Hotărârea nr. 88/2003

Hotãrârea nr. 88 cu privire la atribuirea in folosinta gratuita a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti catre Parohia Catedrala Eroilor “Inaltarea Domnului”

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

HOTARAREA NR. 88

Cu privire la atribuirea in folosinta gratuita a unui teren

apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti catre

Parohia Catedrala EroilorInaltarea Domnului

 

 

         Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

         Vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Sorin Serioja Chivu si Iulian Teodorescu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti catre Parohia Catedrala EroilorInaltarea Domnului”;

         Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

         In temeiul Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

HOTARASTE :

 

 

         Art.1.-   Aproba atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren de 864 mp, apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti, identificat potrivit planului de situatie anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare, catre Parohia Catedrala EroilorInaltarea Domnului”, in vederea amenajarii si utilizarii ca loc de reculegere pentru populatia municipiului.

         Art.2.- Directia Generala de Dezvoltare Urbana si Administratia Domeniului Public si Privat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3.-  Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003

 

 

        Presedinte de sedinta,                                  Contrasemneaza Secretar,

           Gheorghe Ioan                                          Maria Magdalena Mazalu

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL URMARIRE SI EVIDENTA PATRIMONIU

NR.

 

 

                                                                                             

                                                                                              APROBAT,

                                                                                            VICEPRIMAR,

                                                                                              Ion Iancu

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

                            la proiectul de hotarare privind atribuirea

in folosinta gratuita a unui teren catre Parohia

Catedrala EroilorInaltarea Domnului

 

 

 

         Parohia Catedrala EroilorInaltarea Domnului” a solicitat Primariei Municipiului Ploiesti prin cererea cu nr.5618/08.04.2003 atribuirea in folosinta gratuita a unui teren, domeniu public al municipiului, situat in spatele Catedralei EroilorInaltarea Domnului”, in vederea amenajarii acestuia si utilizarii lui ca loc de reculegere pentru enoriasi si populatia din zona.

         Terenul solicitat face parte din domeniul public al municipiului Ploiesti, potrivit Legii nr.213/1998, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.225/1999 si Hotararea Guvernului nr.1359/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova.

         In conformitate cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, unitatile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, in folosinta gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.

         De asemenea, potrivit Legii nr.215/2001, consiliile locale pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.

         Avand in vedere ca Parohia Catedrala EroilorInaltarea Domnuluinu dispune de mult teren, ca amenajarea celui solicitat si utilizarea lui ca loc de reculegere pentru enoriasi si populatia  din zona degreveaza bugetul local de cheltuielile aferente, consideram ca este necesara atribuirea terenului in suprafata de 864 mp, domeniu public al municipiului, catre Parohia Catedrala EroilorInaltarea Domnului”.

         Luand in considerare cele mentionate mai sus, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                            DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

   Cristian Sandulescu                                 Gheorghe Bratosin

 

 

 

SEF SERVICIU,

Gabriela Mindrutiu

 

 

 

 

 

 

 

AVIZAT,

Directia Administratie Publica,Juridic Contencios

DIRECTOR,

Luminita Gaborfi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind atribuirea

in folosinta gratuita a unui teren catre Parohia

Catedrala EroilorInaltarea Domnului

 

 

 

 

Prin cererea nr.5618/08.04.2003 Parohia Catedrala EroilorInaltarea Domnului” a solicitat acordarea terenului din vecinatatea bisericii in vederea amenajarii lui ca loc de reculegere pentru enoriasi.

Acesta face parte din patrimoniului municipiului Ploiesti si constituie domeniu public al localitatii potrivit Legii nr.213/1998.In conformitate cu aceasta lege unitatile administrativ teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor in folosinta gratuita persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere sau utilitate publica.

Totodata  potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 consiliile locale pot da in folosinta gratuita bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata de interes local persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere sau utilitate publica.

Fata de cele prezentate mai sus apreciem ca oportuna atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 864 mp catre Parohia Catedrala EroilorInaltarea Domnului” in vederea amenajarii lui ca loc de reculegere spirituala pentru enoriasi din zona fapt pentru care propunem Consiliului Local spre analiza si aprobare proiectul de hotarare alaturat.

 

 

 

 

CONSILIERI:

Sorin Chivu

Iulian Teodorescu