECTIA ECONOMICA

  LOCALA, JURIDIC - CONTENCIOS                            Director,

                         Director,                                                    Nicoleta Craciunoiu

                 Luminita Gaborfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind instrainarea unui teren

 situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea

 

 

 

          Terenul din Ploiesti, Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea, in suprafata de  5,69 mp. se incadreaza in zona valorica A si are destinatia stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona centru civic. Acest teren a fost ocupat, pe baza de conventie pentru folosinta temporara, cu o constructie realizata in extinderea spatiului comercial existent, conform Autorizatiei de construire nr. 1243/2001 eliberata de Primaria municipiului Ploiesti.

          Avand in vedere ca investitia realizata prin tamplarie noua, din profile din aluminiu si geam termopan, da un aspect placut zonei incadrandu-se in sit  printr-o tratare cat mai neutra a fatadei, precum si faptul ca in bugetul local au fost prevazute venituri importante din valorificarea unor bunuri, propun vanzarea terenului catre proprietarul actual al spatiului comercial, respectiv catre doamna Popescu Victoria.

          Arhitectura magazinului extins se incadreaza in arhitectura cladirii existente, iar propunerile de extindere nu afecteaza structura de rezistenta a acesteia.

          Consideram oportuna vanzarea terenului situat in Piata Victoriei nr. 3, bloc Unirea pe care a fost realizata extinderea constructiei intrucat pe langa considerentul estetic (imbunatatirea aspectului edilitar si functionalitatea zonei), valorificarea acestuia va determina realizarea corespunzatoare a bugetului local prevazut pe anul 2003.

          Fata de cele prezentate va propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

 

 

 

Consilier,

Augustin Mitu