Hotărârea nr. 33/2003

Hotararea nr. 33 privind aprobarea fiselor de evaluare ale posturilor si Regulamentului de Organizare si Functionare al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti, revizuit

HOTARAREA Nr. 33

 privind aprobarea fiselor de evaluare ale posturilor  si Regulamentului de Organizare si Functionare al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti, revizuit

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directorului Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere, prin care se propune completarea   Hotararii Consiliului Local nr. 310/2002, cu fisele de evaluare ale posturilor precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti, revizuit;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonantei nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, a Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in baza Hotararii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002 privind infiintarea Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere coroborata cu Hotararii Consiliului Local nr. 310/19.12.2002 prin care se aproba organigrama, statul de functii si numarul de personal al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti;

            in conformitate cu prevederile Codului Muncii;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba  Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba fisele de evaluare ale posturilor prevazute in organigrama si statul de functii aprobate prin Hotararea Consiliuli Local nr. 310/2002, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 3

Prevederile Hotararilor Consiliului Local nr. 109/2002 si nr. 310/2002 se modifica corespunzator prezentei.

Art. 4

Administratia Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 


 

Anexa nr.1

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Serviciului Public de interes local denumit   Administratia Parcului Memorial  ”Constantin Stere”  Ploiesti ca serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local

 

CAPITOLUL I: DENUMIREA, FORMA  JURIDICA, SEDIUL ,ORGANIZAREA

 

Art. 1

Serviciul Public de interes local denumit  Administratia Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiesti este infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 109/28.06.2002.               

Art. 2

Serviciul Public Administratia Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiesti este unitate bugetara cu personalitate juridica, care isi  desfasoara activitatea in  conformitate  cu legile  romane  si  cu  prezentul  regulament  de  organizare  si  functionare, sub  autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, avand ca obiect de activitate  administrarea  bunurilor apartinand Parcului Memorial ”Constantin Stere”, precum si cele care-i revin din administrarea bunurilor Fundatiei Constantin Stere, potrivit contractului de asociere nr. 4547/18.06.2001.

Art. 3

Sediul unitatii este  in Ploiesti, DN 1B km. 11+535.            

Art. 4

Administratia Parcului Memorial “Constantin Stere” este organizata  in  Centre de gestiune si Compartimente functionale .

Constituirea centrelor de gestiune :  Serviciul  Productie si Spatii  Verzi,  Serviciul Ocrotirea Animalelor si Mediului  si  Serviciul Agrement, are ca scop autofinantarea treptata a respectivelor activitati, compartimentele functionale asigurand deservirea  centrelor de gestiune .            

Art. 5

Administratia Parcului Memorial “Constantin Stere” isi desfasoara activitatea pe baza de buget de venituri si cheltuieli propriu, aprobat anual de Consiliul Local , organizeaza si conduce evidenta contabila conform  punctelor nr. 160 si 168 din Regulamentul privind aplicarea legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993.

Art. 6

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” se asigura diferentiat pe domenii si  obiecte de activitate, din urmatoarele surse :

a)      Venituri proprii rezultate din :

·        valorificarea prin comercializarea la terti a productiei de plante floricole, legumicole si material dendrologic si alte produse obtinute din activitatea proprie sau  atrase  din  alte  surse;

·        prestari de servicii si executie de lucrari pentru persoane fizice si juridice, pentru care incaseaza contravaloarea acestora;

·        servicii  de  administrare  si  intretinere  a  zonelor  verzi  si     de  agrement  din  Parcul  Memorial “Constantin Stere”, lucrari  de  intretinere  a  gradinii  zoologice;

·        servicii  recreative  oferite  in  Parcul Memorial “Constantin Stere”, precum si servicii de exploatare a zonelor de agrement;

·        servicii veterinare, transport cu auto de animale, prindere de caini in afara localitatii si cazare caini ;

·        venituri din comercializari de produse alimentare.

b)      Alocatii  si subventii de la bugetul Consiliului Local al municipiului Ploiesti  in conformitate cu prevederile legale,  dupa cum urmeaza:

Alocatiile si subventiile se acorda pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, pentru activitatile ce  fac  obiectul  de  activitate, in sume reprezentand diferenta dintre necesarul de cheltuieli curente si de capital, aprobate de Consiliul Local, pe baza unui Program de activitate anual si a veniturilor proprii aferente activitatilor respective.

Programul de activitate se aproba de catre Consiliul Local odata cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” si reprezinta un document de fundamentare a cheltuielilor si veniturilor aferente activitatilor unitatii.

Alocatiile si subventiile se acorda lunar, la cererea Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” pe baza justificarii executiei programului de lucru .

In executia bugetara este permis sa se utilizeze, pentru cheltuieli curente,  sume  din  alocatiile  si  subventiile  aferente  unei  activitati  pentru  o  alta  activitate  cu  conditia  ca  in  final , la inchiderea  exercitiului  bugetar sa se  respecte  modul  de  alocare  initial.

Pentru efectuarea si controlul operatiunilor financiare, Administratia Parcului Memorial ”Constantin Stere” are cont propriu deschis la Trezoreria Ploiesti in lei si  la B.C.R  Ploiesti in  valuta.

Art. 7

Finantarea cheltuielilor  de capital se asigura astfel :

·        pentru investitiile necesare dezvoltarii si functionarii Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” fondurile se asigura de la bugetul propriu al Consiliului Local al municipiului Ploiesti si in completare, din venituri proprii.

·        pentru investitiile aferente proiectului de Reabilitare a Parcului Memorial "Constantin Stere", fondurile se asigura din venituri din surse atrase, conform contractului de parteneriat incheiat intre Consiliul Judetean, Consiliul Local Ploiesti si Consiliul Local Bucov

Art. 8

Contabilitatea patrimoniului Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere”, a veniturilor si cheltuielilor acesteia, organizata si condusa pana la nivel de dare de seama inclusiv, este parte componenta a contabilitatii generale a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Corespunzator celor de mai sus, Administratia Parcului Memorial “Constantin Stere” intocmeste si preda Serviciului Buget-Contabilitate :

·        lunar, balanta de verificare a conturilor sintetice;

·        trimestrial, cumulat de la inceputul anului si anual, contul de executie cu anexele prevazute de normele aprobate de Ministerul Finantelor pentru institutiile publice finantate din bugetul local si din venituri extrabugetare.                    

Art. 9

Administratia Parcului Memorial “Constantin Stere” este condusa de un director numit prin hotararea Consiliului Local la propunerea primarului. In aceasta calitate, pe langa atributiile, sarcinile si competentele prevazute in prezentul regulament, directorul Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” va asigura inventarierea generala anuala a patrimoniului unitatii, in baza dispozitiei emisa de primar in conformitate cu prevederile articolului 8 din Legea nr. 82/1991 si Capitolul VI din Regulamentul privind aplicarea legii respective.

Art. 10

Patrimoniul Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” este compus din patrimoniul existent in evidenta contabila a acestuia la data de 31.03.1996 si partea de patrimoniu a municipiului transmisa spre administrare catre aceasta prin hotarari ale Consililui Local ulterioare.

Instrainarea, darea in concesiune sau in chirie la terti a imobilizarilor corporale (terenuri si mijloace fixe) aflate in administrarea Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” nu se poate face decat cu respectarea legii si numai cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATIEI PARCULUI MEMORIAL ”CONSTANTIN STERE”  PLOIESTI

 

Art. 11

Obiectul de activitate al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti cuprinde urmatoarele :

0115  -  productia  de  legume  in  sera  si camp;

0116  -  productia  de  plante  si  flori  ornamentale  in  pepiniera, sera  si  camp;

0111  -  produse  cerealiere;

0141  - servicii  de  plantare  si  insamantare  a  zonelor  verzi, zone de    agrement;

9000       - lucrari  de  intretinere,  curatire si  amenajare a  spatiilor  verzi, locuri de  

            joaca, WC-uri,  parcari, fantani arteziene;

9253  - servicii  de  administrare  si  intretinere  a  zonelor  verzi  si  de  agrement,

            lucrari  de  intretinere  a  gradinii  zoologice;

9272        - servicii  recreative;

5021  -  lucrari  de  intretinere  si  reparatii  a  masinilor  si  utilajelor  din dotare;

 752  -  confectii  metalice ( garduri,  banci, mobilier  de  parc,  etc)

7414  -  servicii  de consultanta tehnica  in  domeniul  executiei  de  spatii  verzi;

8520  -   servicii  si  activitati  veterinare;

7020        -  servicii  de  inchirieri  terenuri  si  mijloace  fixe;

5122        - comercializarea  de  produse  floricole  si  dendrologice,  seminte  catre      

             unitatii  proprii  si  terti;

5221        - comercializarea  de  produse  legumicole;

5248  - comercializare de animale domestice zoo si produse  ale  acestora;

7483        - alte  activitati  in  domeniu;

2811  - confectii metalice ( graduri, banci, moblier de parc etc.);

2871  - producerea de recipienti (cosuri pentru deseuri stradale).

 

CAPITOLUL  III: CONDUCEREA  ACTIVITATII  CURENTE

 

Art. 12

Serviciului Public de interes local denumit Administratia Parcului Memorial ”Constantin Stere” este condus de un director care, in  exercitarea atributiilor, sarcinilor  si  raspunderilor  este  ajutat  de  director adjunct  stabilit conform  organigramei.

Art. 13

Directorul Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” reprezinta unitatea in justitie, in relatiile cu alte institutii publice locale, agenti si alte persoane juridice si fizice. Din punct de vedere administrativ, directorul este subordonat primarului Municipiului Ploiesti si Consiliului Local al Municipiului.

Directorul Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” are dreptul sa semneze acte de angajare, de cheltuieli curente, comenzi, contracte si conventii, dispozitii de plata  in numerar, precum si documentele, contractele, actele privind veniturile proprii ale Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere”. Semnarea de catre director a actelor in cauza va fi facuta numai daca acestea  poarta  viza  de  control financiar preventiv, organizat conform  legii.

Art. 14

Principalele atributii, sarcini si raspunderi ale Directorului Administratiei Parcului Memorial  ”Constantin Stere”  sunt urmatoarele:

·        organizeaza,  conduce  si  gestioneaza activitatiile  unitatii  conform  legilor  in  vigoare si prezentului regulament

·        concepe  si  conduce  strategii  si  politici  de  conducere  si  dezvoltare a  unitatii

·        selecteaza, angajeaza, sanctioneaza  si  concediaza personalul  angajat, conform legii

·        semneaza  contractele  individuale  de  munca

·        reprezinta  si  angajeaza  unitatea  in  relatiile  cu  tertii

·        desemneaza inlocuitorul  pe  perioada  de  absenta  si  stabileste  limitele  de competenta  si  responsabilitatile  acestuia

·        aproba  planul  anual  de  audit  intern

·        raspunde  de  calitatea  productiei  realizate si a serviciilor  prestate, potrivit  legii

·        emite decizii  de  recuperare a  pagubelor  produse  de  salariati

·        asigura  inventarierea  generala  anuala a patrimoniului  A.P.M.C.S. in  baza dispozitiei  emisa de primar, in  conformitate  cu  prevederile  legale

·        intocmeste proiectul programului anual de activitate, in vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local

·        intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propriu, corelat cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului in vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local de catre primar

·        coordoneaza defalcarea programului de activitati si bugetul aferent pe trimestre pentru fiecare activitate in parte si stabileste masurile necesare indeplinirii acestora, transmitandu-le ca sarcini conducatorilor de servicii,  compartimente functionale si directorului  adjunct

·        stabileste sarcinile necesare asigurarii integritatii bunurilor materiale administrate

·        controleaza modul in care sunt indeplinite sarcinile din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si ia masurile ce se impun potrivit legii

·        aproba graficele de activitate lunare ale serviciilor productive si asigura aprovizionarea materialelor, pieselor, obiectelor de inventar, carburantilor, etc. necesare desfasurarii activitatii

·        organizeaza desfacerea produselor si predarea lucrarilor si serviciilor, intocmirea documentelor legale in vederea incasarii contravalorii acestora si urmareste zilnic stadiul realizarii veniturilor pe fiecare activitate in parte

·        urmareste si  raspunde de respectarea normelor de protectie si securitate a muncii si stabileste masuri specifice activitatii proprii de productie si servicii, in conformitate  cu  legea  protectiei  muncii  si normele  generale de  protectie  a  muncii, a  normelor ISCIR si  PSI

·        organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, in limita organigramei aprobate

·        aproba avansarea pe grade (trepte) profesionale, premierea personalului in conformitate cu normele legale

·        analizeaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli pe baza datelor din contabilitate si dispune masuri in vederea cresterii eficientei economice a activitatii Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere”, ridicarea calitatii serviciilor prestate si reducerea cheltuielilor

·        organizeaza receptia si punerea in functiune a mijloacelor fixe noi, primite in dotare din investitii sau transferuri, impreuna cu instructiunile tehnice de folosire si intretinere a utilajelor, instalatiilor si masinilor din dotarea Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere”, precum si cunoasterea acestora de catre personalul care le utilizeaza

·        urmareste intocmirea si realizarea programului de intretinere si reparatii, al utilajelor si instalatiilor

·        organizeaza receptia si raspunde  de  depozitarea in conditii de siguranta si eliberarea pentru consum, pe baza de documente legale, a materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb si altor bunuri necesare activitatii Administratiei  Parcului Memorial “Constantin Stere”

·        urmareste constituirea garantiilor personalului  cu  functii  gestionare potrivit  legii

·        organizeaza paza incintelor si al celorlalte imobile ale A.P.M.C.S., cu  personal  propriu  instruit sau cu  unitati  specializate, aproba instructiuni de  ordine  interioara prin care se reglementeaza intrarea si iesirea personalului din schimb, interzicerea accesului persoanelor aflate in stare de ebrietate, conditiile de acces ale persoanelor straine de unitate,  indatoririle  salariatilor

·        ia masuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamitati naturale, avarii ale instalatiilor precum si pentru eliminarea fara intarziere a defectiunilor tehnice ivite in timpul proceselor de productie

·        colaboreaza cu serviciile  de  specialitate  ale Consiliului Local in realizarea efectiva a investitiilor destinate A.P.M.C.S., inclusiv in lista anexa la bugetul local aprobat de Consiliul Local

·        verifica documentatia legala privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic si/sau moral

·        organizeaza casarea, respectiv dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune si valorificarea prin vanzare sau utilizare ca materiale a subansamblelor, pieselor si materialelor rezultate

·        asigura difuzarea dispozitiilor legale specifice sarcinilor de serviciu si obligatiilor legale ale angajatilor, cuprinse in fisa postului, pentru cunoasterea si respectarea lor de catre cei in cauza, precum si a drepturilor acestora

·        intocmeste si prezinta Consiliului Local pentru aprobare, propuneri fundamentate privind modificarea structurii organizatorice si/sau a numarului de personal angajat permanent al A.P.M.C.S.

·        intocmeste si prezinta  Consiliului Local, ori de cate ori este necesar, rapoarte de activitate insotite de executiile de casa ale bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere”

Exercita si alte  sarcini  stabilite prin hotarari ale Consiliului Local, legi sau alte acte normative, precum si dispozitii ale  primarului  municipiului  Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 15

Principalele atributii, sarcini si raspunderi ale directorului adjunct sunt urmatoarele:

·        dispune  in  regim  de maxima  urgenta , avand  latitudinea  de a aloca  toate resursele  umane  specializate pe  care  le are  in subordine  in vederea  remedierii  situatiilor  generate de disfunctionalitati  ce  apar  in  sectoarele  pe  care  le  coordoneaza

·        urmareste  si  raspunde  de  cresterea  performantelor serviciilor prestate si  a productiei,  prin utilizarea  eficienta a resurselor  existente in  sectii , ateliere,  compartimente  functionale, etc.

·        propune  strategii  si programe cu  privire  la  protectia  mediului, protectia  animalelor, dezinsectii, deratizari, igienizari, pregatiri de  iarna, dezvoltari  de  activitati, masuri organizatorice, tehnice si sanitare pentru  domeniul  sau de  activitate

·        asigura  relatia  cu  presa in probleme  de sesizari, articole, materiale, pentru  promovarea  imaginii  A.P.M.C.S. Ploiesti, cu  acordul  directorului

·        asigura si raspunde  de  realizarea  volumului de productie, precum si de  stabilirea  consumurilor  si valorificarea productiei

·        asigura centralizarea  lunara a  productiei  si  serviciilor  realizate, informand  directorul asupra  rezultatelor  obtinute  si a  masurilor de  recuperare a  restantelor

·        stabileste  masurile  tehnice  necesare  pentru  prevenirea  si  limitarea  calamitatilor, catrastofelor  si  incendiilor

·        controleaza prin  sondaj  prezenta personalului la locurile de munca, aducand  modificari la  pontaj asupra   timpului lucrat, personal sau prin subalterni

·        asigura respectarea tehnologiilor adecvate si a normelor de calitate

·        asigura efectuarea lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii la utilaje,  instalatii, in termenele prescrise de normele tehnice

·        asigura personal sau prin personalul subordonat,  documentele legale privind produsele si lucrarile executate si receptionate, precum si cele care atesta expedierea produselor, respectiv predarea lucrarilor la beneficiari, pe care le semneaza predand compartimentului financiar – contabilitate exemplarele necesare in vederea emiterii actelor de incasare a pretului

·        asigura  introducerea  de  formulare  tipizate potrivit legii si stabileste  circuitul informational  al  acestora

·        asigura  conditii normale  de  desfasurare  a inventarierii  anuale, conform deciziilor  interne date  in  acest  scop

·        controleaza  si  asigura integritatea tuturor bunurilor primite cu inventar, participand  la receptia  si la punerea in functiune a mijloacelor  fixe nou achizitionate, prilej cu care avizeaza actele intocmite

·        stabileste  sarcini,  atributii  si  raspunderi pentru  personalul  din  subordine

·        pentru  domeniul  sau de  activitate

·        raspunde  pentru  realitatea, regularitatea  si legalitatea  operatiunilor  inscrise  in documentele elaborate

Exercita  si alte  sarcini  stabilite de directorul unitatii, hotarari ale Consiliului Local, legi sau alte acte normative, precum si dispozitii ale primarului  municipiului  Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 16

Principalele atributii, sarcini si raspunderi ale Sefului Serviciului Financiar - Contabilitate  sunt urmatoarele:

Este subordonat drectorului.

·        Asigura  realizarea  in  conformitate  cu  normele  legale  in vigoare a activitatilor  financiare  ale  unitatii  privind:

-         darea  de  seama pe  baza  de  bilant (trimestrial) 

-         integritatea  patrimoniului

-         veniturile,  cheltuielile  si rezultatele  financiare

-         balanta  de  verificare  a  conturilor  sintetice (luna)

-         contul de executie bugetara cu anexe conform NMF (trimestrial)

-         plata  si  evidenta  tuturor  drepturilor  banesti  cuvenite  salariatiilor

-         organizarea  si  desfasurarea  Controlului Financiar Preventiv, activitate  prin  care  se  verifica  legalitatea  si regularitatea  operatiunilor  efectuate  pe  seama  fondurilor  publice sau a  patrimoniului  public, inainte  de  aprobarea  acestora

Exercita  si alte  sarcini  stabilite de directorul unitatii, hotarari ale Consiliului Local, legi sau alte acte normative, precum si dispozitii ale primarului  municipiului  Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Structura  organizatorica  a  unitatii  este  aprobata de Consiliul Local al municipiului Ploiesti. In  vederea  realizarii  obiectului   de  activitate, A.P.M.C.S.  este  organizat  ca  centru  de gestiune, in scopul  autofinantarii  treptate  a  acestuia.

 

CAPITOLUL  IV: STRUCTURA  FUNCTIONALA

 

Art. 17

Serviciul Ocrotirea Animalelor si Mediului, atributii, sarcini si  responsabilitati:

Este subordonat directorului.

·        asigura supravegherea activitatii de intretinere si dezvoltare a gradinii zoologice

·        intocmeste referate de necesitate pentru aprovizionarea cu furaje, alimente, materiale si unelte necesare bunei desfasurari a activitatii

·        justifica lunar consumul alimentelor si furajelor ridicate de la magazie

·        foloseste eficient forta de munca si asigura conditii corespunzatoare de munca

·        vizeaza bonurile  de  iesire  din  magazie  pentru  materialele  ridicate  necesare  procesului  de  productie de  catre  personalul  serviciului

·        stabileste atributii, sarcini, responsabilitati pentru personalul serviciului

·        raspunde de masurile ce trebuiesc luate pe linie de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, asigura  echipamentul de  protectie  si  de  lucru si  de  calitatea  productiei  si  serviciilor

·        raspunde  de  incadrarea  in consumurile  specifice, lunar

·        organizarea activitatii de prindere a animalelor comunitare de pe teritoriul municipiului Ploiesti, (prin metode agreate de comunitatea de protectie a animalelor, cu ajutorul tranchilizantelor), ridicarea animalelor, transportarea acestora la adapostul de la A.P.M.C.S. Ploiesti

·        asigura eutanasierea, fara dureri si socuri a animalelor tarate, recesive, bolnave de boli incurabile sau imbatranite in conformitate cu Legea nr.227/2002

·        asigura sterilizarea animalelor solicitate spre a fi adoptate de cetateni

·        asigura vaccinarea, deparazitarea si marcarea animalelor viguroase si tinere

·        asigura intretinerea in adapost, a animalelor nesolicitate de catre cetateni, conform Hotararilor Consiliului Local cu respectarea actelor normative in vigoare (Legea nr. 227/2002 si O.G. nr. 55)

·        se preocupa de efectuarea la timp si in bune conditii a depistarii si prevenirii bolilor infectioase la animale conform normelor sanitar-veterinare

·        organizeaza tinerea evidentei intregii activitati de intretinere a animalelor in adapost, a documentelor primare impuse de normele sanitar-veterinare, din momentul intrarii si pana la iesire

·        stabiliste ratiile alimentare pentru fiecare grupa de varsta a animalelor, controlul acestora in toate fazele de prelucrare, depozitare si transport, in vederea prevenirii, patrunderii in circuitul alimentar a unor produse contaminate

·        urmareste modul de administrare a hranei si apei la animale

·        urmareste programul de modernizare si reabilitare a gradinii zoologice, aducerea de exponate noi, prin achizitie-donatie, din tara si strainatate

·        asigura spatiul necesar fiecarui animal in raport de varsta si marimea acestuia, conform normativelor europene

·        asigura pregatirea de specialitate a personalului de executie

·        participa la simpozioane, expozitii sau alte forme de specializare

·        raspunde   disciplinar, material sau penal, dupa caz, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin

Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 18

Serviciul Agrement    sarcini, atributii si responsabilitati:

Este subordonat directorului.

·        intocmeste programul de dezvoltare pentru activitatea de agrement, pe care il supune spre aprobare conducerii Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere”

·        indruma si raspunde de activitatea de agrement din parc si plaja

·        executa masurile de mentinere in stare de folosire a locurilor de agrement si a dotarilor existente, in vederea folosirii acestora pentru agrement si pescuit

·        executa si raspunde de incasarea sumelor provenite din serviciile prestate catre populatie sau persoane fizice in legatura cu vizitarea parcului, a gradinii zoo, agrement pe lacuri, pescuit etc.

·        executa si urmareste realizarea investitiilor privind dezvoltarea activitatilor de agrement dupa caz 

·        foloseste eficient forta de munca din cadrul serviciului

·        intocmeste referate si propune sanctiuni pentru personalul care incalca sarcinile de serviciu, sau propune stimulari

·        propune masuri pentru imbunatatirea activitatii si se preocupa de obtinerea de venituri 

·        asigura supravegherea activitatii de intretinere si dezvoltare a Parcului Memorial ˝”Constantin Stere”˝ Bucov

·        intocmeste referate de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale, piese schimb, echipamente, etc.

·        verifica incasarile zilnice provenite din activitatile de agrement si le raporteaza directorului

·        vizeaza bonurile  de  iesire  din  magazie  pentru  materialele  ridicate  necesare  procesului  de  productie de  catre  personalul  serviciului

·        intocmeste bonurile de consum pentru intreg serviciul 

·        impreuna cu serviciul Marketing se ocupa de organizarea diferitelor festivitati

·        stabileste atributii, sarcini, responsabilitati pentru personalul serviciului

·        raspunde de masurile ce trebuiesc luate pe linie de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, asigura  echipamentul de  protectie  si  de  lucru si  de  calitatea  productiei  si  serviciilor

·        raspunde  de  incadrarea  in consumurile  specifice, lunar

·        raspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor

Exercita si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S. Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 19

Serviciul Productie si Spatii Verzi - atributii, sarcini, responsabilitati:

Este subordonat directorului.      

·        intocmeste planul de venituri si cheltuieli ale activitatii proprii pana la 30 noiembrie a anului anterior celui pentru care se face planul pentru activitatea de zone verzi  si productie (sera si pepiniera)

·        prezinta proiectul, planul de productie cat si planul de venituri si cheltuieli spre avizare conducerii Administratiei  Parcului Memorial “Constantin Stere”

·        indruma si raspunde de producerea materialului dendrofloricol din sera si pepiniera; in acest scop va exista in permanenta un registru pentru dispozitii scrise, pentru seful  formatiei productie

·        indruma si raspunde de evidentierea lucrarilor pe culturi sau grupe de culturi cu tehnologie asemanatoare, atat pentru produsele obtinute in sera, cat si  pentru cele obtinute in pepiniera si camp

·        vizeaza bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate de catre personalul serviciului, materiale necesare procesului de productie

·        raspunde de incadrarea in consumurile specifice si justifica lunar consumul  de materiale ridicate de la magazie, pe culturi

·        intocmeste referatele de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale, unelte, etc., necesare proceselor de productie

·        intocmeste saptamanal programul de lucru la sera, pepiniera si zone verzi; urmareste realizarea acestuia, foloseste eficient forta de munca si asigura conditii corespunzatoare de munca

·        stabileste atributiuni, sarcini, responsabilitati pentru personalul serviciului

·        raspunde de respectarea  instructiunilor de functionare a centralei termice din cadrul serei, incadrandu-se in cotele repartizate privind consumul lunar de gaze naturale

·        calculeaza manopera conform normativelor, centralizeaza situatiile de lucrari si le inainteaza pentru semnatura conducerii A.P.M.C.S

·        intocmeste anual planul de plantare a materialului dendrologic pentru spatii verzi

·        elaboreaza programul de activitate saptamanal, lunar si trimestrial pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi

·        intocmeste referate si propune sanctiuni pentru personalul serviciului care incalca sarcinile de serviciu, sau propune stimulari

·        asigura asistenta tehnica de specialitate si urmareste respectarea procesului tehnologic

·        impreuna cu conducerea A.P.M.C.S.  repartizeaza zilnic utilajele in  functie de necesitati si disponibilitati si urmareste activitatea acestora, pentru folosirea lor cu randament

·        propune masuri pentru imbuntatirea activitatii si obtinerea de venituri

·        intocmeste programe de taieri a arborilor uscati, programe pe care le urmareste si coordoneaza

·        stabileste si obtine autorizatiile necesare in vederea efectuarii taierilor de arbori

·        pentru arborii taiati din spatiile verzi va respecta Hotararile Consiliului Local Ploiesti

·        stabileste amplasarea materialului dendrofloricol care se planteaza, cat si speciile respective

·        stabileste de asemenea perioada optima de plantare

·        asigura  si raspunde de  respectarea  legislatiei  in vigoare  pentru  domeniul  sau  de  activitate, de  calitatea  productiei  si  prestatiilor

·        informeaza operativ in legatura cu eventualele evenimente care se petrec in sectorul de activitate

·        raspunde de masurile ce trebuiesc luate pe linie de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul din subordine, de  calitatea  productiei  si  prestatiilor

·        raspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz, in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin

Exercita si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 20

Serviciul Intretinere, Confectii si Reparatii - atributii, sarcini, responsabilitati:

Este  subordonat  directorului adjunct.                          

·        coordoneaza si indruma activitatea intregului personal din cadrul atelierului

·        raspunde de intreaga activitate desfasurata de personalul serviciului

·        intocmeste planul de revizii si reparatii al masinilor, utilajelor, instalatiilor din dotarea A. P.M.C.S.

·        intocmeste anual un plan de aprovizionare si de cate ori este nevoie, referate de necesitate pentru utilajele din cadrul serviciului cat si pentru centralele termice

·        receptioneaza lucrarile de reparatii efectuate de terti la masini, utilaje, instalatii

·        preda catre noii angajati si preia de la cei care pleaca din unitate, masinile, utilajele, instalatiile

·        vizeaza bonurile de iesire din magazie pentru materialele necesare desfasurarii activitatii serviciului

·        la sfarsitul fiecarei luni se va intocmi situatia justificativa a materialelor ridicate de la magazie

·        raspunde de buna functionare a tuturor utilajelor, masinilor si aparatelor

·        pastreaza cartile tehnice ale utilajelor si instalatiilor in care opereaza evenimentele si alte informatii in legatura cu acestea conform normelor legale

·        intocmeste documentatia necesara, cand este cazul, pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate in conformitate cu prevederile legale si asigura, dupa aprobare, casarea fizica a obiectelor in cauza cu executarea tuturor operatiilor si lucrarilor prevazute de lege

·        asigura inscrierea in circulatie a utilajelor care circula pe caile publice,   realizarea verificarilor si autorizarilor prevazute de reglementarile in vigoare

·        raspunde de dotarile din spatiile verzi, de banci, de hidranti de apa (instalatiile de alimentare cu apa),  in sensul repararii si intretinerii acestora

·        elaboreaza  norme  si  normative  tehnice, instructiuni de  functionare  si exploatare a utilajelor, instalatiilor, prescriptii, norme de manipulare, depozitare si  folosire a  materialelor, alte  norme  specifice  activitatii

·        raspunde  de  siguranta in  functiune a  instalatiilor  mecano-energetice  si  de automatizari

·        elaboreaza  planul anual de  verificare  metrologica

·        raspunde  de  stricta  aplicare  a  dispozitiilor  legale  privind instalatiile  sub  presiune si mijloacelor  de  ridicare

·        elaboreza  impreuna  cu  sefii  de  compartimente,  programul  de  pregatiri de  iarna

·        desfasoara  activitatea  de  informare si instruire privind  cunoasterea si  respectarea  regulilor si  masurilor  de  aparare  contra incendiilor

·        verifica  modul  de  aplicare a normelor  de  aparare impotriva incendiilor

·        verifica  personalul numit cu  manipularea mijloacelor  de  interventie

·        stabileste  restrictii  la  utilizarea  focului  deschis  si efectuarea  de  lucrari  cu  substante  inflamabile, pentru  a  preveni producerea de  incendii  sau explozii

·        stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste personalul cu privire la sarcinile   fiecaruia

·        raspunde de buna functionare si conservare a utilajelor din dotare

·        verifica prezenta zilnica, punctualitatea, disciplina la locul de munca a salariatilor serviciului si ia masuri in consecinta

·        raspunde de modul cum se utilizeaza forta de munca, utilajele, de calitatea muncii prestate de catre salariati

·        raspunde de incadrarea in consumurile specifice de carburanti si celelalte materiale

·        propune masuri pentru imbunatatirea activitatii

·        raspunde de masurile ce trebuiesc luate pe linie de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul din subordine, de  calitatea  productiei  si  prestatiilor

·        colaboreaza cu toate serviciile si din cadrul A. P.M.C.S.

·        informeaza operativ in legatura cu eventualele evenimente care se petrec in sectorul de activitate

·        raspunde disciplinar, material  sau penal, dupa caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu

Exercita si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 21

Biroul  Resurse  Umane  si Protectia  Muncii – atributii, sarcini , responsabilitati:         

Este  subordonat  directorului.

·        asigura aplicarea reglementarilor legale privind salarizarea personalului din A.P.M.C.S. Ploiesti

·        intocmeste proiectul de hotarare pentru aprobarea de catre Consiliul Local al municipiului Ploiesti al organigramei, statului de functii si numarului de personal, impreuna cu anexele legale

·        in colaborare cu Serviciul Financiar - Contabilitate stabileste necesarul fondului de salarii si alte drepturi ale personalului, in vederea inscrierii in proiectul de buget

·        intocmeste actele necesare angajarii

·        intocmeste adeverintele de salariat necesare pentru rezolvarea unor probleme ale salariatilor

·        intocmeste legitimatii de serviciu pentru salariati si semneaza pentru intocmire

·        efectueaza lucrarile legate de incadrarea, transferarea, pensionarea si incetarea contractului de munca pentru personalul din cadrul APMCS

·        pana la data de 2 ale fiecarei luni depune statul de functii pentru luna precedenta la Serviciul Financiar-Contabilitate, sub semnatura directa a sefului de birou

·        verifica si transmite Serviciului Financiar-Contabilitate modificarile cu privire  la sporuri

·        intocmeste decizii de angajare, transfer, desfacere de contracte de munca si alte tipuri de decizii si semneaza pentru intocmire

·        inregistreaza si verifica concediile medicale, fara plata, de odihna, verificand corectitudinea inscrierii acestora in foile de prezenta si le va depune odata cu concediile la Serviciul Financiar-Contabilitate

·        asigura intocmirea, completarea si pastrarea carnetelor de munca ale salariatilor APMCS

·        la angajarea personalului va lua declaratiile pe propria raspundere a salariatului si toate actele necesare in vederea intocmirii fiselor fiscale ce se vor depune la Serviciul Financiar-Contabilitate

·        calculeaza salariile noilor angajati si a modificarilor intervenite

·        urmareste evidenta personalului sezonier in functie de numarul de muncitori sezonieri aprobat prin organigrama

·        intocmeste raporturile statistice specifice compartimentului

·        se ocupa de inregistrarea si pastrarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor si a fiselor posturilor din cadrul serviciilor proprii ale APMCS

·        organizeaza concursuri si examene in vederea ocuparii posturilor vacante

·        respecta normele de Protectia Muncii si P.S.I.

·        semneaza pentru toate documentele intocmite

·        asigura  desfasurarea  activitatii  de  protectia  muncii conform legislatiei  in  vigoare,  efectueaza  instructajul  informativ  general

·        intocmeste  lista  cu  locurile  periculoase ( pericol  deosebit  si pericol  iminent  de  accidentare ) in conformitate cu  normele  metodologice de  aplicare a  Legii  nr. 90/1996.

·        elaboreaza liste de dotare cu echipament de protectie si de lucru in  conformitate  cu  legislatia in vigoare, precum  si  cu  materialelor  igienico-sanitare

·        cerceteaza  accidentele  de  munca, care  produc  incapacitate  temporara  de  munca de  cel  putin  trei  zile

·        raspunde disciplinar, material  sau penal, dupa caz, in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu

Exercita si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S. Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 22

Juridic – Contencios  -  atributii, sarcini , responsabilitati:

Este  subordonat  directorului.

·        urmareste si asigura respectarea legislatiei in vigoare  de  catre  toti  salariatii unitatii

·        intocmeste actiuni, intampinari, raspunsuri, precizari, concluzii, in dosarele existente pe rol la instantele de judecata 

·        asigura  consultanta  juridica  tuturor  compartimentelor functionale

·        asigura  informarea  curenta a  factorilor  de  decizie  cu  privire  la  actele  normative  nou  aparute 

·        reprezinta A.P.M.C.S. Ploiesti la instantele de judecata de orice grad

·        exercita caile de atac la instantele de judecata

·        verifica legalitatea contractelor, conventiilor,  contractelor de  locatie  si  a  altor  documente  care  implica  unitatea

·        avizeaza deciziile referitoare la angajarea, incheierea, modificarea sau incetarea raporturilor  de  munca

Exercita si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S. Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 23

Biroul  Administrativ  -  atributii, sarcini , responsabilitati:                        

Este  subordonat directorului  adjunct .

·        asigura organizarea activitatii de paza, precum  si contractarea de  servicii  de  paza, potrivit  legii, in cadrul A. P.M.C.S.

·        primeste, inregistreaza si repartizeaza documentele interne, sesizari, reclamatii, asigura expedierea corespondentei, inclusiv  evidenta stampilelor

·        asigura desfasurarea activitatii adminstrative in cadrul unitatii

·        asigura  activitatea  de  secretariat  a  conducerii

·        asigura evidenta, selectionarea, pastrarea si casarea documentelor  inregistrate  si retinute  in  arhiva

·        intocmeste nomenclatorul cu  termenele de  pastrare a  documentelor proprii, precum si a materialelor  preconstituite  sau  create  in unitate

·        organizeaza, conduce si controleaza activitatea de paza precum si modul de executare a serviciului

·        informeaza de indata conducerea unitatii si Politia despre evenimentele privind activitatea de paza si tine evidenta acestora 

·        propune conducerii unitatii masuri pentru perfectionarea activitatii de paza 

·        executa programe de pregatire profesionala specifica a personalului de paza din subordine 

·        asigura circulatia personalului unitatii si a persoanelor din afara, potrivit normelor proprii A.P.M.C.S., propune reguli de acces  si raspunde de aplicarea acestora 

·        elaboreaza si urmareste realizarea planului de paza al unitatii, stabilind necesarul de personal si mijloacele tehnice de paza, pe care il supune avizului de specialitate al organelor in drept 

·        asigura instalarea la toate punctele de lucru a firmei unitatii 

·        cunoaste si respecta prevederile R.O.I. si R.O.F. 

·        intocmeste fisele posturilor pentru salariatii serviciului si ii instruieste cu privire la sarcinile fiecaruia 

·        propune masuri specifice pentru asigurarea securitatii si sigurantei din punct de vedere material si administrativ;

·        intocmeste referate pentru dotarea cu materiale specifice personalului de paza

·        reprezinta directorul A.P.M.C.S. in actiuni organizate de alte institutii pe linie de paza si ordine publica 

·        executa instructaj de protectie a muncii si prevenire si stingere a incendiilor cu personalul din cadrul biroului 

·        executa planificarea lunara a personalului de paza in serviciu 

·        intocmeste pontajele lunare pentru personalul biroului 

·        intocmeste planificarea anuala a concediilor de odihna pentru personalul biroului 

·        intocmeste propuneri pentru bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator in  ceea ce priveste Biroul Administrativ 

·        raspunde disciplinar, material sau penal, dupa caz, pentru neindeplinirea atributiilor ce ii revin 

Exercita  si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S. Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 24

Serviciul  Financiar - Contabilitate -  atributii, sarcini, responsabilitati:

Este  subordonat  directorului.

Organizeaza si conduce evidenta contabila in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si normele specifice M.F. pentru care asigura urmatoarele activitati:

·        darea  de  seama  pe baza de  bilant, trimestrial

·        intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu directorul A.P.M.C.S. si participarea personala a celorlalti conducatori de compartimente, cu fundamentarea corespunzatoare  veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare activitate in parte

·        exercita controlul financiar preventiv in conformitate cu normele legale

·        este in drept sa respinga la viza actele al caror obiect si forma nu sunt in concordanta cu prevederile legii

·         ia masuri ca actele reprezentand cheltuieli efectuate fara viza de control preventiv sa nu se inregistreze pe costurile A.P.M.C.S. si sa sesizeze in scris pe directorul unitatii pentru efectuarea cercetarilor si stabilirea persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului,  in vederea intocmirii actelor de imputare si recuperare

·        impreuna cu sefii de servicii propune directorului tarife si  preturi  pentru  produsele  si  servicile  prestate

·        organizeaza evidenta contabila a creantelor (clienti si debitori), emiterea documentelor legale pentru incasarea la termenele prevazute in actele care au generat creantele in cauza si urmarirea incasarii acestora, inclusiv majorarile legale de intarziere

·        asigura participarea personalului contabil la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului si stabilirea diferentelor (plusuri si minusuri) rezultate in urma acesteia

·        verifica si avizeaza cu privire la legalitatea propunerilor comisiei de inventariere in legatura cu modul de suportare a minusurilor de inventar si opereaza in contabilitate inregistrarile de regularizare a diferentelor

·        asigura intocmirea statelor de plata a salariilor si alte drepturi legale cuvenite salariatilor in cadrul A.P.M.C.S., pe baza listelor de pontaj si a statelor de plata, din care preia elementele componente privind incadrarea si salarizarea salariatilor

·        semneaza statele de plata pentru control financiar preventiv

·        intocmeste lunar balanta de verificare a conturilor contabile si sintetice si executia de casa a bugetului A.P.M.C.S. pe perioada cumulata de la inceputul anului curent, iar trimestrial darea de seama  contabila privind veniturile si cheltuielile

·        Analizeaza permanent situatia disponibilului in banci si la  casieria unitatii

·        intocmeste permanent situatiile de plata catre furnizori in vederea decontarii facturilor

·        intocmeste lunar executia bugetara pe total unitate si pe fiecare sector de activitate in parte si urmareste incadrarea stricta a tuturor elementelor de cheltuieli in prevederile bugetare

·        analizeaza permanent situatia conturilor “ clienti si debitori” prin emiterea documentelor legale pentru incasarea la termenele prevazute, calculand dupa caz majorari de intarziere

·        conform legislatiei in vigoare, inventariaza anual toate elementele patrimoniale de activ si pasiv cu inregistrarea acestora intr-un document vizat de D.G.F.P. Prahova denumit “ registru de inventar”

·        intocmeste lunar registrul jurnal cu inscrierea rulajelor debitoare si creditoare

·        verifica si vizeaza deconturile de cheltuieli, dispozitiile de plata si incasare dupa caz, justificarea avansurilor spre decontare, etc.

·        intocmeste lunar declaratiile catre CASS, CAS, Somaj, avand la baza statele lunare de plata si distribuirea lor la organele in drept

·        intocmeste anual fisele fiscale pentru toti salariatii unitatii si transmiterea lor la unitatea fiscala

·        intocmeste lunar si anual situatii statistice privind numarul de personal,  salariul mediu lunar, pe domenii de activitate si le transmite la Centrul  Judetean de Statistica

·        prezinta situatiile si documentele la controlul Curtii de Conturi

·        raspunde disciplinar, material  sau penal, dupa caz,   in conformitate cu  dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu

Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea A.P.M.C.S. Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 25

Biroul Aprovizionare, Desfacere, Transport -  atributii, sarcini, responsabilitati:

Este  subordonat  directorului adjunct.

·        asigura achizitionarea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb si altor materiale consumabile necesare activitatii de productie din cadrul A.P.M.C.S. Ploiesti, pe baza referatelor aprobate, in cantitatile inscrise in referat

·        organizeaza receptia si gestionarea in magazie a bunurilor aprovizionate, precum si eliberarea acestora pentru consum, pe baza de bonuri intocmite si semnate de persoanele imputernicite in acest scop

·        asigura evidenta operativa a miscarii stocurilor, preda zilnic la contabilitate documentele de receptie si de consum, participa la inventarierea anuala a stocurilor

·        asigura aprovizionarea si desfacerea productiei proprii si tine evidenta operativa a activitatilor specifice

·        intocmeste necesarul  de  materiale , echipament de  protectie  si  de  lucru, materiale  igienico-sanitare, pe baza propunerilor sefilor de servicii

·        urmareste  valorificarea  deseurilor  ca  urmare  a  efectuarii  casarilor

·        participa la initierea si desfasurarea procesului de achizitie publica, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

·        raspunde pentru realitatea, regularitatea si modalitatea operatiunilor inscrise in documentele elaborate

·        colaboreaza cu serviciul Marketing in vederea identificarii celor mai eficiente modalitati de aprovizionare cu materii prime, materiale, etc.

·        verifica foile de parcurs, calculeaza consumurile de combustibil conform normativelor, tine evidenta fiselor activitatii zilnice  pentru parcul auto al APMCS

·        intocmeste referate in cazul in care exista diferente nejustificate, in vederea inregistrarii plusurilor sau imputarii minusurilor celor vinovati 

·        raspunde de aplicarea legislatiei in vigoare pentru domeniul sau de activitate

·        respecta normele P.M. si P.S.I. si raspunde de neaplicarea lor de catre personalul din cadrul serviciului

·        stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecaruia

·        raspunde disciplinar, material  sau penal, dupa caz,   in conformitate cudispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu

Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea A.P.M.C.S. Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 26

Compartiment  Control Financiar Intern -  atributii, sarcini, responsabilitati:

Este  subordonat directorului.

Controlul Financiar Intern se efectueza la nivel de unitate.

·        exercita controlul financiar in conformitate cu normele legale in vigoare

·        efectueaza controlul la casieria institutiei periodic si a documentelor din registrul de casa

·        verifica sistematic toate operatiunile din punct de vedere al legalitatii, regularitatii incadrarii in limitele stabilite potrivit legii

·        controleaza modul de folosire a fondurilor primite de la bugetul local

·        verifica modul de intocmire a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli

·        verifica situatia contabila a creantelor (clienti,debitori), verifica modul intocmirii documentelor legale pentru incasarea acestor sume la termenele prevazute in actele care au generat creantele in cauza

·        verifica modul de respectare a normelor legale in vigoare privind organizarea si desfasurarea inventarierii patrimoniale

·        verifica existenta si autenticitatea documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate

·        efectueaza controlul asupra tuturor documentelor si gestiunii existente in cadrul unitatii

·        verifica trimestrial situatiile financiare, lunar balanta de verificare contabila precum si conturile de executie bugetara pe domenii de activitate

·        vizeaza modificarea repartizarii pe trimestre a Bugetului de Venituri si Cheltuieli, in functie de veniturile incasate si cheltuielile efectuate

·        respecta si aplica prevederile R.O.F. si R.O.I.

·        raspunde administrativ, civil si penal, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale de aplicare corespunzatoare a legilor, Hotararilor de Guvern , Hotararilor Consiliului Local  si a altor acte normative

·        sa cunoasca si sa aplice in mod corect legislatia in vigoare

·        exercita si alte atributii stabilite de Directorul A.P.M.C.S. Ploiesti

Exercita si alte sarcini stabilite de conducerea A.P.M.C.S. Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

Art. 27

Serviciul  Marketing, Programare, Dezvoltare - atributii, sarcini, responsabilitati:

Este subordonat directorului adjunct.

·        elaboreaza planuri de marketing, programe de publicitate si promovare a produselor si serviciilor oferite de A.P.M.C.S. Ploiesti

·        implementeaza planurile mai sus mentionate, urmarind realizarea lor si monitorizarea efectelor

·        stabileste un buget pentru realizarea planurilor de marketing si inaintarea spre aprobare a acestuia

·        elaboreaza in colaborare cu Serviciul Informatica din cadrul Primariei Ploiesti materiale publicitare (brosuri, pliante, afise, mape de prezentare, fluturasi, etc.) precum si materiale de prezentare ale gradinii zoo (intretinerea paginii de web,etc.)

·        intocmeste un program de desfasurare a manifestarilor pe specificul A.P.M.C.S. din cursul unui an si stabileste impreuna cu conducerea, planul de participare a institutiei la astfel de manifestari precum si vizite de lucru la institutii similare din tara (gradini zoologice, parcuri de agrement)

·        elaboreaza planuri de cercetare a pietei pentru determinarea de noi produse si servicii care pot fi oferite de A.P.M.C.S. pentru cresterea veniturilor proprii , implementarea planului si a raportului final asupra activitatii de cercetare

·        creeaza si actualizeaza baza de date cu sponsorii A.P.M.C.S., cu distribuitorii autorizati pentru produsele care se vand prin magazinele  A.P.M.C.S. 

·         mentine relatii de colaborare cu furnizorii de servicii de agrement si atrage noi sponsori si investitori, pentru cresterea gradului de atractivitate a Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti

·        stabileste si mentine relatiile cu mass-media numai cu acordul directorului

·        creeaza  baza de date cu persoanele de contact din mass-media

·        creeaza baza de date cu tarifele de publicitate practicate de firmele (ziarele) de specialitate

·        actualizeaza periodic baza de date

·        raspunde de corectitudinea datelor introduse in baza de date

·        raspunde de imaginea institutiei in relatia cu mass-media

·        participa la activitati de consultanta in domeniul marketingului, la incheierea de conventii si contracte legate de desfasurarea de manifestatii si serbari desfasurate pe perimetrul  Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti

·        mentine relatii bune cu agentii economici care au spatii inchiriate in scopuri comerciale in incinta Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti si atrage  noi astfel de agenti

·        atrage si urmareste sub supravegherea directorului adjunct si in colaborare cu Oficiul Juridic buna desfasurare a serbarilor organizate de firme pe teritoriul Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti

·        se preocupa de gasirea de cumparatori pentru produsele obtinute din activitatea proprie a  Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti si initiaza noi activitati generatoare de profit

·        stabileste si mentine contacte cu producatorii si firmele de distributie care aprovizioneaza magazinele A.P.M.C.S. Ploiesti

·        stabileste sortimentele, cantitatea de marfa si pretul de vanzare al marfurilor din magazinele A.P.M.C.S. Ploiesti, in conditii de rentabilitate si in functie de cererea de pe piata

·        se ocupa de obtinerea autorizatiilor de comercializare si functionare a  magazinelor A.P.M.C.S. Ploiesti

·        raspunde disciplinar, material  sau penal, dupa caz,   in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu

Exercita si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S.Ploiesti, pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

CAPITOLUL  V: INDATORIRILE PERSONALULUI DE EXECUTIE

 

Art. 28

Personalul de executie: ingineri, tehnicieni, personal de specialitate, muncitori calificati si necalificati, indiferent de durata angajarii, au urmatoarele indatoriri principale:

·        sa se prezinte la lucru la ora prevazuta in programul de lucru, in deplina capacitate de munca pentru a putea executa in conditii bune sarcinile postului

·        sa utilizeze timpul de lucru exclusiv pentru realizarea lucrarilor programate si sa nu inceteze lucrul inainte de ora prevazuta in programul aprobat

·        sa cunoasca procesele, procedurile si regulile necesare executarii lucrarilor specifice postului si sa se autoinstruiasca pentru cresterea calitatii lucrarilor

·        sa urmareasca respectarea contractelor cu clientii si furnizorii

·        sa cunoasca regulile necesare executarii lucrarilor specifice postului si sa se autoinstruiasca pentru cresterea calitatii lucrarilor

·        sa foloseasca echipamentul de lucru si de protectie exclusiv in timpul cat este prezent la serviciu

·        sa execute intocmai sarcinile de serviciu primite de la seful direct si sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea data de cei in drept

·        sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, precum si normele de conduita in relatiile cu ceilalti membri ai colectivului, sa dea dovada de cinste si corectitudine, precum si de respect fata de superiori

·        sa se supuna controlului efectuat de catre organele si persoanele imputernicite sa-l faca si sa aiba fata de cei in cauza o atitudine corespunzatoare, civilizata

·        sa nu se prezinte la serviciu aflat sub influenta alcoolului

·        in caz de imbolnavire, sa anunte prin orice mijloace pe seful compartimentului, pentru inregistrarea corespunzatoare in pontaj, iar la revenirea la serviciu sa prezinte certificatul medical de scutire, eliberat de unitatea sanitara imputernicita sa-l emita, pentru a putea beneficia de indemnizatia prevazuta de lege

·        sa aduca la cunostinta Biroului Resurse Umane - Protectia  Muncii toate modificarile din viata personala si a familiei sale privind schimbarea actului de identitate, starea civila, situatia militara, nasteri sau decese in familie, schimbarea domiciliului, persoane  intretinute etc.

·        urmareste mentinerea unei relatii favorabile cu sponsorii A.P.M.C.S. Ploiesti si atragerea de noi sponsori si investitori

·        stabileste un plan de dezvoltare al A.P.M.C.S. Ploiesti care sa asigure cresterea veniturilor realizate

·        mentine relatia cu Serviciul Informatica din Primaria Ploiesti si se ingrijeste de actualizarea prezentarii A.P.M.C.S. Ploiesti pe internet si alte suporturi media;

·        intocmeste prezentari si pliante care sa asigure o mai buna cunoastere a A.P.M.C.S. Ploiesti

 

                             CAPITOLUL  VI: SANSCTIUNI DISCIPLINARE

 

Art. 29

Incalcarea cu vinovatie de catre  angajati, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, a obligatiilor de serviciu prevazute in prezentul regulament cat si in fisa postului, inclusiv a normelor de completare, constituie abatere si se sanctioneaza disciplinar sau administrativ, dupa caz, conform art.100, alin.1, din Codul Muncii cu :

·        mustrare;

·        avertisment;

·        retragerea uneia sau mai multor gradatii de salarizare pe operioada de 1-3 luni, iar in cazul celor incadrati cu salariul la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada;

·        reducerea salariului si a indemnizatiei de conducere pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% pe aceiasi perioada;

·        retrogradarea in functie sau in gradatie in cadrul aceleiasi profesii pe o durata de 1-3 luni;

·        desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Pentru abaterile care intrunesc conditiile unei infractiuni vor fi sesizate organele de cercetare penala in conformitate cu dispozitiile legale.           

Art. 30

Sanctiunile sunt aplicate de catre directorul Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere”, care emite decizii, in conformitate cu prevederile Codului Muncii. Incepand cu  data de 1 martie 2003, sanctiunile aplicabile sunt cele prevazute de Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.

Art. 31

Sanctionarea disciplinara aplicata, se comunica in scris angajatului in cauza, indicandu-se termenul de contestatie si organele competente sa o solutioneze.

 

CAPITOLUL  VII: DISPOZITII FINALE

 

Art. 32

 Litigiile de orice fel cu terte persoane, juridice sau fizice, in care A.P.M.C.S. Ploiesti este parte, vor fi preluate spre solutionare de catre Oficiul Juridic - Contencios din cadrul A.P.M.C.S. Ploiesti.

Art. 33

Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere” a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 33 din data de 28.02.2003 si intra in vigoare la aceasta data, de la care inceteaza aplicarea Regulamentului anterior aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiesti, prin Hotararea nr.109/28.06.2002.

Art. 34

Prezentul Regulament poate fi modificat ori de cate ori necesitatile legale de organizare si functionare  o impun.

Art. 35

Prezentul Regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.