Hotărârea nr. 332/2003

Hotararea nr. 332 privind continuarea Programului Ieftin si Bun prin infiintarea de magazine tip Economat

HOTARAREA Nr. 332

privind continuarea Programului Ieftin si Bun… prin infiintarea de magazine tip Economat

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota, precum si Raportul de specialitate intocmit de S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti prin care se propune continuarea programului Ieftin si Bun… prin infiintarea de magazine tip Economat;

            in baza Hotararii Guvernului nr. 1216/2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 469/2002 privind infiintarea magazinelor Economat;

            in temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in baza Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

H O T A R A S T E:

           

Art. 1

Aproba continuarea Programului Ieftin si Bun… prin infiintarea de magazine tip Economat de catre S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti, in spatiile existente in imobilul Halele Centrale si in pietele municipiului Ploiesti.

Art. 2

Incepand cu data de 01.02.2004 Programul Ieftin si Bun… continua in imobilul Halele Centrale etaj I prin infiintarea unui magazin de tip Economat.

Stabileste prelungirea derularii actualului Program Ieftin si Bun… pana la data de 01.02.2004.

Art. 3

Stabileste ca A.G.A. din cadrul S.C. Hale si Piete S.A. sa modifice organigrama si statul de functii corespunzator noii activitati.

Art. 4

S.C. Hale si Piete S.A. va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratie Publica Juridic Contencios  va aduce la cunostiinta publica prevederile prezentei.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu