Hotărârea nr. 90/2003

Hotãrârea nr. 90 cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a unor bunuri

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

HOTARAREA NR. 90

Cu privire la trecerea din domeniul public in domeniul privat

 al municipiului Ploiesti a unor bunuri

 

         Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

 

         Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Eparu Ion, Nan Nicolae, Stan Ion si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat si al R.A.T.P. Ploiesti, prin care se propune  trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a unor bunuri;

         In baza prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si a Hotararii Guvernului Romaniei nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, precum si a Ordonantei de Guvern nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001;

         Avand in vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale;

         In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Aproba trecerea din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul privat al acestuia a bunurilor nominalizate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aproba scoaterea din functiune si casarea bunurilor mentionate la art.1.

Art.3. Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa numeasca Comisia de casare si stabilire a modului de valorificare a componentelor rezultate in urma casarii.

Art.4. Cu aducerea la indeplinire se insarcineaza Administratia Domeniului Public si Privat, Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti si Directia Economica a Primariei municipiului Ploiesti.

Art.5. Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta  prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

         Gheorghe Ioan                                         Maria Magdalena Mazalu

                                                                                               

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

NR…………………

 

 

                                                                                                APROBAT,

                                                                                                    VICEPRIMAR,

                                                                                                  Ion Iancu

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare cu privire la trecerea din domeniul public

in domeniul privat al municipiului Ploiesti a unor bunuri

 

 

         Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.112/2000 activele corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale de natura mijloacelor fixe cu durata normala de utilizare consumata sau neconsumata, a caror mentinere  in functiune nu se mai justifica, se scot din functiune, se valorifica si se caseaza in conditiile stabilite prin ordonanta.

         Ca urmare a studiilor si analizelor realizate de R.A.T.P. in cadrul procesului de modernizare si eficientizare a transportului public de calatori, una dintre masurile stabilite este aceea de desfiintare a liniei tramvaiului 104.

         Aceasta masura se impune si datorita costurilor ridicate ce le implica reabilitarea caii de rulare.Prin Hotararea nr.1/2003 Consiliul de Administratie al R.A.T.P. Ploiesti a stabilit ca incepand cu data de 1.03.2003 transportul de calatori pe traseul 104 sa fie efectuat numai cu autobuzele, transportul cu tramvaiele fiind eliminat.

Conform Hotararii Guvernului Romaniei nr.1359/2001, infrastructura, inclusiv calea de rulare pentru tramvai si reteaua electrica apartin domeniului public al municipiului Ploiesti, figurand in Anexa E, pozitiile 3, 7, 11 si 14 si au durata normala de utilizare neconsumata.

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 bunurile apartinand domeniului public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile.

Pentru scoaterea din functiune a bunurilor nominalizate in anexa, avand in vedere ca acestea sunt cuprinse in Inventarul domeniului public al municipiului Ploiesti, este necesara transmiterea lor din domeniul public in domeniul privat al localitatii in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Dupa scoaterea din functiune se va proceda la valorificare si dupa caz la casarea acestora in conformitate cu prevederile art.3 din Ordonanta de Guvern nr.112/2000 aprobata prin Legea nr.246/2001.

Operatiunile de scoatere din functiune, dezafectare si valorificare vor fi efectuate de R.A.T.P., urmand ca aceste cheltuieli sa fie deduse din valoarea bunurilor ce vor fi valorificate.

 

 

Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale scoase din functiune, dupa deducerea cheltuielilor aferente, se vor face venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate consideram oportuna si necesara trecerea din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul privat al acestuia a bunurilor nominalizate in anexa.

Avand in vedere cele prezentate mai sus supunem Consiliului Local al municipiului Ploiesti spre  analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

 

 

 

A.D.P.P.PLOIESTI                                             R.A.T.P.PLOIESTI 

      DIRECTOR GENERAL,                                     DIRECTOR GENERAL,            Cristian Sandulescu                                             Mircea Vulcan

 

 

 

VIZAT,

 

DIRECTIA ECONOMICA,

DIRECTOR,

Nicoleta Craciunoiu

 

 

 

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,

JURIDIC – CONTENCIOS,

DIRECTOR,

Luminita Gaborfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul

public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a unor bunuri

 

 

Potrivit prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia instalatiile si constructiile ce deservesc serviciul de  transport public local fac parte din domeniul public al municipiului Ploiesti.Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si inprescriptibile.

Datorita costurilor ridicate ce le implica reabilitarea caii de rulare prin Hotararea nr.1/2003 Consiliul de Administratie al R.A.T.P. Ploiesti a stabilit ca incepand cu data de 1.03.2003 transportul de calatori pe traseul 104 sa fie efectuat numai cu autobuzele, transportul cu tramvaiele fiind eliminat.

Pentru scoaterea din functiune a bunurilor nominalizate in anexa  este necesara transmiterea din domeniul public in domeniul privat al localitatii in conformitate cu prevederile art.3 din Ordonanta de Guvern nr.112/2000 aprobata prin Legea nr.246/2001.Dupa scoaterea din functiune se va proceda la valorificare si dupa caz la  casarea acestora.

Fata de cele mentionate mai sus gasim oportuna trecerea bunurilor nominalizate in anexa la prezenta hotarare din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti.

In consecinta supunem spre analiza Consiliului Local prezentul proiect de hotarare impreuna cu documentatia aferenta, in vederea aprobarii.

Consilieri,

Nan Nicolae

Stan Ion

Eparu Ion