Hotărârea nr. 44/2003

Hotararea nr. 44 privind concesionarea suprafetei de 1329 mp. in vederea extinderii constructiei existente, proprietate a S.C. RITECH SERVICE S.R.L.

HOTARAREA Nr. 44

privind concesionarea suprafetei de 1329 mp. in vederea extinderii constructiei existente,

 proprietate a S.C. RITECH SERVICE S.R.L.

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Nemes Constantin si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat – Biroul Concesionari, Publicitate, prin care se propune concesionarea suprafetei de 1329 mp. in vederea extinderii constructiei existente, proprietate a S.C.Ritech Service S.R.L.;

 in conformitate cu contractul de inchiriere nr. 9808/1998 incheiat intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. RITECH SERVICE  S.R.L.;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in baza articolului 12, litera „e” din Legea nr. 50/1991, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Insuseste raportul de evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect, prin care s-a identificat si evaluat terenul situat in Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 295, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 2

Aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 1329 mp. pentru extinderea constructiei existente, proprietate a S. C. Ritech Service S.R.L., amplasata in B-dul. Republicii, nr. 295, Ploiesti. Concesionarea se va face pe durata de 49 ani, cu drept de prelungire.

Art. 3

Stabileste valoarea terenului concesionat la suma de 28799 USD + TVA., conform raportului de evaluare a terenului intocmit de Oficiul Public Proiect. Recuperarea valorii terenului se va realiza in termen de 10 ani.

Art. 4

Stabileste redeventa anuala la valoarea de 2879,9 USD + TVA. Redeventa se va achita in lei la cursul oficial al USD,stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii.

Art. 5

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de concesiune in conditiile stabilite prin prezenta hotarare.

Art. 6

Administratia Domeniului Public si Privat, Biroul Concesionari, Publicitate, Directia Generala de Dezvoltare Urbana, Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu