Hotărârea nr. 46/2003

Hotararea nr. 46 privind prelungirea contractului de asociere incheiat cu S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L.

HOTARAREA Nr. 46

privind prelungirea contractului de asociere incheiat cu S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L.

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Draghici Costica, Dumitrescu Ion, Moraru Gheorghe, Nicodim Daniel si Marinescu Mariana si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti si al S.C. “Hale si Piete” S.A. prin care se propune prelungirea contractului de asociere incheiat cu S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L. in vederea asigurarii de servicii sociale pentru copii aflati in dificultate;

            in conformitate cu propunerile formulate in cadul sedintei de catre domnii consilieri;

            avand in vedere informarea intocmita de Directia Control, Comunicare, Ordine Publica si de Serviciul Audit din cadrul Primariei municipiului Ploiesti;

            in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba prelungirea contractului de asociere incheiat cu S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L., in vederea asigurarii de servicii sociale pe o perioada de 2 ani in conditiile proiectului de contract, anexa la prezenta hotarare.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa incheie contractul de asociere corespunzator art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3

Prevederile Hotararii nr. 21/26 ianuarie 2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti se modifica corespunzator prezentei hotarari.

Art. 4

S.C. „Hale si Piete” S.A. Ploiesti, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare si Directia Administratie Publica, Juridic Contencios din cadrul Primariei municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 


Anexa

 

CONTRACT DE ASOCIERE

 

PARTILE CONTRACTANTE

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti cu sediul in Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Primar Emil Calota, denumit in continuare CONSILIU, pe de o parte

si

            S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L. cu sediul in Ploiesti, str. Emil Zolla reprezentata prin Constantin Ion care se legitimeaza cu BI/CI seria ____ nr. ___________ eliberat de ___________________ cod fiscal __________________ cont _____________deschis la Banca _________________, denumita in continuare SOCIETATE, pe de alta parte.

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Art. 1

Obiectul contractului il contituie asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L., in sensul ca societatea va asigura functionarea unei microcantine pentru deservirea unui numar de pana la 200 persoane in spatiile cu aceasta destinatie prevazute la art. 2 din prezentul contract.

Spatiile puse la dispozitie fac parte din domeniul public al municipiului si sunt administrate de S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti.

Art. 2

Spatiile puse la dispozitia societatii vor avea destinatia de :

 

1. Microcantina:

- sala de mese (camera 4)

- dus, wc, holuri (camera 10)

- hol, spalator (camera 11)

- bucatarie (camera 5)

- anexa bucatarie (camera 6)

- anexa bucatarie (camera 7)

- magazie (camera 8)

TOTAL:

2. Depozite si magazii:

- camera transare (camera 1)

- camera tocat carne (camera 2)

- birou (camera 3)

- hol

- frig (camera 9)

TOTAL:

3. Curte lumini

- subsol imobil Hale Centrale

4. Ospataria

- parter imobil Hale Centrale, unitate alimentatie publica

5. Boxa E5

- comerţ carne porc, vita, oaie

6 Anexa - etaj I imobil Hale Centrale SAS

– birou

7. Depozit rampa

8. Terasa exterioara

 

25,90 mp

14,93 mp

6,74 mp

38,44 mp

9,60 mp

9,37 mp

15,31 mp

119,68 mp

 

18,31 mp

15,95 mp

6,84 mp

9,85 mp

23,00 mp

73,95 mp

 

160,08 mp

 

 

86,45 mp

 

40,40 mp

 

 

7,29 mp

25 mp

53,2 mp

 

 

Spatiile vor fi puse la dispozitia societatii potrivit planului ce constituie anexa la prezentul contract.

Societatea este obligata sa respecte profilul de activitate stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiesti prevazut la alineatul precedent pe toata durata asocierii.

Predarea - primirea spatiilor se va consemna in procesul verbal de predare - primire, care va fi incheiat de parti la data predarii.

 

DURATA CONTRACTULUI

 

Art. 3

Termenul asocierii este de 2 (doi) ani cu incepere de la data de  1 ianuarie 2003.

La expirarea termenului prevazut, partile contractante, pot conveni prelungirea termenului contractual printr-un act aditional.

 

CONDITIILE ASOCIERII; MODALITATI DE PLATA

 

Art. 4

S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L. va achita suma de 24.000 lei/mp/luna pentru folosinta spatiului pentru comercializat carne si alte produse din carne identificat cu simbolul “E5”.

Pentru spatiul situat in exteriorul Halelor Centrale - ospataria - in suprafata de 86.45 mp va achita contravaloarea in lei a sumei de 345,8 USD/luna.

Art. 5

Plata se va efectua pana la data de 10 ale lunii in curs, din proprie initiativa, prin virament sau numerar  in contul S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti nr. _____________, deschis la _______________________ sau la carieria S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti.

Plata se va efectua in lei.

Dovada platii sumelor se va face prin remiterea lunara catre S.C. “Hale si Piete” S.A. a documentului constatator al efectuarii platii (ordin de plata).

In cazul in care societatea nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati pentru fiecare zi de intarziere, respectiv luna, calculate la suma datorata, potrivit legislatiei in vigoare.

Societatea datoreaza S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti contravaloarea utilitatilor consumate de care nu este scutita, prin prezentul contract.

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare va inainta lunar catre S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti un referat in care va preciza numarul asistatilor si valoarea meniului zilnic care nu trebuie sa contina adaosuri comerciale practicate in alimentatia publica. Valoarea meniului zilnic trebuie sa reprezinte contravaloarea in lei a sumei de 1,25 USD la data calculului.

Suma datorata pentru utilitati va fi virata in contul           S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti.

Termenele scadente vor fi precizate in facturile comunicate.

Neplata la termenele scadente a sumelor datorate pentru utilitatile consumate atrage calculul de penalitati pentru fiecare zi de intarziere, respectiv luna, conform legislatiei in vigoare.

 

OBLIGATIILE PARTILOR

 

Art. 5

Consiliul Local al municipiului Ploiesti are obligatia prin S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti:

a)      sa puna la dispozitie S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L.:

- sala de mese – camera 4

- bucatarie – camera 5

- anexa bucatarie – camera 6

- anexa bucatarie – camera 7

- magazie – camera 8

- camera transare – camera 1

- camera tocat carne – camera 2

- birou – camera 3

- frig – camera 9

- dus, wc, holuri – camera 10

- hol spalator – camera 11

- hol

- curte lumini – subsol imobil

- anexa (birou) – etaj 1 imobil

- depozit rampa

- terasa exterioara in suprafata de 53,20 mp situata in str. Emil Zolla, nr. 17, care va functiona pana cand o vor permite nevoile urbanistice.

b)      sa suporte 30% din contravaloarea utilitatilor consumate si facturate catre S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L. in spatiile identificate cu nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, ospatarie si terasa, in conditiile in care societatea asigura hrana pentru cel putin 100 de persoane.

In situatia depasirii numarului de 100 de persoane, procentul de 30% se va calcula de către S.C. “Hale si Piete” S.A., functie de numarul asistatilor care beneficiaza de hrana, dar nu mai mult de 40%.

c)      sa puna la dispozitia societatii:

-         boxa identificata cu simbolul “E5” contra unei sume de 24.000 lei/mp/luna.

-         spatiul in suprafata de 86,45 mp situat in exteriorul Halelor Centrale - ospataria.

d)      sa emita cartele la inceputul fiecarei luni pentru asistatii care vor servi masa, stabiliti de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare.

e)      sa efectueze controlul privind modul in care societatea asigura hrana zilnica persoanelor indreptatite prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare si Directia Control din cadrul Primariei municipiului Ploiesti.

Art. 7

S.C. “La Nini Macelarul Com” S.R.L. se obliga:

a)      sa asigure din fonduri proprii functionarea unei microcantine pentru 200 persoane aflate in evidenta Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare.

b)      sa suporte din fonduri proprii hrana zilnica a asistatilor in valoare de cel putin echivalentul in lei a 1,25 USD/zi/asistat (6 zile pe saptamana).

c)      sa detina autorizatie sanitara de functionare a microcantinei, precum si celelalte avize, acorduri prevazute de lege.

d)      sa suporte din fonduri proprii mobilierul si dotarile necesare functionarii in bune conditii a microcantinei.

e)      sa respecte intocmai destinatia spatiilor puse la dispozitie de catre Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

f)        sa asigure curatenia si igiena in spatiile folosite, precum si salubritatea acestora.

g)      sa asigure din fonduri proprii personalul necesar pentru pregatirea si servirea hranei.

h)      sa asigure asistatilor mese festive in zilele ce reprezinta sarbatori, contravaloarea acestora fiind dubla fata de cele oferite zilnic.

i)        sa plateasca sumele prevazute la cap. IV, la termenele si in conditiile stabilite.

j)        sa pastreze pe toata durata asocierii in bune conditii a spatiilor predate, precum si a accesoriilor acestora, sa nu le degradeze sau deterioreze.

k)      societatea va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunurilor care s-ar datora culpei sale.

l)        societatea este obligata, fara nici o pretentie sa elibereze spatiile la incetarea contractului, in termen de 3 zile de la aparitia unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea, in caz contrar se va proceda la evacuarea pe cale administrativa. Societatea va datora sumele la care s-a obligat, majorari si penalitati de intarziere pana la pastrarea efectiva a spatiilor.

m)    in momentul incetarii prezentului contract, se va aprecia asupra necesitatii spatiilor detinute initial de societate.

n)      sa asigure paza bunurilor date in folosinta.

o)      in situatia in care societatea elibereaza spatiile detinute inainte de expirarea termenului contractual, este obligata sa notifice consiliul cu 60 de zile inainte si sa solicite incheierea procesului verbal de predare primire.

Pana la parasirea efectiva a spatiului, are obligatia sa achite sumele datorate astfel cum au fost calculate.

p)      are obligatia sa permita accesul reprezentantilor Consiliului Local, Primariei municipiului Ploiesti, Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare si S.C. “Hale si Piete” S.A. Ploiesti in spatiile detinute, ori de cate ori este necesar, pentru a controla starea spatiilor si profilul de activitate care se desfasoara in acest spatiu.

q)      la incetarea asocierii, societatea are obligatia sa restituie spatiile cel putin in starea in care le-a primit, conform celor prevazute in procesul verbal de predare primire, situatie care va fi consemnata intr-un proces verbal.

r)       sa suporte fara despagubire, cheltuielile efectuate pentru desfiintarea terasei, situata pe str. Emil Zolla, nr. 17, atunci cand nevoile urbanistice impun acest lucru, terenul fiind adus la starea initiala.

s)       s) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere si reparatii la spatiile detinute, pe perioada asocierii conform legislatiei in vigoare. Orice alte lucrari de investitii sau de modernizare necesare indeplinirii conditiilor de functionare, se pot efectua in spatii numai cu acordul exprimat in scris de catre Consiliul Local al municipiului Ploiesti, fara a exista vreo obligatie din partea acestuia de a suporta contravaloarea acestora in timpul derularii asocierii sau dupa incetarea contractului.

 

CESIUNEA SI INCHIRIEREA

 

Art. 8

Sunt strict interzise cesiunea contractului si orice alte forme de inchiriere, colaborare, asociere, cu privire la bunul care formeaza obiectul asocierii.

 

INCETAREA CONTRACTULUI

 

Art. 9

Contractul de asociere inceteaza in urmatoarele cazuri:

- expirarea termenului contractual.

- acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante.

- inceteaza de drept, cand nevoile urbanistice impun acest lucru, fara despagubire.

- prin reziliere in caz de nerespectare a obligatiilor asumate.

Art. 10

Incetarea contractului se poate face in cazurile de mai sus cu notificarea scrisa, intocmita cu 60 de zile inainte, de oricare dintre parti si cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

 

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

 

Art. 11

Pentru nerespectarea obligatiilor scrise in prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti, majorari de intarziere, precum si daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12

PACT COMISORIU EXPRES

In caz de nerespectare, contractul se considera desfiintat de drept la solicitarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, fara punere in intarziere si fara nici o formalitate prealabila.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de indata ce a expirat termenul de executare, fara a fi necesara notificarea.

 

FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

 

Art. 13

Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen  sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Art. 14

Prin forta majora partile inteleg imprejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligatiilor contractuale asumate de catre oricare parte si care exonereaza de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 15

Partea care invoca forta majora se obliga sa comunice in scris aparitia acesteia partenerului contractual in termen de 3 zile de la aparitie si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor ei.

 

DISPOZITII FINALE

 

Art. 16

Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei romane, cu acordul partilor, prin act aditional, exceptie facand hotararile Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care se aduc modificari la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de guvern, ordonante ale caror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act aditional.

Art. 17

Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente.

Prezentul contract a fost incheiat in _____ exemplare originale si cuprinde ____ pagini, fiecare pagina fiind semnata si stampilata.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI            S.C.”LA NINI MACELARUL COM” S.R.L.

                        PLOIESTI

                         PRIMAR,

                       Emil Calota                                                                     Ion Constantin

 

                      SECRETAR,

          Maria Magdalena Mazalu

 

 DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,

             JURIDIC - CONTENCIOS

                        DIRECTOR,

                    Luminita Gaborfi

 

ADMINISTRATIA SERVICIILOR SOCIALE

                      COMUNITARE

                        DIRECTOR,

                        Doina Capuz

 

     S.C. “HALE SI PIETE” S.A. PLOIESTI

                 DIRECTOR GENERAL,

                      Gheorghe Simion

 

               DIRECTOR ECONOMIC,

                  Cornelia Dumitrescu

 

   SEF SERVICIU JURIDIC-CONTENCIOS,

                     Marilena Stanciu