Hotărârea nr. 331/2003

Hotararea nr. 331 privind aprobarea acordarii gratuite a abonamentelor pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pentru persoanele prevazute de lege

HOTARAREA Nr. 331

privind aprobarea acordarii gratuite a abonamentelor pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pentru persoanele prevazute de lege

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, prin care se propune aprobarea acordarii gratuite a abonamentelor pentru transportul urban  cu mijloacele de transport in comun pentru persoanele prevazute de lege;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1990 privind finantele publice locale, ale O.U.G. nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, ale Legii nr. 519/2002 pentru aprobarea O.U.G nr. 102/1999, ale Ordinului nr. 290/2003  al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si nr. 609/2003 al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuitatii transportului urban cu mijloacele de transport in comun precum si pentru stabilirea cuantumului acestei gratuitati pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali sau insotitorii acestora;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

   

Art. 1

Aproba acordarea gratuita a abonamentelor pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun pentru persoanele cu handicap grav si accentuat precum si pentru asistentii personali ai acestora, conform Anexei numarul 1 ce face parte integranta din proiectul de hotarare, pentru luna ianuarie 2004.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa aprobe modificarile intervenite in listele intocmite pentru lunile februarie-decembrie 2004.

Art. 3

Imputerniceste directorul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti sa semneze conventia incheiata cu Regia Autonoma de Transport  Ploiesti pentru executarea si livrarea abonamentelor.

Art. 4

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Administratia Serviciilor Sociale Comunitare.

Art. 5

Directia administratiei publice, juridic-contencios va aduce la cunostinta prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu