Hotărârea nr. 42/2003

Hotararea nr. 42 privind stabilirea destinatiei unor puncte termice dezafectate

HOTARAREA Nr. 42

privind stabilirea destinatiei  unor puncte termice dezafectate

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Draghici Costica si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a unor puncte termice dezafectate si repartizarea acestora;

            avand in vedere Procesul-verbal nr. 5383/02/21.11.2002 de predare – primire a punctelor termice dezafectate incheiat intre Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice si Administratia Domeniului Public si Privat;

            in baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a punctelor termice dezafectate, identificate dupa cum urmeaza:

·        PT 13 Vest situat in str. Infratirii bl. 67 bis, suprafata cladire 105,30 mp

·        PT 02 Calea Bucuresti situat in B-dul Bucuresti bl.5 E, suprafata cladire 146,64 mp si teren aferent 25 mp

·        PT 03 Nord situat in str. Cameliei bl.53, suprafata cladire 148 mp si teren aferent 50 mp

  • CT Ciprian Porumbescu situat in str. Ciprian Porumbescu bl.13, suprafata cladire 188,4 mp si teren aferent 32  mp.

Art. 2

Aproba repartizarea spatiilor prevazute la art.1 si stabilirea destinatiei acestora astfel :

a)      PT 12 Vest si CT Ciprian Porumbescu se atribuie in regim de inchiriere catre Uniunea Asociatiilor de Proprietari pentru a servi desfasurarii activitatilor specifice asociatiilor de proprietari.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti Nr.68/1998 Anexa Nr. 2

b)      PT2 Calea Bucuresti catre SC Apa Nova SRL in vederea completarii inventarului prevazut in Anexa A1 la contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

c)      PT 3 Nord in folosinta Administratiei Domeniului Public si Privat pentru activitati proprii de depozitare.

Art. 3

Directia Administratie Publica Juridic-Contecios, Directia Economica, Administratia Domeniului Public si Privat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu