Hotărârea nr. 4/2003

Hotararea nr. 4 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

HOTARAREA Nr. 4

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

a Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a A.S.S.C.;

            avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 307 din 19 decembrie 2002 privind infiintarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare;

            in conformitate cu prevederile art. 38, lit. e si i din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

            in temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Regulamentul prevazut la art.1 intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2003 si va fi adus la cunostinta publica.

Art. 3

Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se va face de catre A.S.S.C. Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

A ADMINISTRATIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

ca serviciu public cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti

 

CAPITOLUL  I – PREVEDERI GENERALE

 

Art. 1

A.S.S.C. a fost infiintata potrivit Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 307/19 decembrie 2002. Este serviciu public, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiesti si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in domeniu si cu prezentul Regulament de Organizare si Functionare.

Art. 2

Sediul A.S.S.C. este in Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 44-46.

Imobilul in care functioneaza A.S.S.C. face parte din patrimoniul privat al municipiului Ploiesti si este transmis in folosinta gratuita acesteia, in scopul desfasurarii activitatii pentru care a fost infiintata.

Art. 3

A.S.S.C. are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfasoara la nivelul municipiului Ploiesti si care vor fi nominalizate in prezentul Regulament de Organizare si Functionare.

Art. 4

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciului public se face din bugetul local, bugetul de stat si se asigura dupa caz din venituri proprii.

Sponsorizarile si donatiile in bani si natura, facute de persoanele fizice si juridice, romane si straine, pot fi folosite numai in scopul dezvoltarii si imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le presteaza A.S.S.C.

Art. 5

Contabilitatea patrimoniului A.S.S.C., a veniturilor si cheltuielilor acesteia, organizata si condusa pana la nivelul de dare de seama inclusiv, este parte componenta a contabilitatii generale a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Corespunzator celor de mai sus, A.S.S.C. intocmeste si preda serviciului buget-contabilitate:

        lunar, balanta de verificare a conturilor sintetice

        trimestrial, cumulat de la inceputul anului si anual, contul de executie, cu anexele prevazute de normele aprobate de Ministerul Finantelor pentru institutiile publice finantate din bugetul local si din bugetul de stat

Art. 6

A.S.S.C. este condusa de un director numit prin hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti la propunerea primarului.

Art. 7

Statul de functii cuprinde functiile pe categorii de personal in limita numarului de personal aprobat de consiliul local si a organigramei aprobate prin hotarare a consiliului local.

Personalul se preia prin transfer in interesul serviciului, de la Cantina de Ajutor Social, Directia Protectiei Sociale si celelalte structuri ale consiliului local. 

Angajarea, demiterea si transferul de personal se face de catre directorul A.S.S.C cu respectarea legislatiei in vigoare.

Angajarea si promovarea se fac numai pe baza de concurs potrivit legii. In acest sens se va constitui o comisie de angajare si promovare a personalului.          

Art. 8

Patrimoniul A.S.S.C. este compus din bunurile materiale, obiectele de inventar si mijloacele fixe necesare functionarii serviciului public, existente la data de 31 decembrie 2002 in dotarea Cantinei de Ajutor Social si Directiei Protectiei Sociala din cadrul Primariei municipiului Ploiesti. A.S.S.C. dispune si de bunurile ce fac parte din domeniul public si privat al municipiului Ploiesti ce ii sunt transmise in administrare. Preluarea se va face prin protocol.

 

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL

ADMINISTRATIEI SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

 

Art. 9

Obiectul de activitate al A.S.S.C. consta in principal in asigurarea de servicii si activitati de protectie sociala:

        acordarea ajutorului social conform Legii  nr. 416/2001;

        protectia persoanelor cu handicap si  a persoanelor varstnice;

        activitatea autoritatii tutelare;

        protectia persoanelor aflate in dificultate prin servirea a doua mese zilnic, pregatirea si servirea hranei si transport gratuit la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa;

        acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei potrivit Ordonantei Guvernului nr. 121/2002;

        intocmirea anchetelor in vederea repartizarii si administrarii locuintelor sociale;

        servicii de ingrijire copii prescolari;

        administrarea locuintelor sociale;

        servicii de pregatire si distribuire hrana pentru terti, la cerere;

        servicii de inchiriere bunuri pentru terti la cerere;

        distribuire lapte praf persoanelor indreptatite conform legii;

        alte activitati in domeniu.

 

CAPITOLUL III – STRUCTURA ORGANIZATORICA, SARCINILE, ATRIBUTIILE

SI RASPUNDERILE CONDUCATORILOR SI SERVICIILOR

 

Art. 10

Structura organizatorica a A.S.C.C. prezentata in organigrama cuprinde compartimentele functionale cu legaturile de subordonare.

Art. 11

Directorul A.S.S.C. organizeaza, gestioneaza si conduce activitatea curenta si reprezinta acest serviciu public in relatii cu alte institutii publice locale, agenti economici si alte persoane juridice si fizice. Din punct de vedere administrativ directorul este subordonat direct Primarului municipiului Ploiesti, coordonarea activitatii fiind asigurata de secretar.   

Art. 12

Principalele atributii si raspunderi ale Directorului A.S.S.C. sunt urmatoarele:

a)      Organizeaza si asigura buna desfasurarea a activitatii din toate compartimentele;

b)      In calitate de ordonator tertiar de credite, utilizeaza creditele bugetare care au fost repartizate, numai pentru nevoile unitatii, potrivit prevederilor din bugetul aprobat si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale. Poate delega directorilor adjuncti dreptul de a folosi creditele bugetare;

c)      Gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotare si se preocupa in permanenta de pastrarea lor in stare de functionare;

d)      Selecteaza, angajeaza sau desface contractul de munca al personalului conform legii;

e)      Semneaza contractele de munca;

f)        Elaboreaza si propune strategii si masuri de reducere a fondurilor alocate din bugetul de stat;

g)      Asigura inventarierea anuala a bunurilor;

h)      Aproba trecerea personalului angajat in clase si categorii superioare conform legislatiei;

i)        Organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, in limita organigramei aprobate si a reglementarilor in vigoare;

j)        Sanctioneaza personalul A.S.S.C. pentru abateri si nerespectarea sarcinilor, etc;

k)      Concepe si contribuie la crearea programelor sociale si le aplica;

l)        Inainteaza spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiesti Regulamentul de organizare si functionare al A.S.S.C.;

m)    Prezinta la termenul stabilit proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al A.S.S.C. spre a fi supus aprobarii consiliului local municipal;

n)      Desemneaza inlocuitorul pentru perioada de absenta si stabileste limitele de competenta si responsabilitatile acestuia;

o)      Asigura aducerea la cunostinta a dispozitiilor legale specifice activitatii serviciului public, personalului din subordine si respectarea lor de catre cei in cauza;

p)      Ia masuri pentru perfectionarea pregatirii profesionale a personalului;

q)      Prezinta primarului municipiului Ploiesti si consiliului local rapoarte de activitate al A.S.S.C. si face propuneri pentru buna desfasurare a activitatii;

r)       Executa si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti sau dispozitii ale primarului;

s)       Emite decizii potrivit competentei, in conditiile legii;

t)        Colaboreaza cu comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Ploiesti si cu alte servicii publice, pentru realizarea atributiilor de serviciu;

u)      Raspunde de intocmirea Regulamentului de ordine interioara si verifica respectarea acestuia;

v)      Ia masuri pentru buna functionare a Centrului de Zi pentru Copii Prescolari;

w)    In executarea atributiilor A.S.S.C., directorul este ajutat de directorii adjuncti, care au stabilite principalele atributii si raspunderi prin prezentul R.O.F.;

Art. 13

Principalele atributii, sarcini si raspunderi ale directorului adjunct care coordoneaza compartimentele de protectie sociala si este subordonat directorului A.S.S.C.:

a)      Coordoneaza activitatile privind: acordarea ajutorului social, protectia persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice, precum si cele legate de autoritatea tutelara;

b)      Urmareste si raspunde de cresterea performantelor serviciilor pe care le coordoneaza, prin utilizarea eficienta a resurselor umane si materiale, existente in compartimentele din subordine;

c)      Propune strategii si programe cu privire la protectia sociala;

d)      Adopta masuri organizatorice pentru domeniul sau de activitati;

e)      Stabileste sarcini, atributii si raspunderi pentru personalul din subordine;

f)        Intocmeste anual fisele de apreciere pentru sefii serviciilor pe care le coordoneaza;

g)      Raspunde pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiilor inscrise in documentele elaborate;

h)      Raspunde de aplicarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de activitati;

i)        Coordoneaza activitatea Centrului de Zi pentru Copii Prescolari;

j)        Organizeaza si participa la actiuni ale A.S.S.C.;

k)      Urmareste efectuarea muncii in folosul comunitatii;

l)        Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 14

Prinipalele atributii ale directorului adjunct care coordoneaza compartimentele serviciilor publice locale, care se subordoneaza directorului A.S.S.C.

a)      Coordoneaza activitatile privind: locuintele sociale, anchetele sociale, ajutoare pentru incalzirea locuintei, prepare si distribuire hrana si distribuire lapte praf. Asigura realizarea conditiilor legale pentru achizitii publice, coordoneaza serviciul administrativ, protectia muncii si PSI, registratura si arhiva;

b)      Prezinta lunar (in prima decada) cheltuielile efectuate pentru hrana pe luna care a trecut (respectiv contul de executie) si necesarul privind cheltuielile pentru luna in curs;

c)      Urmareste si raspunde de cresterea performantelor serviciilor pe care le coordoneaza, prin utilizarea eficienta a resurselor umane si materiale, existente in compartimentele din subordine;

d)      Adopta masuri organizatorice pentru domeniul sau de activitati;

e)      Stabileste sarcini, atributii si raspunderi pentru personalul din subordine;

f)        Intocmeste anual fisele de apreciere pentru sefii serviciilor pe care le coordoneaza;

g)      Raspunde pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiilor inscrise in documentele elaborate;

h)      Raspunde de aplicarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de activitati;

i)        Organizeaza si participa la actiuni ale A.S.S.C.;

j)        Gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotare si se preocupa in permanenta de pastrarea lor in stare de functionare;

k)      Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 15

Atributii si raspunderi ale Serviciului Ajutor Social

Serviciul Ajutor Social isi desfasoara activitatea pe baza Legii nr. 416/2001 si se subordoneaza directorului adjunct pe probleme de protectie sociala. Are urmatoarele atributii::

a)      Inregistreaza/actualizeaza datele semnificative din cererea pentru acordarea ajutorului social (solicitant, membrii familiei, date personale, domiciliul etc);

b)      Inregistreaza/actualizeaza informatiile din declaratia privind veniturile realizate de familie pe tipuri de venit (permanente, anuale), pe surse de venit (salarii, pensii, indemnizatii permanente, burse, alte drepturi de asigurari sociale), pe categorii de venit (contract de munca, conventie civila de prestari servicii, indemnizatie de somaj, pensie pentru limita de varsta, pensie IOVR, indemnizatie pentru cresterea copilului, burse pentru elevi si studenti etc).;

c)      Tine evidenta lunara a zilelor de munca efectuate in folosul comunitatii pentru acordarea/neacordarea ajutorului social cuvenit pe luna respectiva;

d)      Intocmeste evidenta lunara a beneficiarilor ajutorului social care sunt inscrisi la Cantina de ajutor social (dosar, titular, numar de portii zilnice, numar de zile din luna) pentru calculul ajutorului social cuvenit pentru luna respectiva;

e)      Efectueaza calculul lunar al ajutorului social cuvenit fiecarui beneficiar functie de numarul de membrii din familie si de veniturile nete realizate;

f)        Gestioneaza informatiile privind ajutoarele pentru incalzirea locuintei beneficiarilor de ajutor social;

g)      Gestioneaza informatiile privind ajutoarele de urgenta, inregistrand solicitarile, evalueaza ajutorul conform Legii nr. 416/2001 si il acorda in cuantumul aprobat;

h)      Inregistreaza si actualizeaza solicitarile privind ajutoarele de deces acordate beneficiarilor de ajutor social (numar dosar, solicitant, copie, certificat de deces, act de identitate al solicitantului, valoare ajutor etc).;

i)        Actualizeaza nomenclatoarele specifice cum sunt: grila venitului minim garantat (conform art. 4 din Legea nr. 416/2001), grila taxe postale, grila numarului de zile munca in folosul comunitatii functie de cuantumul ajutorului social, categorii de venituri pe tipuri si surse de venit, relatii de rudenie, ocupatii, tipuri de locuinte si de incalzire etc.

j)        Intocmeste pe baza datelor existente in baza de date, rapoartele specifice: dispozitii pentru acordarea / neacordarea / modificarea/ suspendarea / revenirea din suspendare / incetarea ajutorului social, dispozitii pentru acordarea ajutorului de urgenta si a ajutorului de deces, state de plata, reglari borderou posta, fise de calcul ajutor pentru incalzirea locuintei, lista zilelor de munca obligatorii, lista dosare in plata, suspendate, in asteptare etc, situatia persoanelor adulte din familiile beneficiare de ajutor social pentru care plata CASS se asigura de la bugetul de stat, lista persoanelor beneficiare de ajutor social pentru DISTRIGAZ si pentru Magazinele Economat, raport statistic lunar privind venitul minim garantat;

k)      Efectueaza anchete sociale privind aplicarea Legii 416/2001;

l)        Tine evidenta si da raspunsuri in termenele legale la cereri, reclamatii si sesizari;

m)    Asigura consilierea tuturor persoanelor care solicita informatii;

n)      Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 16

Atributii si raspunderi ale Serviciului Protectia Persoanelor cu Handicap

Serviciul Protectia Persoanelor cu Handicap isi desfasoara activitatea in baza O.U.G. nr. 102/1999 si se subordoneaza directorului adjunct. Are urmatoarele atributii:

a)      Efectueaza anchete sociale pentru comisiile de expertiza medicala, necesare incadrarii persoanelor intr-un grad de handicap;

b)      Efectueaza anchete pentru I.S.T.H. in vederea acordarii drepturilor ce se cuvin persoanelor conform O.U.G. nr. 112/1999;

c)      Efectueaza anchete sociale pentru internare in camin spital si camin de neuropsihici ;

d)      Efectueaza anchete si reinnoieste dosarele pentru persoanele care beneficiaza de hrana la Cantina Nini Macelaru.

e)      Intocmeste lunar listele cu beneficiarii portiilor de hrana pentru Cantina Nini Macelaru;

f)        Intocmeste listele de abonamente pentru asistentii personali;

g)      Elibereaza abonamentele R.A.T.P. pentru persoanele cu handicap si asistentii personali ai acestora;

h)      Intocmeste actele necesare inhumarii cadavrelor identificate sau neidentificate care se afla la Serviciul de Medicina Legala;

i)        Efectueaza anchete pentru persoanele fara adapost in vederea identificarii familiilor acestora si a posibilitatilor de reintegrare socio-familiala;

j)        Tine evidenta si da raspunsuri in termenele legale la cereri, reclamatii si sesizari;

k)      Asigura consilierea tuturor persoanelor care solicita informatii;

l)        Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 17

Atributii si raspunderi ale Serviciului Autoritate Tutelara, care se subordoneaza directorului adjunct:

a)      Efectueaza anchete sociale ca urmare a proceselor in vederea incredintarii minorilor, spre crestere si educare, unuia dintre parinti;

b)      Intocmeste dispozitii de tutela si curatela privind minorii ca urmare a decesului unuia dintre parinti; vanzarea si cumpararea de catre minori si interzisi a unor bunuri mobile sau imobile; reprezentarea si asistarea minorilor si interzisilor in fata unor autoritati;

c)      Efectueaza anchete sociale pentru minorii care au savarsit fapte cu caracter penal, in vederea luarii unei masuri educative sau a stabilirii raspunderii penale ;

d)      Efectueaza anchete sociale solicitate de instantele de judecata pentru intreruperea executarii pedepselor privative de libertate din motive familiale;

e)      Verifica modul in care tutorii isi indeplinesc obligatiile prevazute de lege;

f)        Asista persoanele varstnice (la cererea acestora sau din oficiu) la incheierea actelor juridice pentru instrainare cu titlu oneros sau gratuit a unor bunuri ce le apartin;

g)      Tine evidenta si da raspunsuri in termenele legale la cereri, reclamatii si sesizari;

h)      Asigura consilierea tuturor persoanelor care solicita informatii;

i)        Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 18

Atributii si raspunderi ale Serviciului Protectie Persoane Varstnice. Serviciul Protectie Persoane Varsnice isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice si se subordoneaza directorului adjunct.

a)      Asigura informatiile necesare publicului cu privire la intocmirea dosarului privind ingrijirea la domiciliu;

b)      Inregistreaza datele semnificative din cererile petentilor;

c)      Tine evidenta anchetelor sociale si a dosarelor potentialilor ingrijitori la domiciliu, si rezolva conform actelor normative in vigoare solicitarile acestora;

d)      Inregistreaza si tine evidenta persoanelor varstnice care solicita ingrijire la domiciliu., realizand un dosar cu privire la aceste persoane;

e)      Efectueaza anchetele sociale pentru angajarea ingrijitorilor la domiciliu;

f)        Efectueaza anchetele sociale pentru persoanele varstnice care necesita ingrijire permanenta la domiciliu;

g)      Efectueaza deplasari in teren la solicitarile primite si intocmeste anchetele sociale;

h)      Urmareste respectarea clauzelor contractuale de catre ingrijitorii la domiciliu, efectuand controale sistematice in teren;

i)        Intocmeste pontajul lunar si raportul de activitate al ingrijitorilor la domiciliu;

j)        Tine evidenta si da raspunsuri la termenele legale la cereri, reclamatii, sesizari;

k)      Inregistreaza, actualizeaza si consulta listele cu persoanele fara loc de munca si face demersurile oficiale catre organele abilitate pentru incadrarea lor in munca conform programului Nici o familie fara un salariat;

l)        Asigura consilierea tuturor persoanelor care solicita informatii si sprijin;

m)    Monitorizeaza persoanele varsnice cu posibilitati materiale care pot contribui la plata serviciilor de ingrijire la domiciliu;

n)      Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 19

Atributii Sectie preparare, distributie hrana si lapte praf, care se subordoneaza directorului adjunct, care coordoneaza activitatea serviciilor publice:

a)      Indruma activitatea zilnica a blocului alimentar si raspunde de aplicarea si respectarea regulilor sanitare si antiepidemice;

b)      Intocmeste meniul zilnic pe baza calculului caloric;

c)      Face parte din comisia de receptie, prin reprezentantul sau numit, verificand din punct de vedere calitativ toate alimentele care sosesc de la furnizori, organoleptic-avand grija ca acestea sa corespunda, intrunind parametrii calitativi, gust, miros, aspect, specifice produselor respective, care trebuie insotite in mod obligatoriu de certificate de calitate sau avize sanitar-veterinare;

d)      Intocmeste zilnic lista de alimente conform meniurilor stabilite, in functie de numarul de asistati si sumele allocate;

e)      Intocmeste saptamanal lista cu meniurile orientative, diversificand pe cat posibil gama meniurilor fara a pierde din vedere suma alocata , pentru a nu depasi cheltuielile;

f)        Intocmeste necesarul de alimente, saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, cu cantitati de materii prime necesare meniurilor;

g)      Indruma activitatea de productie si intervine ori de cate ori este necesar;

h)      Urmareste functionarea instalatiilor frigorifice si inscrie zilnic temperatura acestora in grafic;

i)        Solicita conducerii unitatii, prin referate, necesarul de ustensile de lucru, utilaje si mijloace fixe, in vederea dotarii sectorului de productie;

j)        Realizeaza legatura cu Directia de Sanatate Publica pentru aprovizionarea cu lapte praf si asigura distribuirea conform graficelor stabilite;

k)      Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 20

Atributii Serviciul locuinte sociale, anchete sociale, ajutoare pentru incalzirea locuintei care se subordoneaza directorului adjunct, care coordoneaza activitatea serviciilor publice.

a)      Inregistreaza si actualizeaza dosarele de acordare a hranei la cantina de ajutor social conform Legii nr. 208/1997;

b)      Efectueaza anchete sociale pentru: solicitantii de hrana la cantina de ajutor social, solicitantii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, solicitantii de locuinte sociale;

c)      Inregistreaza si actualizeaza dosarele de acordare a locuintelor sociale, monitorizeaza solicitarile, asigura intocmirea listei de prioritati;

d)      Incheie contracte de inchiriere pentru locuintele sociale, urmareste derularea acestora, asigura administrarea locuintelor sociale;

e)      Inregistreaza solicitarile privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, prin crearea bazei de date informatizata, pe tipuri de agent de incalzire, intocmeste borderourile de plata;

f)        Tine evidenta si da raspunsuri la termenele legale la cereri, reclamatii si sesizari;

g)      Asigura consilierea tuturor persoanelor care solicita informatii;

h)      Efectueaza anchete sociale, la solicitarea serviciilor de specialitate din cadrul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, pentru cazurile deosebite, in vederea repartizarii si/sau evacuarilor din spatii cu destinatia de locuinta.

i)        Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 21

Atributiile Serviciului administrativ, achizitii publice, secretariat-arhiva, protectia muncii si P.S.I. subordonat directorului adjunct.

a)      Asigura ordinea, curatenia, iluminatul, conditiile igienico-sanitare;

b)      Asigura arhivarea si pastrarea inregistrarilor pe o perioada stabilita prin lege;

c)      Raspunde de evidenta, selectionarea, pastrarea si casarea documentelor intocmite si detinute in arhiva unitatii;

d)      Face propuneri pentru reparatii generale si capitale, pentru imobile si instalatii, precum si pentru celelalte mijloace fixe necesare administratiei A.S.C.C.;

e)      Raspunde de utilizarea rationala a retelei de comunicatii;

f)        Prezinta listele de oferte prinvind produsele si serviciile  ce urmeaza a fi selectionate in vederea achizitionarii;

g)      Urmareste derularea contractelor incheiate cu furnizorii de materii prime, materiale si utilitati;

h)      Intocmeste caietul de sarcini in vederea incheierii de contracte pentru achizitii publice de lucrari, servicii si produse;

i)        Verifica prin sondaj operatiunile pe care le executa gestionarii, in sensul de a inregistra corect si la timp intrarile si iesirile de alimente si alte materiale, inclusiv ajutoare provenite din sponsorizari;

j)        Verifica permanent lucrarile executate de personalul din subordine;

k)      Asigura conditiile de protectia muncii, de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si P.S.I. la nivelul A.S.S.C.;

l)        Solicita Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Protectia Muncii, autorizarea functionarii unitatii din punct de vedere al P.M. si grupului de pompieri militari, autorizarea functionarii unitatii din punct de vedere al P.S.I. si al Directiei de Sanatate Publica, avand obligatia sa mentina conditiile initiale in care a fost emisa;

m)    Stabileste pentru salariatii proprii atributiile si raspunderea ce le revin in domeniul P.M. si P.S.I., corespunzator functiilor exercitate;

n)      Intocmeste si prezinta documentele, da relatii solicitate de organele de control;

o)      Asigura realizarea masurilor stabilite de inspectorii P.M. si P.S.I. cu prilejul controalelor;

p)      Anunta imediat, conducerea unitatii despre existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii sau accidente de munca;

q)      Nominalizeaza personalul ce lucreaza in conditii grele;

r)       Intocmeste necesarul de echipament de protectie si de lucru si urmareste procurarea acestuia; controleaza modul de folosire si intretinere;

s)       Controleaza modul de tinere a evidentei intregului personal cu privire la participarea la instructajele periodice N.T.S. si P.S.I. si daca sunt corect intocmite fisele de instructaj;

t)        Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 22

Atributii ale  Serviciului juridic-contencios, resurse umane care gestioneaza problemele de personal ale angajatilor proprii si a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap (900) si ingrijitorilor la domiciliu ai persoanelor varstnice (200), subordonat directorului A.S.S.C.:

a)      Urmareste si asigura respectarea legislatiei in vigoare de catre toti salariatii A.S.S.C.;

b)      Intocmeste actiuni, intampinari, raspunsuri, precizari, concluzii in dosarele existente pe rol la instantele de judecata;
c)      Asigura consultanta juridica tuturor compartimentelor functionale ale A.S.S.C.;
d)      Asigura informarea curenta a factorilor de decizie cu privire la actele normative nou aparute;
e)      Reprezinta A.S.S.C. la instantele de judecata de orice grad;
f)        Exercita caile de atac la instantele de judecata;
g)      Avizeaza legalitatea contractelor, conventiilor, contractelor de locatie si a altor documente care implica unitatea;
h)      Avizeaza lucrarile referitoare la incheierea, modificarea sau incetarea raporturilor de munca;
i)        Intocmeste, completeaza si pastreaza carnetele de munca pentru personalul contractual al A.S.S.C. in termen de 15 zile de la data la care intervine orice modificare care trebuie consemnata in carnetele de munca;

j)        Intocmeste si tine evidenta contractelor de munca ale asistentilor personali si raspunde de respectarea datelor de depunere la A.J.O.F.M. Prahova;

k)      Elibereaza lunar adeverinte, copii carnete munca pentru personalul contractual al A.S.S.C.;

l)        Intocmeste si tine evidenta contractelor de garantie a  salariatilor A.S.S.C. si le reactualizeaza conform prevederilor legale;

m)    Intocmeste si tine evidenta conncediilor de odihna, medicale si concediilor fara plata;

n)      Verifica lunar pontajele nominale de prezenta vederea acordarii drepturilor salariale;

o)      Modifica lunar statul de personal pentru acordarea sporului de vechime, a indexarilor, majorarilor de salarii acordate prin acte normative;

p)      Actualizeaza si completeaza dosarele angajatilor A.S.S.C.;

q)      Intocmeste, tine evidenta si actualizeaza lista de avansare a functionarilor publici;

r)       Elibereaza si tine evidenta legitimatiilor de serviciu;

s)       Intocmeste decizii, atat de angajare cat si de incetare a activitati;

t)        Tine legatura cu D.J.M.S.S. Prahova, in vederea intocmirii dosarelor de pensionare.

u)      Tine legatura lunar cu A.J.O.F.M. Prahova pentru depunerea in termen a documentatiei privind obtinerea sumelor de bani necesare pentru plata salariilor ingrijitorilor la domiciliu ce fac parte din conventiile incheiate intre A.S.S.C. si A.J.O.F.M. (stat de plata, pontaje, cerere finantare, raport de activitate-documente ce vor fi intocmite de serviciile de resort);

v)      Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 23

Atributii ale Serviciului Programe sociale, Organizare, Relatii cu mass-media, O.N.G.-uri si culte, subordonat directorului A.S.S.C.:

a)      Elaboreaza programe si strategii destinate imbunatatirii performantelor in activitatea de protectie sociala;

b)      Identifica surse de finantare pentru sustinerea programelor;

c)      Asigura implementarea programelor de asistenta sociala, proprii si a celor venite de la terti;

d)      Evalueaza modul in care se materializeaza programele aflate in derulare;

e)      Centralizeaza toate informatiile privind activitatea A.S.S.C., elaborand periodic rapoarte;

f)        Elaboreaza materialele referitoare la functionarea, organizarea si desfasurarea activitatii A.S.S.C.;

g)      Organizeaza actiuni destinate: strangerii de fonduri pentru sustinerea activitatii de protectie sociala la nivelul A.S.S.C., a sarbatorilor traditionale si a evenimentelor care marcheaza viata categoriilor sociale asistate etc.;

h)      Organizeaza schimburi de experienta cu alte institutii de profil in scopul perfectionarii activitati;

i)        Colaboreaza cu O.N.G.-urile din domeniul de activitate al A.S.S.C. in vederea diversificarii serviciilor sociale oferite comunitatii;

j)        Colaboreaza cu alte institutii si O.N.G.-uri in elaborarea, aplicarea si evaluarea programelor;

k)      Urmareste modul de aplicare a contractelor de colaborare cu O.N.G.-urile;

l)        Colaboreaza cu Serviciul Comunicare din cadrul Primariei municipiului Ploiesti;

m)    Prezinta informatiile in sistem centralizat privind activitatea A.S.S.C. in relatia cu mass-media si prin communicate de presa;

n)      Raspunde la cereri, reclamatii si sesizari venite din partea altor institutii;

o)      Urmareste aplicarea prevederilor H.G. 430 din 16 mai 2001 privind Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei rromilor;

p)      Coordoneaza activitatea expertului local pe probleme de rromi;

q)      Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 24

Atributii ale Serviciului Financiar-Contabilitate, subordonat directorului A.S.S.C., care organizeaza si conduce evidenta contabila in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 si normele specifice Ministerului de Finante:

a)      Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu directorul A.S.S.C. pe luni, trimestre si an, cu participarea celorlalti conducatorii de servicii cu fundamentarea corespunzatoare veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare activitate in parte;

b)      Exercita controlul financiar preventiv prin conducatorul serviciului sau prin inlocuitorul acestuia pentru anumite gestiuni pentru care acesta a fost delegat;

c)      Organizeaza si stabileste care sunt documentele care se supun controlului financiar preventiv propiu;

d)      Organizeaza inventarierea patrimoniului unitatii lunar, trimestrial, anual sau ori de cate ori este cazul conform legislatiei in vigoare;

e)      Intocmeste darea de seama financiar-contabila cu toate anexele prevazute atat trimestrial cat si anual;

f)        Intocmeste si urmareste lunar executia bugetara astfel incat toate cheltuielile sa se inscrie pe articole si alineate, precum si in cadrul capitolelor intocmai cu prevederile bugetare aprobate;

g)      Intocmeste Nota de fundamentare si Raportul explicativ in vederea rectificarii bugetului, atunci cand este cazul;

h)      Intocmeste circuitul documentelor care se supun controlului financiar preventive;

i)        Tine la zi registrul operatiunilor care se supun controlului financiar preventiv propriu, acordand viza sau cand este cazul refuzand viza;

j)        Intocmeste statul de salarii conform statului de functii si organigramei aprobata de consiliul local si statele de plata pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap si ingrijitorii la domiciliu ai persoanelor varstnice, conform situatiei inaintate de servicii si face raportarile statistice cu privire la salarii si salariati, la organismele locale care solicita aceaste situatii;

k)      Intocmeste balanta de verificare sintetica lunara si balanta analitica pentu toate operatiunile financiar- contabile si de gestiune din perioada respectiva;

l)        Tine la zi cele trei registre prevazute de Legea contabilitatii: registrul jurnal, registrul cartea mare si registrul inventar;

m)    Tine situatia furnizorilor la zi, intocmeste ordinele de plata pentru acestia si pentru utilitati;

n)      Intocmeste dispozitiile de plata prin casierie numai insotite de documentele justificative;

o)      Tine in cadrul compartimentului evidenta regimului special si a garantiilor materiale;

p)      Intocmeste notele contabile pentru toate operatiunile de achizitie a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor, alimentelor, lucrarilor de investitii, reparatii curente;

q)      Lunar puncteaza situatia analitica din contabilitate cu cea a magaziei centrale sau a altor locuri de folosinta;

r)       Intocmeste ori de cate ori este cazul scrisori de acordare a dispozitiilor bugetare catre primarie in conformitate cu cheltuielile aprobate prin buget;

s)       Acorda viza de control financiar preventiv propriu statelor de plata emise pentru acordarea venitului minim garantat, retributia insotitorilor personali ai persoanelor cu handicap, retributia ingrijitorilor la domiciliu ai persoanelor varstice, a ajutoarelor financiare aprobate de Guvern si al personalului de la Centrul de zi. Face plata acestor persoane, respectind regulamentul operatiunilor de casa si al documentelor justificative;

t)        Intocmeste toate ordinele de plata catre bugetul  statului a tuturor obligatiilor care reies din aceste state de plata;

u)      Pune viza de control financiar preventiv propriu pe graficul de aprovizionare cu alimente, pe comenzile  emise in acest sens tinand cont de stocurile zilnice, pe listele de alimente si pe foile de fabricatie, conform meniului aprobat;

v)      Acorda avansuri spre decontare in numerar in urma unor referate de necesitate aprobate de conducerea A.S.S.C. si urmareste justificarea acestora in termen de 3 zile cu documente reale si legale;

w)    Intocmeste CEC-urile de ridicare in numerar de la Trezorerie, urmarind respectarea plafonului de casa, cu exceptia zilelor de salariu;

x)      Depune saptamanal sau ori de cate ori este nevoie la bugetul local, taxele de masa sau alte sume incasate din altfel de operatiuni;

y)      Pune la dispozitia organelor de control – Curtea de Conturi, auditul intern s.a. – si transmite in scris acestora masurile luate in vederea remedierii greselilor aparute in exercitiul financiar-contabil;

z)       Prin seful serviciului urmareste realizarea activitatii de arhivare a acelor documente care se supun arhivarii, impreuna cu persoana care se ocupa in exclusivitate de aceasta activitate, astfel incat sa existe o situatie clara si reala a tuturor documentelor specifice celorlalte compartimente din cadrul A.S.S.C.care sunt supuse unei asemenea activitati;

aa)   Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

Art. 25

Sarcini si atributii pentru Centrul de zi pentru copii prescolari proveniti din familii in dificultate – Ploiesti, subordonat directorului A.S.S.C. si care functioneaza conform H.C.L. nr. 230/2002. Centrul de zi functioneaza in colaborare cu Fundatia SERRA, care pe  perioada stipulata in contract asigura plata salariilor celor 8 angajati si are urmatoarele atributii:

a)      Ofera servicii de ingrijire si educare pentru cei 24 de copii prescolari constand in:

        asigurarea integritatii fizice si psihice;

        crearea unui mediu de viata securizant si a cadrului de dezvoltare a copiilor, conform nevoilor specifice varstei;

        observarea permanenta a starii copilului;

        prevenirea imbolnavirilor;

        asigurarea hranei (dimineata, pranz si gustarea de dupa-amiaza) din fondurile A.S.S.C..

b)      Consilierea parintilor pentru atingerea scopurilor propuse;

c)      Acordarea de sprijin ori de cate ori este nevoie;

d)      Evaluarea si monitorizarea activitatii desfasurate in vederea imbunatatirii ei;

e)      Asigura functionarea prin asigurarea hranei si a utilitatilor;

f)        Indeplineste orice alte sarcini dispuse de primar, secretar si director.

 

CAPITOLUL IV – DISPOZITII FINALE

 

Art. 26

Cunoasterea prevederilor prezentului Regulament de Organizare si Functionare si aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare este obligatorie pentru toti salariatii A.S.S.C..

Art. 27

Atributiile si sarcinile de serviciu pentru fiecare salariat se concretizeaza in cadrul fiecarui compartiment prin fisa postului, care se intocmeste de catre seful compartimentului, iar dupa aprobare se comunica salariatului. Sarcinile si atributiile de serviciu vor fi completate sau modificate in raport cu schimbarile ce survin, fie din cauza reducerii de personal, fie ca urmare a aparitiei de noi sarcini.

Art. 28

Organigrama aprobata de Consiliul Local al municipiului Ploiesti sta la baza elaborarii diagramelor de relatii functionale.

Art. 29

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al A.S.S.C. poate fi modificat sau completat cu cadrul legislativ in vigoare.

Art. 30

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al A.S.S.C. Ploiesti a fost aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiesti in sedinta din data de 31 ianuarie 2003.