Hotărârea nr. 335/2003

Hotararea nr. 335 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Niculae Georgeta, Branzoi Vergina, Gheorghe Floarea, Ciocan Traian, Toader Petre, Scarlat Grigore, Vasile Ion, Proca Mircea

HOTARAREA Nr. 335

privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Niculae Georgeta, Branzoi Vergina, Gheorghe Floarea, Ciocan Traian, Toader Petre,

Scarlat Grigore, Vasile Ion, Proca Mircea

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ion, Oneata Nastase, Mitu Augustin si Raportul de specialitate cu numarul de inregistrare 226364/08.12.2003 al Serviciului Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata formulate de Niculae Georgeta, Branzoi Vergina, Gheorghe Floarea, Ciocan Traian, Toader Petre, Scarlat Grigore, Vasile Ion, Proca Mircea;

avand in vedere prevederile Legii nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale,  aprobata prin Legea nr. 522/2002 si republicata, ale Ordonantei de Guvern nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale si ale Legii nr. 45/2003 privind finantele publice locale;          

in conformitate cu prevederile Ordonanta de Guvern nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararea Guvernului Romaniei nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de doamna Niculae Georgeta, domiciliata in Ploiesti, str. Bahluiului nr. 9, bl. 141, sc. A, ap. 11 pentru impozitul pe cladirea mai sus mentionata, in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 2 luni a impozitului pe cladire in   valoare de 2.124.449  lei aferent perioadei trim. I 1999 – trim. IV 2003, conform graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 1.630.000 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la  data de 04.12.2003 aferente impozitului pe cladiri pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladiri, in valoare totala de 1.630.000 lei, calculate pana la data de  04.12.2003 in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de doamna Branzoi Verginia cu domiciliul in Ploiesti, str. Gh. Cantacuzino nr. 150, bl. 3 C2, sc. A, ap. 7 in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de14 luni a impozitului pe cladiri in   valoare de 3.449.463  lei aferent perioadei trim. I 1999 – trim. IV 2003 conform graficului prezentat in anexa la prezenta hotarare;

b)      amanarea la plata a  sumei de 2.505.171 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere calculate pana la  data de 05.12.2003 aferente impozitului pe  cladiri pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata;

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente impozitului pe cladiri, in valoare totala de 2.505.171 lei,  din care dobanzi in suma de 2.178.878 lei si penalitati de intarziere in suma de 326.293 lei in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia constituirii in termen de 60 de zile de la data comunicarii hotararii a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonarea acordata si dobanzi calculate pe perioada esalonarii, precum si achitarea la termenul scadent a obligatiilor catre  bugetul local.

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de doamna Gheorghe Floarea cu domiciliul in Ploiesti, str. Lupeni nr. 118, in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri, calculate pana la data de 02.12.2003, in suma de 1.267.818 lei din care dobanzi in valoare de 1.124.308 lei si penalitati de intarziere in valoare de 143.510 lei.

Art. 4

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de domnul Ciocan Traian cu domiciliul in Ploiesti, str. Gh. Cantacuzino nr. 192, bl. 1A, sc. A, ap. 4, in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri, calculate pana la data de 04.12.2003, in suma de 2.726.770 lei din care dobanzi in valoare de 2.388.550 lei si penalitati de intarziere in valoare de 338.220 lei.

Art. 5

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de domnul Toader Petre cu domiciliul in Ploiesti, str. Cpt. Aviator Popescu Ciocanel nr. 13, in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe terenul situat in str. Cercului nr. 12, calculate pana la data de 05.12.2003, in suma de 3.549.114 lei .

Art. 6

Admite cererea formulata de domnul Scarlat Grigore cu domiciliul in Ploiesti, str. Ana Ipatescu nr. 11 in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe teren, calculate pana la data de 24.11.2003, in suma de 354.114 lei .

Art. 7

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de domnul Vasile Ion cu domiciliul in Ploiesti, str. Novac nr.1, in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri (pivnita), calculate pana la data de 24.10.2003, in suma de 180.344 lei.

Art. 8

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de domnul Proca Mircea cu domiciliul in Ploiesti, str. Brumarelelor nr. 3,bl. 121, sc.D, ap.80, in sensul ca acorda scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe cladiri, calculate pana la data de 05.12.2003, in suma de 1.498.942 lei.

Art. 9

Serviciul Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 10

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios a Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Niculae Georgeta, Branzoi Verginia

 

Nr.

Crt

Termen

Scadent

Niculae Georgeta

Branzoi Verginia

Impozit cladire

Impozit cladire

1.

30.01.04

1.062.225

246.000

2.

28.02.04

1.062.224

246.000

3

30.03.04

-

246.000

4.

30.04.04

-

246.000

5.

30.05.04

-

246.000

6.

30.06.04

-

246.000

7.

30.07.04

-

246.000

8.

30.08.04

-

246.000

9.

30.09.04

-

246.000

10.

30.10.04

-

246.000

11.

30.11.04

-

246.000

12.

30.12.04

-

246.000

13.

30.01.05

-

246.000

14.

28.02.05

-

251.463

 

TOTAL

2.124.449

3.449.463