Hotărârea nr. 9/2003

Hotararea nr. 9 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/31.03.2000

HOTARAREA Nr. 9

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/31.03.2000

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/31.03.2000  in scopul preluarii bunurilor ce fac parte din sistemul statiei de epurare a municipiului Ploiesti transmise initial S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiesti in scopul obtinerii finantarii I.S.P.A.;

            avand in vedere prevedrile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 cu privire la administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea art. 8 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/2000 in sensul excluderii din anexa nr. 2 care cuprinde bunurile din domeniul public si privat ale municipiului Ploiesti transmise in administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiesti, ansamblul bunurilor ce formeaza statia de epurare a municipuiul Ploiesti.

Contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu apa si a Serviciului de Canalizare in municipiul Ploiesti, urmeaza sa se modifice corespunzator prevederilor alin. 1 din prezenta.

Art. 2

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Ploiesti, Regia Autonomă de Termoficare şi Servicii Publice, Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios din cadrul Primariei municipiului Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu