Hotărârea nr. 35/2003

Hotararea nr. 35 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 266/30.11.2002

HOTARAREA Nr. 35

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 266/30.11.2002

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, prin care se propune modificarea si completarea H.C.L. nr. 266/30.11.2002;

            avand in vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Articolul nr. 1 din H.C.L. nr. 266/30.11.2002 se modifica, in sensul ca suprafata de 28.120 mp. concesionata S.C. „Hale si Piete” S.A. se suplimenteaza cu suprafata de 1.647 mp. reprezentand:

-         190 mp., teren aferent micropietei TIMKEN

-         224 mp., teren aferent micropietei MUZICANTI

-         192 mp., suprafata aferenta pietei Mihai Bravu si care nu a fost concesionata prin H.C.L. nr. 266/2002

-         1041 mp., teren aferent extinderii pietei Nord

Pentru suprafata de 1.647 mp. ce face obiectul alin. 1 din prezenta hotarare, se stabileste o redeventa suplimentara de 200 EURO, platibila conform H.C.L. nr. 266/30.11.2002.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Administratie Publica Juridic Contencios si S.C. „Hale si Piete” S.A. Ploiesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu