Hotărârea nr. 5/2003

Hotararea nr. 5 privind modificarea tarifelor de calatorie la transportul in comun de calatori efectuat de Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti

HOTARAREA Nr. 5

privind modificarea tarifelor de calatorie la transportul in comun de calatori

efectuat de Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Costica Draghici, Ion Stan, Adrian Vasilescu, Maria Grigorescu, Gheorghe Gradisteanu si Ion Eparu si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, prin care se propune modificarea tarifelor la transportul in comun de calatori in municipiul Ploiesti;

luand in considerare Raportul Comisiei speciale numita de catre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si Hotararea Consiliului de Administraţie al R.A.T.P. Ploiesti nr. 14 din 24 octombrie 2002;

avand in vedere prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementari in domeniul serviciilor publice de transport local de calatori, precum si O.U.G. nr. 150/2000 pentru modificarea art. 3 din O.U.G. nr. 7/1998 privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitaţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale si ale Legii nr. 326/2001, legea serviciilor publice de gospodarie comunala;

in temeiul Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Insuseste Hotararea Consiliului de Administratie al R.A.T.P. Ploiesti nr. 14/24.10.2002 privind modificarea tarifelor de calatorie la transportul in comun de calatori,  conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Tarifele propuse se aplica incepand cu data de 01.03.2003.

Art. 2

Imputerniceşte Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti sa indexeze semestrial tariful la transportul urban de calatori in funcţie de rata inflaţiei.

Art. 3

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi înceteaza aplicabilitatea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 23 din 27 februarie 2002, precum si orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei.

Art. 4

Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se va face de catre serviciile Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti.

Art. 5

Direcţia Administratie Publica, Juridic, Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu


Anexa nr. 1

 

 

LISTA CU TARIFELE PROPUSE LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI

IN CONDITIILE MAJORARII CU INDICELE DE INFLATIE

 

Nr. crt.

Denumire

Tarif actual

Tarif propus

Indice de crestere

lei

euro

lei

euro

1.

BILETE

 

 

 

 

 

Calatorii efectuate cu autobuze si tramvaie in municipiul Ploiesti

6.000

0,21

6.500

0,18

1,083

2.

ABONAMENTE LUNARE

 

 

 

 

 

1 traseu oras

195.000

6,82

210.000

5,856

1,076

2 trasee oras

375.000

13,12

400.000

11,15

1,066

Toate traseele oras

560.000

19,6

560.000

16,7

1,000

Legitimatie toate traseele oras pentru o zi

20.000

0,7

40.000

1,11

2,000

Abonament nenominalizat agenti econ.

850.000

29,75

900.000

25,1

1,058

3.

ABONAMENTE SAPTAMANALE

 

 

 

 

 

1 traseu oras

49.000

1,715

53.000

1,478

1,081

2 trasee oras

94.000

3,29

100.000

2,81

1,063

Toate traseele oras

140.000

4,9

140.000

3,9

1,000