Hotărârea nr. 36/2003

Hotararea nr. 36 privind unele modificari ce se aduc la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 312/19.12.2002

HOTARAREA Nr. 36

privind unele modificari ce se aduc la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 312/19.12.2002

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Eparu Ion si Raportul de specialitate al S.C. „Hale si Piete” S.A., prin care se propune modificarea in parte a H.C.L. nr. 312/19.12.2002;

            luand in considerare prevederile H.C.L. nr. 116/2002 privind modificarea actului constitutiv al S.C. „UNIMARKET” S.A.;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2000 privind zonele protejate si monumentele;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare si ale Legii nr. 213 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul H.G. nr. 19/1996 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a pietelor, targurilor si oboarelor;

            conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Articolul nr. 3 din H.C.L. nr. 312/2002 se modifica dupa cum urmeaza:

„Tarifele prevazute la art. 2 vor fi practicate diferentiat in functie de incadrarea pietelor in zone, astfel:

-         Zona 1 – Piata Centrala, Piata Nord

-         Zona 2 – Piata Vest, Piata Malu Rosu, Piata 9 Mai, Piata Mihai Bravu, Piata Sud”.

Art. 2

Anuleaza pct. VI din tabelul din Anexa nr. 1 la HCL nr. 312/2002 si aproba folosirea spatiilor de depozitare din imobilul Halele Centrale prin atribuire directa, pe baza de conventie la un tarif de 0,25 $/mp./zi.

Art. 3

S.C. „Hale si Piete” S.A. va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu