Hotărârea nr. 8/2003

Hotararea nr. 8 privind repartizarea unei locuinte in municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 8

privind repartizarea unei locuinte in municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota, Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune repartizarea de locuinte in municipiul Ploiesti si procesul verbal al comsiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 21.01.2003;    

            in baza Legii nr. 114/1996, republicata si modificata – Legea locuintei si a Hotararii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii locuintei;

            in conformitate Hotararea de Consiliu nr. 314/19.12.2002 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2002;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea locuintei situata in str. Intrarea Castor, bloc G 8, ap. 21, compusa din doua camere in suprafata de 25.10 mp si dependinte in suprafata de 12.78 mp domnului Bareanu Marian domiciliat in Ploiesti str. Carpenului nr. 14, cu respectarea art. 2 din Hotararea nr. 308/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Apartamentul este grevat de debite la plata chiriei si intretinerii.

Se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 269/30.11.2002.

Art. 2

Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa incheie contract de inchiriere, in baza repartitiei emisa de Primarul municipiului Ploiesti, persoanei fizice amintite la art.1 din prezenta hotarare.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu