Hotărârea nr. 87/2003

Hotãrârea nr. 87 cu privire la aprobarea modificării şi completării organigramei şi a statului de funcţii al TEATRULUI „TOMA CARAGIU” PLOIEŞTI

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

 

H O T Ă R Â R E A     N R . 87

cu privire la aprobarea modificării şi completării

organigramei şi a statului de funcţii al

TEATRULUI „TOMA CARAGIU” PLOIEŞTI

 

 

                   Consiliul Local al Municipiului Ploieşti:

                   Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploieşti şi Raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti prin care se propune completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 66/14.04.2000 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti;

                   În conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;

                   În temeiul Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,  coraborată cu Hotărârea de Guvern nr. 247/2003;

                   Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

                  Art. 1. – Aprobă modificarea şi completarea organigramei şi  a statului de funcţii ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti, in sensul suplimentarii cu un  număr de 5 posturi, respectiv un total de 186 de posturi, precum şi transformarea unui post de solist balet cu studii superioare în consilier juridic-şef serviciu Juridic-Contencios, conform anexelor 1, 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                   Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1.04.2003.

                   Art. 3. –Prezenta hotărâre modifică şi completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 66/14.04.2000.

                   Art. 4. – Teatrul „Toma Caragiu” Ploieşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

                                                    Dată în Ploieşti, astăzi 24 aprilie 2003

 

 PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

         Gheorghe Ioan                                Maria Magdalena Mazalu

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIESTI

 

                                                                                                       PRIMAR

                                                                                                      Emil Calota

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

 

privind unele modificari la H.C.L. nr. 66/2000, referitoare la organigrama

si statul de functii al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti

 

 

Referitor la organigrama si statul de functii al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiesti, formulam propunerea, spre analiza si aprobare deliberativului local,  de modificare si completare a organigramei si statului de functii. 

Prevederile art. 13, din H.G.247/13.03.2003 coraborat cu Legea 53/2003 – Codul Muncii,  ne pune in situatia critica de a ne reduce drastic activitatea si implicit de a pune in pericol realizarea planului de venituri proprii, prin anularea coventiilor civile pe care institutia noastra le avea incheiate cu numerosi colaboratori.

Prevederile actulul normativ sus mentionat care abroga art. 1 din H.G. 935/1999 si art. 2 si 3 din Legea 130/1999, ne obliga la rezilierea convenţiilor civile de prestări servicii cu difuzorii de bilete şi cu regizori, scenografi, muzicieni, traducatori, dramaturgi si textieri, pentru activitatile artistice.

          Gravitatea situatiei se extinde la nivel national si comporta suspendarea de drept a celei mai firesti modalitati de existenta, in specificul activitatii teatrale si anume colaborarea cu personal indispensabil unui act artistic de calitate, afectand insasi esenta activitatii noastre.

De aceea, ne vedem obligati ca, potrivit prevederilor dispozitiilor art. 24 din H.G. nr. 281/1993 si in contextul actualei conjuncturi legislative, sa intocmim un stat de functii care sa respecte integral prevederile Decretului nr. 703/1973 (in vigoare), solicitandu-va in acest sens o suplimentare justificata de posturi, incepand cu luna Aprilie 2003, dupa cum urmeaza   : 

 

1. Pentru Sectia Drama, propunem suplimentarea cu :

·        3 posturi actori.

 

2. Pentru Sectia Revista propunem suplimentarea cu:

·        1 post actor

 

3. Pentru Agentia de bilete propunem suplimentarea cu 2  posturi,                         impusa de diminuarea eficientei activitatii, prin abrogarea actului normativ care reglemnta conventiilor civile, ele stand la baza unei retele de 45 de difuzori de bilete, ce ajutau la completarea şi optimizarea activităţii propriilor angajati. Aceasta retea de difuzori a functionat din totdeauna in baza H.G. NR. 571/1995, fiind utila in verderea distribuirii biletelor de spectacole in special in zona societatilor comerciale, a sistemului scolar din municipiu si judet, dar mai ales pentru acoperirea deplasarilor in judetele limitrofe sau in capitala, zone imposibil de acoperit de proprii angajati. In conditiile unui plan de venituri foarte ridicat si a unui numar de circa 10 reprezenatii saptamanale la sediu si in deplasari, pentru solutionarea acestei probleme ne vedem nevoiti sa solicitam suplimentarea statului de functii cu un numar de 2 posturi pentru aceasta activitate, care conform prevederilor art. 101 din Codul muncii, vor fi ocupate de personal angajat cu fractiuni de norma.

 

4. De asemenea, va solicitam transformarea unui post cu studii superioare cu specific artistic din cadrul Sectiei Revista, in post de consilier juridic–sef serviciu, dat fiind volumul extrem de mare de acte normative pe probleme specifice a trei sectii total diferit , numeroaselor raporturi institutionale cu organisme de stat si private (uniuni de creatie, alte institutii de profil) ca si situatiile in litigiu de ordin patrimonial, salarial si sindical. Mentionam ca actualul angajat se afla in perioada de stagiu si nu poate cuprinde intreaga problematica a institutiei.

                   Menţionăm că funcţiile propuse spre aprobare nu se regăsesc în actualul stat de funcţii al instituţiei noastre.

                   Având în vedere cele expuse vă rugăm să aprobaţi suplimentarea numărului de personal cu 6 posturi, urmând ca teatrul să dispună de 186 de posturi faţă de 180 aprobate anterior.

 

 

 

 

         DIRECTOR GENERAL,              SEF SERV. RESURSE UMANE,

              Lucian Sabados                                       Corina Radu

ROMÂNIA

JUDEŢUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

 

                           EXPUNERE  DE  MOTIVE

               la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării

               şi completării organigramei şi a statului de funcţii al                    

                  TEATRULUI   „TOMA CARAGIU”  PLOIEŞTI

                                                                                                                                         

                   În urma analizei activităţii Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti s-a constatat necesitatea  modificării organigramei, întărindu-se compartimentele de specialitate. În acest sens se propune suplimentarea cu 3 posturi actori pentru Secţia Dramă,1 post actor pentru Secţia Revistă şi 2 posturi difuzori bilete pentru Serviciul Organizare spectacole (Agenţia de bilete), transformarea unui post deja existent cu studii superioare cu specific artistic într-un post cu studii superioare de consilier juridic–şef serviciu, astfel numărul total al personalului din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti mărindu-se la 186.

                   Alegerea acestei propuneri de modificare şi completare a organigramei  şi a statului de funcţii este generată de  prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 247/2003 coraborată cu Legea 53/2003, prin care se anulează actele normative care reglementează convenţiile civile (Hotărârea de Guvern 935/1999, Legea 130/1999), situaţie care determină o eficienţă scăzută a activităţii Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti.

                   Ca urmare a celor prezentate mai sus, cât şi a raportului de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti propun deliberativului local  spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privin modificarea şi completarea  organigramei şi a statului de funcţii al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti.

              

  

                                      P R I M A R,

                                      Emil   Calotă