Hotărârea nr. 48/2003

Hotararea nr. 48 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu CONSTRUCTIE S+P+1+Mp (spatii comerciale si birouri) str. Aleea Ciucului nr. 7, Ploiesti

HOTARAREA Nr. 48

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu CONSTRUCTIE S+P+1+Mp

(spatii comerciale si birouri) str. Aleea Ciucului nr. 7, Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui Licsandru Marian Planul urbanistic de detaliu CONSTRUCTIE S+P+1+Mp (spatii comerciale si birouri) str. Aleea Ciucului nr. 7, Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu CONSTRUCTIE S+P+1+Mp (spatii comerciale si birouri) str. Aleea Ciucului nr. 7, Ploiesti, la solicitarea d-lui Licsandru Marian cu conditia respectarii Avizului nr. 121 din 12.02.2003 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD se afla in intravilan, este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificate sub nr. 28/2002 si are suprafata de 335.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu