Hotărârea nr. 37/2003

Hotararea nr. 37 privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 273/30.11.2002

HOTARAREA Nr. 37

privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 273/30.11.2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor Consilieri Simina Iancu, Elena Trican, Ion Gheorghe, Daniel Nicodim si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se propune modificarea si completarea listei spatiilor comerciale sau de prestari de servicii propuse a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002 si modificarea componentei comisiei pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari de servicii;

            luand in considerare propunerile domnilor consilieri exprimate in sedinta publica din data de 26 februarie 2003;

            avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 273/2002 privind aprobarea listei spatiilor comerciale sau  de prestari de servicii potrivit Legii nr. 550/ 2002;

            in baza prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de inters local;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 273/30.11.2002 in sensul completarii, respectiv excluderii din listă a spatiilor comerciale sau de prestari de servicii prevazute in Anexele  nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Reprezentantii desemnati in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari de servicii, Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Economica si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

                    

 

Anexa nr. 1

 

SITUATIA SPATIILOR COMERCIALE SAU DE PRESTARI DE SERVICII

CU CARE VA FI COMPLETATA LISTA

 

 

Nr. crt.

Adresa spatiului

Titular contract

Suprafata     m.p.

Suprafata  teren aferent

m.p.

Destinatia conform contract

Mod de dobandire

Observatii

1

Str. Neagoe Basarab nr. 1

Spatiu liber

17,50

11,12

_

Decret nr. 92/1950

Notificare cf. Legii 10/2001

2

Str. Neagoe Basarab            nr. 21

Spatiu liber

24,18

-

_

Decret nr. 92/1950

Notificare cf. Legii 10/2001

3

Str. Mihai Bravu nr. 214, bl. 24 B - stanga

Spatiu liber

65,80

-

_

Fond de stat

 

4

Str. Mihai Bravu nr. 214, bl. 24 B - dreapta

Spatiu liber

81,94

-

_

Fond de stat

 

5

Str. Cuptoarelor nr. 4

Spatiu liber

93,90

-

_

Transfer de la  I.C.S.M.I. cf. Deciziei 086/77

 

6

Str. G-ral Vasile Milea nr. 1

Spatiu liber

299,28

-

_

Fond de stat

 

7

Str. Sitarului nr. 1

SC Romconstruct SA

Contract de inchiriere nr. 16375/09.07.2002

01.07.2002 - 30.06.2003

286,83

95,00

Comert cu materiale de constructie si articole sanitare.

Birouri

 

Decizia nr. 205/1958

 

Solicitare privind cumpararea spatiului si a terenului aferent

8

Str. Soarelui nr. 16

Camera Notarilor Publici

13860/13.04.2000

01.04.2000 - 31.03.2005

261,51

615,00

Birouri, prestari de servicii si consiliere catre populatie

Decret  nr. 111/1951

Solicitare privind cumpararea spatiului si a terenului aferent

 

 

Anexa nr. 2

 

SITUATIA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI DE SERVICII

CARE VOR FI SCOASE DE PE LISTA

 

Nr. crt.

Adresa spatiului

Titular contract

Suprafata m.p.

Suprafata teren aferent m.p.

Destinatie conform contract

Mod de dobandire

Observatii

1

Str. Erou Calin Catalin nr. 3

Andreescu Ilie

5,00

 

-

 

Prestarii Servicii

 

Decret nr. 92/1950

Spatiul a fost predat catre fostii proprietari prin Proces-verbal de punere in posesie nr. 5905/03.12.2002

2

Str. Erou Calin Catalin nr. 3

SC Selena SRL

68,10

-

Comert produse nealimentare

Decret nr. 92/1950

Spatiul a fost predat catre fostii proprietari prin Proces-verbal de punere in posesie nr. 5905/03.12.2002

3

Str. M.Kogalniceanu  nr. 2,          bl. C  MAN

F.C. Petrolul

47,10

-

Activitati comerciale

Fond de stat

Propus pentru repartizare catre Partidul Popular Crestin Organizatia Judeteana Prahova