Hotărârea nr. 40/2003

Hotararea nr. 40 privind repartizarea unor amplasamente in municipiul Ploiesti, zona B-dul. Republicii intre blocurile 15 si 16

HOTARAREA Nr. 40

privind  repartizarea unor amplasamente in municipiul Ploiesti, zona B-dul. Republicii intre blocurile 15 si 16

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Constantin Nemes si Iulian Teodorescu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se propune repartizarea in vederea inchirierii a unor amplasamente pentru spatii comerciale cu caracter provizoriu in municipiul Ploiesti, in zona B-dul. Republicii  intre blocurile 15 si 16, pentru rezolvarea unor cazuri sociale;

avand in vedere Legea nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

in baza prevederilor Legii nr. 3/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 216/31.10.2002 privind aprobarea Studiului de amplasare a constructiilor provizorii pe domeniul public al municipiului Ploiesti - etapa a II-a;

in baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a terenului situat in B-dul. Republicii intre blocurile 15 si 16, in suprafata de 48 m.p., pe durata existentei constructiilor.

Art. 2

Aproba repartizarea in vederea inchirierii a unor  amplasamente pentru spatii comerciale cu caracter provizoriu in municipiul Ploiesti, in zona B-dul. Republicii intre blocurile 15 si 16, conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Contractele de inchiriere vor fi incheiate pentru o perioada de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile hotararilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Constructiile cu caracter provizoriu vor fi realizate de catre agentii economici pe cheltuiala proprie si vor avea forma si dimensiunile conform modelului standard aprobat - Anexa nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4

Imputerniceste directorul general al Administratiei Domeniului Public si Privat sa semneze contractele de inchiriere.

Art. 5

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Generala de Dezvoltare Urbana si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1

 

SITUATIA AMPLASAMENTELOR REPARTIZATE IN VEDEREA INCHIRIERII, PENTRU SPATII   COMERCIALE   CU   CARACTER   PROVIZORIU   PE   DOMENIUL   PUBLIC  AL  MUNICIPIULUI PLOIESTI, IN ZONA B-DUL. REPUBLICII  INTRE BLOCURILE 15 SI 16

 

 

 

Nr. crt.

 

Agent economic

Numar amplasament / suprafata

1

S.C. FERGVEM PROD S.R.L.

-1-

13,35 m.p. + 0,86 m.p.

2

S.C. CARAMIS IMPEX S.R.L.

-2-

14,82 m.p. + 0,86 m.p.

3

S.C. IMG COM S.R.L.

-3-

13,35 m.p. + 0,86 m.p.