Hotărârea nr. 333/2003

Hotararea nr. 333 privind aprobarea conditiilor de executie a retelelor comunicatii prin cablu de catre operatorii de comunicatii

HOTARAREA Nr. ­­­­­­­­­­­­­­­­333

privind aprobarea conditiilor de executie a retelelor comunicatii prin cablu de catre operatorii de comunicatii

                     

Consiliul Local al municipului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana  prin care se propune aprobarea conditiilor de executie a retelelor de comunicatii prin cablu;

in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34 /2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora;

in baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor;

in baza  prevederilor Legii nr. 453 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

                                              

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba conditiile in care se vor executa lucrarile specifice de catre operatorii de comunicatii prin cablu existenti la nivelul municipiului Ploiesti, astfel:

a.       pentru extinderea si modernizarea retelelor de distributie existente se interzice utilizarea teraselor locuintelor colective ca suport al cablurilor si echipamentelor de distributie, iar racordurile locuintelor individuale se vor realiza pe stalpii aflati in proprietatea municipiului Ploiesti, S.C. Electrica S.A. si R.A.T.P, cu acordul acestora; 

b.      retelele noi de comunicatii prin cablu se vor realize in canalizatie subterana amplasata in zona spatiilor verzi si a trotuarelor, proprietatea publica a municipiului Ploiesti.              

Art. 2

Prevederile P.U.G. si R.L.U. se vor reactualiza potrivit prezentei hotarari.

Art. 3

Operatorii de comunicatii prin cablu  existenti in municipiul Ploiesti au termen de conformare cinci ani de la data aprobarii prezentei hotarari pentru reamplasarea retelelor de comunicatii prin cablu in canalizatie subterana.          

Art. 4

Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 15.000.000 si 25.000.000 lei ca sanctiune principala si cu desfiintarea lucrarilor realizate ca sanctiune complementara.

Art. 5

Directia Administratie Publica Juridic Contencios  va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu