Hotărârea nr. 329/2003

Hotararea nr. 329 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi

HOTARAREA Nr. 329

de aprobare a Regulamentului privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier Nicolae Nan si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti si al Directiei Administratie Publica, Juridic - Contencios prin care se propune aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi;

            avand in vedere prevederile:

        Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata prin Ordonanta nr. 93/24.12.2003;

        Ordinului ministrului administratiei publice nr. 275/2003, modificat prin Ordinul nr. 547/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003;

        Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1170/2003 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 – Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, inclusiv metodologia de eliberare a certificatelor de atestare a pregatirii profesionale a taximetistilor;

avand in vedere prevederile Legii nr. 507/2002, privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr. 119 din 4 noiembrie 2003;

in baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata prin Legea nr. 180/2002;

in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 115/2002 cu privire la aprobarea completarii obiectului de activitate si in mod corespunzator a organigramei Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Regulamentul privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pe raza administrativa a municipiului Ploiesti – Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Activitatea de transport in regim taxi poate fi desfasurata de catre:

        persoane juridice care au in obiectul de activitate transport cu taxi cod CAEN 6022

        persoanele fizice autorizate in baza Decretului Lege nr. 54/1990 pana la termenul de 30.06.2004, respectiv in baza Legii nr. 507/2002 pentru executarea activitatii de taximetrie cod CAEN 6022 

numai cu conditia obtinerii autorizatiei pentru executarea serviciului public de transport persoane/ bunuri in regim de taxi (Anexa 2a) si a  autorizatiei taxi (Anexa 2b) pentru fiecare licenta de executie pe vehicul detinuta, in termen de valabilitate, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Aproba limitele tarifelor de ruinare si excesive definite conform Legii concurentei precum si taxele de eliberare a autorizatiilor pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi, conform anexei 3, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Taxele se fac venit la bugetul local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Prezenta hotarare intra in vigoare la 01.01. 2004, data la care isi inceteaza aplicabilitatea Hotararile Consiliului Local nr. 278/2000, nr. 121/2001, nr. 5/2002 si nr. 144/2002 .

Art. 5

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 329/2003

 

R E G U L A M E N T

privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pe raza administrativa a municipiului Ploiesti

 

CAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1 Prezentul regulament  prevede desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi pe raza administrativa a municipiului Ploiesti.

 

Art. 2 Primaria municipiului Ploiesti a imputernicit prin H.C.L. nr.115/2002, R.A.T.P. Ploiesti cu atributii privind reglementarea activitatii de taximetrie, eliberarea autorizatiilor taxi si controlul legalitatii activitatii de taximetrie.

 

Art. 2.1 Activitatea de transport in regim taxi poate fi desfasurata de catre :

        persoane juridice care au in obiectul de activitate transport cu taxi cod CAEN 6022

        persoanele fizice autorizate in baza Decretului Lege nr. 54/1990 pana la termenul de 30.06.2004, respectiv in baza Legii nr. 507 / 2002 pentru executarea activitatii de taximetrie cod CAEN 6022, numai cu conditia obtinerii autorizatiei pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi (Anexa 2a) si a autorizatiei taxi (Anexa 2b) pentru fiecare licenta de executie pe vehicul detinuta, in termen de valabilitate.

 

CAPITOLUL 2 – PERSOANELE CARE POT SOLICITA AUTORIZATII IN REGIM TAXI

 

2.1.             Operatorii de transport

 

Art. 3 (1) Operatorul de transport taxi este persoana juridica romana care, pe baza de licenta de transport si licente de executie pe vehicule, poate fi autorizat sa execute transport in regim de taxi cu autovehicule agreate, detinute in proprietate, cu contracte de leasing sau cu contracte de inchiriere.

(2) Contractul de inchiriere autovehicule este documentul incheiat in forma autentica, prin care un locator, persoana fizica sau juridica romana, transmite dreptul de folosinta a autovehiculului pe perioada determinata unui operator de transport, numit locatar.

(3) Un autovehicul se considera detinut pe baza de contract de inchiriere daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)      este inmatriculat in judetul Prahova unde este valabila licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia;

b)      este pus la dispozitia exclusiva a locatarului, care suporta toate cheltuielile legate de exploatare, intretinere, reparatii si taxe, pe toata durata contractului si fara conducator auto;

c)      conducatorul auto este angajatul locatarului;

d)      folosinta este cedata oneros, pe baza de chirie.

(4) Autovehiculelor achizitionate in sistem leasing li se aplica regimul juridic al autovehiculelor inchiriate, numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing.

 

2.2.   Taximetristul independent

 

Art. 4 (1)Taximetristul independent este persoana fizica autorizata in conformitate cu prevederile Decretului Lege nr. 54/1990 pana la termenul de 30.06.2004, respectiv in baza Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, care, pe baza unei licente taxi si a licentei de executie pe vehicul, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, poate obtine autorizarea efectuarii serviciului public de transport in regim de taxi cu autovehiculul agreat.

(2) Dovada executarii transportului public in regim de taxi este realizata prin emiterea, prin intermediul aparatului de taxat, a bonului client care va evidentia explicit contravaloarea serviciului prestat pe care clientul trebuie sa-l plateasca.

 

Art. 5 (1) Un conducator auto poate practica activitatea de taximetrist daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)      are varsta de 21 de ani impliniti;

b)      detine permis de conducere categoria B de 3 ani sau categoria C de 2 ani;

c)      este angajatul operatorului de transport taxi, detinatorul taxiului sau este taximetrist independent si proprietarul taxiului;

d)      detine certificat de atestare a pregatirii profesionale valabil;

a)      este apt din punct de vedere medical si psihologic;

b)      detine certificatul de atestare profesionala valabil, eliberat de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane dupa promovarea unui test grila.

(2) Dovada indeplinirii conditiilor de la lit. c) se face cu legitimatia de serviciu, certificatul de inmatriculare al taxiului si ecusonul cu fotografie afisat vizibil la bord.

 

CAPITOLUL 3 – AUTORIZAREA TRANSPORTULUI IN REGIM TAXI

           

Art. 6  Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri in regim de taxi eliberata de R.A.T.P. Ploiesti, operatorului de transport sau taximetristului independent, este unica. Pe baza acesteia, R.A.T.P. Ploiesti va elibera cate o autorizatie taxi permanenta sau sezoniera, dupa caz, pentru fiecare licenta de executie pe vehicul detinuta, care contine si numarul de ordine atribuit.

 

Art. 7 Autorizatia pentru transport de persoane sau bunuri in regim de taxi, precum si autorizatia taxi au valabilitatea egala cu cea a licentei de transport, respectiv cu licenta de executie pe vehicul, dupa caz.

 

Art. 8 (1) Autorizatia se primeste sub rezerva prezentarii la emitent, pana la inceperea activitatii, a dovezii detinerii asigurarii pentru riscurile civile la care clientii pot fi supusi in timpul transportului in ceea ce priveste integritatea lor fizica sau a bunurilor, riscuri care cad in sarcina operatorului de transport, conform legii.

            (2) Prezentarea dovezii conditioneaza inceperea activitatii si, in aceste conditii, daca termenul depaseste doua luni de la data emiterii autorizatiei, emitentul poate decide suspendarea sau anularea acesteia.

 

Art. 9 (1) Activitatea de transport public local de persoane realizata in regim de taxi este dimensionata in raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie .

            (2) Consiliul Local al Municipiului Ploiesti a stabilit prin hotarare numarul maxim de autorizatii taxi permanente tinand cont de urmatoarele :

a)      gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, dupa caz;

b)      norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri de asteptare a clientilor in raport cu numarul de autorizatii taxi emise;

c)      gradul de poluare;

d)      cererea si oferta permanenta si sezoniera;

e)      gradul de aglomeratie in trafic si altele

(3) Dupa acordarea numarului maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere stabilit, autoritatea administratiei publice locale, nu va mai elibera nici o autorizatie taxi decat in conditia vacantarii uneia dintre acestea.

(4) Distribuirea numarului de autorizatii taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport si pentru grupa taximetristilor independenti se va realiza de catre R.A.T.P. Ploiesti .

(5) Distribuirea autorizatiilor taxi pentru taximetristii independenti se va realiza in proportie de o treime din numarul total al autorizatiilor taxi permanente, aceasta precedand distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.

(6) In conditiile in care numarul de autorizatii taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (4) si (5), nu este acoperit de catre grupa operatorilor de transport, respectiv de catre grupa taximetristilor independenti, R.A.T.P. Ploiesti va proceda, dupa caz, astfel:

a)      operatorilor de transport li se vor oferi autorizatiile taxi permanente din cota taximetristilor independenti, in limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia;

b)      taximetristilor independenti li se vor oferi autorizatii taxi permanente din cota operatorilor de transport, in limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia.

(7)  În conditiile in care numarul de autorizatii taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decat numarul de autorizatii stabilit pentru grupa respectiva, R.A.T.P. Ploiesti va organiza licitatie publica pentru oferirea numarului de autorizatii stabilit. O autorizatie taxi permanenta se acorda operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durata de 5 ani, cu viza semestriala, timp in care acesta poate detine autorizatia, cu intreruperi din cauze imputabile lui. Vizarea autorizatiei se va face pentru semestrul I pana pe data de 15 ianuarie, iar pentru semestrul II pana pe 15 iulie a anului in curs.

(8) În conditiile alin. (6), in care cererea de autorizatii taxi permanente a unei grupe este mai mica decat numarul de autorizatii repartizate grupei, autorizatiile permanente disponibile vor fi oferite solicitantilor celeilalte grupe prin licitatie publica, pentru o durata de un an, perioada dupa care se va proceda in conformitate cu prevederile alin. (6).

(9) Nu se vor atribui unui operator de transport in regim de taxi mai mult de 30% din autorizatiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectiva. În cota de 30% intra si membri de familie care au taximetre in alte firme de transport de persoane in regim de taxi din municipiul Ploiesti.

(10) În cazul atribuirii autorizatiilor sezoniere, acestea vor fi acordate cu prioritate taximetristilor independenti autorizati.

(11) In cazul in care un operator de transport sau un taximetrist independent renunta sau i se anuleaza, din cauze imputabile, una dintre autorizatiile taxi, R.A.T.P. Ploiesti o va oferi solicitantilor indreptatiti, inclusi in listele de asteptare facute publice, conform prevederilor alin. (6)-(8).

(12) În cazul in care un taximetrist inlocuieste din motive justificate autovehiculul cu un alt autovehicul agreat, autorizatia taxi va fi modificata corespunzator numai de catre R.A.T.P. Ploiesti.

 Autovehiculul agreat poate fi inlocuit justificat cu un alt autovehicul agreat, in urmatoarele cazuri :

a)      autovehiculul taxi inlocuit nu mai este agreat de R.A.R. ;

b)      autovehiculul taxi a fost instrainat ;

c)      autovehiculul taxi a fost scos din circulatie ;

d)      contractul de inchiriere al autovehiculului taxi a fost reziliat sau a expirat, dar nu mai devreme de 1 an de la inchiriere .

 Daca inlocuirea nu se incadreaza in aceste situatii, autorizatia taxi va fi retrasa si redistribuita pe lista de asteptare a grupei respective.

(13)Autorizatia taxi poate fi retrasa numai in cazurile imputabile beneficiarului prevazute de lege.

(14) Autorizatiile astfel disponibilizate vor fi oferite solicitantilor de pe lista de asteptare de la grupa respectiva pentru o durata de 5 ani. În cazul in care pe lista de asteptare a grupei respective nu exista nici un solicitant aceasta se acorda pentru un an unui solicitant de pe cealalta lista de asteptare.

 
3.1. Conditii de departajare a solicitantilor de autorizatii taxi

 

Art. 10 Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi se realizeaza in 3 etape:

 

            Etapa 1:

 

Art. 11 Atribuirea autorizatiilor taxi permanente, stabilite pentru grupa taximetristilor independenti.

            1. Daca numarul autorizatiilor taxi solicitate depaseste numarul autorizatiilor aprobate prin H.C.L. pentru aceasta grupa, va avea loc o departajare intre solicitanti pe baza urmatoarelor criterii :

            a) Vechimea autovehiculului (an fabricatie) :    

- pana la 1 an               = 20 de puncte ;

- 1 –2 ani                     = 18 puncte ;

- 2 – 4 ani                    = 15 puncte ;

- 4 – 6 ani                    = 10 puncte ;

- 6 – 8 ani                    =  5 puncte ;

- peste 8 ani                 =  0 puncte .

            b) Gradul de confort asigurat de autovehicul :

                        aer conditionat             = 10 puncte

            c) Gradul de poluare realizat ( norma EURO ) :

                        - EURO – 1                = 10 puncte ;

                        - EURO - 2  + GPL    = 20 puncte ;

           - EURO - 3                  = 25 puncte

                        - EURO – 4                = 30 puncte.

            d) Vechime neintrerupta a autorizatiei de taximetrie pe Decret-Lege 54/1990 si Legea 507/2002 :

                        - peste 20 ani               = 20 puncte

                        - intre 7 – 10 ani          = 17 puncte;

                        - intre 5 – 6 ani            = 15 puncte;

                        - 4 – 5 ani                    = 13 puncte ;

                        - 3 – 4 ani                    = 11 puncte ;

                        - 2 – 3 ani                    = 9 puncte ;

                        - 1 – 2 ani                    = 7 puncte ;

                        - 6 luni                         = 5 puncte .

 

            2. Dupa stabilirea finala a ordinii castigatorilor autorizatiilor taxi permanente, acestea vor fi atribuite pe o durata de 5 ani, in ordinea descrescatoare a listei.

            Restul taximetristilor independenti vor fi trecuti pe lista de asteptare nr. 1 in ordinea descrescatoare stabilita .

            3. Daca numarul autorizatiilor taxi solicitate este mai mic decat  numarul autorizatiilor aprobate prin H.C.L., dupa satisfacerea cererilor, autorizatiile neatribuite constituie prima rezerva.

 

            Etapa 2

 

Art. 12 Atribuirea autorizatiilor taxi permanente, stabilite pentru grupa operatorilor taxi.

            1. Daca numarul autorizatiilor taxi solicitate depaseste numarul autorizatiilor taxi aprobate prin HCL pentru aceasta grupa, va avea loc o departajare in solicitanti pe baza urmatoarelor :

             a) Vechimea autovehiculului (an fabricatie) :   

- pana la 1 an               = 20 de puncte ;

- 1 –2 ani                     = 18 puncte ;

- 2 – 4 ani                    = 15 puncte ;

- 4 – 6 ani                    = 10 puncte ;

- 6 – 8 ani                    =  5 puncte ;

 peste 8 ani                  =  0 puncte.

            b) Gradul de confort asigurat de autovehicul :

                        aer conditionat             = 10 puncte

            c) Gradul de poluare realizat ( norma Euro ) :

                        - EURO - 1                 = 10 puncte ;

                        - EURO - 2 + GPL    = 20 puncte ;

                        - EURO -3                  = 25 puncte ;

                        - EURO – 4                = 30 puncte.

            d) Durata practicarii taximetriei fara intreruperi :

                        - peste 6 ani                 = 17 puncte ;

                        - 5 –6 ani                     = 15 puncte;

                        - 4 – 5 ani                    = 13 puncte ;

                        - 3 – 4 ani                    = 11 puncte ;

                        - 2 – 3 ani                    = 9 puncte ;

                        - 1 – 2 ani                    = 7 puncte ;

                        - 6 luni                         = 5 puncte .    

            e) Forma de detinere a autovehiculelor :

                        - proprietate                 = 10 puncte

                        - leasing                       =  9 puncte

                        - inchiriere                    =  3 puncte

                        TOTAL                       =   puncte

 

            2. Dupa stabilirea finala a ordinii castigatorilor, autorizatiile taxi permanente vor fi atribuite pe o durata de 5 ani, in ordinea descrescatoare a listei.

            3. Operatorii de transport taxi care nu au primit autorizatiile solicitate vor fi trecuti pe lista de asteptare nr. 2 in ordinea descrescatoare stabilita si vor primi in aceasta ordine autorizatii taxi neatribuite din prima rezerva, taximetristi independenti (daca exista) pe o perioada de 1 an.

4. Daca numarul autorizatiilor solicitate de operatorii taxi este mai mic decat numarul autorizatiilor aprobate prin H.C.L., dupa satisfacerea cererilor, numarul autorizatiilor taxi neatribuite va constitui a doua rezerva.

5. Taximetristii independenti aflati pe lista de asteptare nr. 1 vor primi in ordinea descrescatoare autorizatii taxi neatribuite din a doua rezerva, pe o durata de 1 an.

Pe lista de asteptare nr. 1 raman inscrisi taximetristii independenti care nu au primit autorizatiile solicitate.

 

Etapa 3

 

Art.13 Atribuirea autorizatiilor taxi sezoniere aprobate prin H.C.L.:

1. Atribuirea incepe cu cererile taximetristilor independenti ramasi inscrisi in lista de asteptare nr. 1 urmand cererile taximetristilor independenti pentru autorizatiile taxi sezoniere, departajati dupa aceleasi criterii de la Art.11 pct.1, iar daca este cazul se continua cu cererile operatorilor de transport ramasi din lista de asteptare nr. 2.

2. Solicitantii autorizatiilor taxi permanente ramasi pe cele doua liste de asteptare pot solicita numai in scris autorizatii taxi sezoniere.

3. Taximetristii independenti care au solicitat autorizatii taxi sezoniere si nu au obtinut raman inscrisi in ordine descrescatoare pe lista de asteptare nr. 3.

4. Daca dupa aceste proceduri mai raman neatribuite autorizatii taxi, procedura ramane deschisa si, lunar, se va repeta daca apar solicitanti.

 

Art. 14 Listele de asteptare raman deschise si se completeaza permanent in ordinea inscrierii.

 

CAPITOLUL 4 – CONDITII PRIVIND OBTINEREA AUTORIZATIEI IN REGIM DE TAXI

 

Art. 15 (1) R.A.T.P. Ploiesti elibereaza autorizatia pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi (anexa 2 a) pentru:

1. operatorul de transport taxi, care prezinta urmatoarele documente valabile:

a)      copie de pe certificatul de inmatriculare la Oficiul registrului comertului, al operatorului de transport ca agent economic, persoana juridica, in care se specifica cod activitate CAEN 6022;

b)      codul fiscal al agentului economic;

c)      copie de pe licenta de transport pentru municipiul Ploiesti sau a exemplarului de serviciu al acesteia eliberata de catre agentia Autoritatii Rutiere Romane Prahova;

d)      copii ale licentelor de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru municipiul Ploiesti, numita localitate de autorizare;

e)      copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati in localitatea de autorizare, angajati pe perioada nedeterminata, vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii;

f)        copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi.

Operatorul de transport taxi trebuie sa faca dovada ca are ca angajati proprii cel putin atatia conducatori auto cate licente de executie pe vehicule detine pentru localitatea respectiva;

g)      dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiilor taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi;

h)      recomandarea din partea unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta;

  2. taximetristul independent, care prezinta urmatoarele documente valabile:

a)      copie de pe autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii nr. 507/2002;

b)      copie de pe licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane Prahova;

c)      copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane Prahova ;

d)      copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil;

e)      dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi, copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi;

f)        recomandarea din partea unei asociatieii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit.

(2) Toate copiile solicitate se autentifica pentru conformitate de catre functionarul desemnat al serviciului de transport local.

(3) Recomandarea necesara prevazuta la alin. (1) pct. 2 lit. f) trebuie sa confirme ca operatorul sau taximetristul independent dovedeste probitatea morala si profesionala necesara desfasurarii activitatii respective.

           

CAPITOLUL  5 – PUBLICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A AUTORIZATIEI TAXI

 

Art. 16 (1) R.A.T.P. Ploiesti va face cunoscuta, prin mass-media locala, cu 40 de zile calendaristice inainte, data la care se va desfasura procedura de atribuire a numarului de autorizatii taxi permanente si sezoniere stabilite.

(2) Anuntul va cuprinde informatii privind:

a.       data limita si locul unde se va desfasura procedura de atribuire a autorizatiilor taxi;

b.      numarul autorizatiilor taxi permanente care vor fi atribuite pentru grupa operatorilor, numarul de autorizatii permanente care vor fi atribuite pentru grupa taximetristilor independenti si numarul autorizatiilor taxi sezoniere care vor fi atribuite taximetristilor independenti si operatorilor, dupa caz;

c.       data limita si locul unde se vor depune toate cererile privind solicitarea celor 3 categorii de autorizatii din partea celor interesati;

d.      documentele care trebuie prezentate de fiecare solicitant pentru a fi admis in procedura de atribuire a autorizatiilor taxi;

e.       prevederi ale regulamentului.

(3) Depunerea cererilor solicitantilor si a documentelor necesare se va realiza pana la 20 de zile calendaristice fata de data declansarii procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi.

(4) Documentele depuse o data cu cererea sunt urmatoarele:

        copie de pe autorizatia pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi, eliberata de R.A.T.P. Ploiesti ;

        lista autovehiculelor pentru care solicitantul detine licente de executie pe vehicul, agreate ca taxiuri, si pentru care solicita autorizatii taxi.

(5) Dupa primirea documentelor solicitate, functionarii R.AT.P. le vor verifica si le vor pune in concordanta cu evidentele proprii, vor solicita completarile necesare sau le vor respinge motivat. În ultimele 10 zile, inainte de declansarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi, nu se va mai admite nici o primire de dosare, intervalul fiind consacrat doar rezolvarii contestatiilor.

 

CAPITOLUL 6 – SANCTIUNI

 

Art. 17 Constituie contraventie si se sanctioneaza practicarea taximetriei fara Autorizatie de transport in regim taxi sau Autorizatie taxi in termen de valabilitate, emisa de R.A.T.P. Ploiesti, cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei conform Legii nr. 38/2003, privind transport in regim de taxi si in regim de inchiriere.

 

Art. 18. (1) Pe langa sanctiunile prevazute la art. 17 se dispune si suspendarea sau anularea autorizatiei taxi in urmatoarele situatii:

a.       suspendarea autorizatiei taxi pentru o perioada cuprinsa intre 1-3 luni in urmatoarele cazuri:

        cand se suspenda de catre A.R.R. licenta de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenta de executie pe vehicul, din cauze imputabile sau cand una dintre conditiile acordarii autorizatiei taxi nu mai este indeplinita;

        cand perioada de valabilitate a autorizatiei taxi a expirat cu mai mult de 10 zile;

        la a doua sanctiune privind obligativitatea aparatului de taxat si a lampii taxi in functiune in timpul executarii activitatii de transport in regim taxi.

b.      anularea autorizatiei taxi in urmatoarele cazuri:

        cand se anuleaza catre A.R.R. licenta de transport, exemplarul de serviciu al acesteia sau licenta de executie pe vehicul, din cauze imputabile;

        la a treia suspendare a autorizatiei taxi in decurs de 2 ani consecutivi;

        cand se constata ca taxiul este dotat cu aparat de taxat sau statie radio de emisie-receptie a caror provenienta legala nu poate fi dovedita;

        cand organele fiscale autorizate constata abateri repetate in ceea ce priveste utilizarea defectuoasa a aparatului de taxat in scopul evaziunii fiscale;

        in cazul implicarii taxiului in mod deliberat direct sau indirect in actiuni cu caracter infractional sau alte acte antisociale.

(2) Indicatorul marcat detasabil al taxiului se demonteaza de pe acesta de catre persoana desemnata de R.A.T.P. Ploiesti, o data cu aplicarea sanctiunii de suspendare sau anulare a autorizatiei taxi, si nu va fi remontat decat in cazul ridicarii sanctiunii respective.

 

CAPITOLUL 7 – DISPOZITII FINALE

 

Art. 19 Documentele solicitate la eliberarea autorizatiei de transport rutier public in regim de taxi, a autorizatiei taxi se prezinta la sediul R.A.T.P. Ploiesti in original si in copie pentru certificarea autenticitatii.

 

Art. 20 R.A.T.P. Ploiesti analizeaza dosarul depus de solicitant si, in functie de indeplinirea conditiilor necesare, in termen de 15 zile elibereaza autorizatia de transport rutier public in regim de taxi si autorizatia taxi, ori comunica in scris refuzul motivat al eliberarii acestora, dupa caz.

 

Art. 21 (1) Contestatia impotriva refuzului de eliberare a autorizatiei de transport rutier public in regim de taxi si a autorizatiei taxi, a licentei de executie, precum si impotriva masurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune in termen de 15 zile de la comunicare .

(2) In cazul in care masura aplicata este reconfirmata de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.Prahova, solicitantul se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

 

Art. 22 Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizatiei de transport rutier public in regim de taxi sau a autorizatiei taxi, se comunica in termen de 15 zile de la data constatarii, de catre operatorul de transport taxi sau taximetristul independent, la R.A.T.P. Ploiesti, care procedeaza la anularea acesteia. Înlocuirea acestora se efectueaza in mod similar procedurii de emitere a unui document nou, cu plata tarifelor aferente.

 

Art. 23. Autorizatiile taxi eliberate de R.A.T.P. Ploiesti pentru semestrul II al anului 2003 raman valabile pana la data expirarii, 31.12.2003.

 

Art. 24 Avand in vedere intarzierea in omologarea aparatului de taxat fiscal si a casetei taxi, fapt care atrage dupa sine imposibilitatea dotarii tuturor autovehiculelor taxi conform conditiilor de agreere, se vor putea elibera autorizatii temporare in baza licentei de executie temporare eliberata de A.R.R., respectiv certificatului de agreere temporar eliberat de R.A.R.

Celelalte conditii de agreere sunt obligatorii si pentru agreerea temporara.

Dupa finalizarea dotarii si pregatirii taxiurilor, conform legii, pana la data de 30.06.2004, prin montarea aparatelor de taxat fiscale si a lampilor taxi, ambele omologate conform legii, se va putea obtine licenta permanenta de executie taxi, respectiv a autorizatiilor permanente.

 

Anexa nr. 3

 

TARIFE aprobate pentru activitatea TAXI

 

             1.  tariful de ruinare  :  -  pe distanta   4.500 lei/km

                                               -  pe timp     45.000 lei/ora

 

             2.  tariful excesiv      - pe distanta  10.500 lei/km

                                            -  pe timp   105.000 lei/ora

 

       Tarifele mentionate mai sus se pot actualiza trimestrial, la solicitarea operatorilor de transport, in functie de coeficientul de inflatie comunicat de Comisia Nationala de Statistica.

 

TAXELE aprobate pentru eliberarea autorizatiilor TAXI

 

 

             1. autorizatie de transport pentru 5 ani            500.000 lei

             2. autorizatie de executie, vizare semestriala   400.000 lei

 

            Taxele de mai sus se indexeaza anual functie de coeficientul de inflatie .