Hotărârea nr. 41/2003

Hotararea nr. 41 privind diminuarea patrimoniului municipiului Ploiesti cu doua imobile restituite potrivit Hotararii Guvernului nr. 1334/2000

HOTARAREA Nr. 41

privind diminuarea patrimoniului municipiului Ploiesti cu doua imobile

restituite potrivit Hotararii Guvernului nr. 1334/2000

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a  domnului consilier Draghici Costica si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu si al Directiei Scoli, Cultura, Sport din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, prin care se propune diminuarea patrimoniului municipiului Ploiesti cu doua imobile restituite potrivit Hotararii Guvernului nr.1334/2000;

in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 83/8.06.1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor minoritatilor nationale din Romania si a Hotararii Guvernului Romaniei nr.1334/14.12.2000 pentru completarea Anexei la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 83/1999;

in conformitate cu art. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor evreiesti din Romania, aprobata prin Legea nr. 140/1997 si modificata de Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 111/1998;

in temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia;

potrivit Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul privat al acestuia a imobilelor identificate potrivit Anexei nr.1.

Art. 2

Aproba diminuarea patrimoniului privat al municipiului Ploiesti cu cele doua imobile restituite Fundatiei Caritatea in conditiile protocolului prevazut in Anexele nr. 2 si 3 la prezenta hotarare.

Art. 3

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia Scoli, Cultura, Sport, Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios, Directia Economica si Administratia Domeniului Public si Privat.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr.1

 

Nr.

crt.

Adresa imobil

Detinator actual

Date de identificare

1

str. Basarabilor nr. 10

Gradinita nr. 28

Anul darii in folosinţa: 1929

Cladire :

suprafata construita 365 mp

constructie caramida

regim de inaltime P

Teren : 1225 mp

2

str. Vlad Tepes nr. 30

Liceul Al. I. Cuza

Cladire veche, corp C

Anul darii in folosinta 1930

suprafata construita 385 mp

regim de inaltime P + 1