Hotărârea nr. 328/2003

Hotararea nr. 328 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim taxi pe raza administrativă a municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 328

privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim taxi

pe raza administrativa a municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier Nicolae Nan si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti si al Directiei Administratie Publica, Juridic – Contencios prin care se propune aprobarea  Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi pe raza municipiului  Ploiesti;

            avand in vedere prevederile:

        Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata prin Ordonanta nr. 93/24.12.2003;

        Ordinului ministrului administratiei publice nr. 275/2003, modificat prin Ordinul nr. 547/2003, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003;

        Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1170/2003 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 – Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnica periodica a autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, inclusiv metodologia de eliberare a certificatelor de atestare a pregatirii profesionale a taximetistilor;

avand in vedere prevederile Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice;

in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 115/2002 cu privire la aprobarea completarii obiectului de activitate in mod corespunzator organigramei Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

            in baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata prin Legea nr. 180/2002;

            in temeiul Legii administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi pe raza administrativa a municipiului Ploiesti – Anexa 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba locurile de asteptare special amenajate pentru taximetre si a statiilor taxi in municipiul Ploiesti prevazute in Anexa 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de lege, precum si cele stabilite de prezenta hotarare se face de catre primar si de catre personalul imputernicit de acesta din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti.

Art. 4

In situatia in care contravenientul achita amenda stabilita, in 48 de ore, cuantumul acesteia va fi jumatate din minimul amenzii, stabilita prin hotararea Consiliului Local.

Art. 5

Prezenta hotarare intra in vigoare la 01.01.2004, data la care isi inceteaza aplicabilitatea Hotararile Consiliului Local nr. 278/2000, nr. 121/2001, nr. 5/2002 si nr. 144/2002 .

Art. 6

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

                                                                                                                      Anexa nr. 1

                                                                                                                     

R E G U L A M E N T

privind organizarea si desfasurarea transportului de persoane sau bunuri in regim taxi

pe raza administrativa a municipiului Ploiesti

 

CAP. I – DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1 Prevederile prezentului regulament stabilesc modul de organizare, desfasurare si control al transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi pe teritoriul municipiului Ploiesti.

Transportul de persoane in regim de taxi face parte din categoria serviciilor publice catre populatie si se afla sub coordonarea si autorizarea Primariei municipiului Ploiesti, prin R.A.T.P. Ploiesti.

 

Art. 2 Supravegherea si verificarea modului de respectare a legalitatii transportului in regim de taxi se face de catre R.A.T.P. Ploiesti, de R.A.R. Prahova, A.R.R. Prahova, precum si de alte intitutii abilitate prin lege.


Art. 3 Transportul de persoane in regim de taxi se realizeaza contra cost, pe baza de bon client, de catre persoane juridice sau fizice, autorizate.

 

Art. 4 Serviciul public de transport in regim de taxi, poate fi efectuat de catre operatorul de transport cu autovehicule, detinute cu orice titlu, cu exceptia contractului de comodat, sau de catre orice taximetrist independent autorizat, care utilizeaza in acest scop un singur autovehicul aflat in proprietate.

 

Art. 5 Costul transportului de persoane in regim de taxi se determina prin insumarea tarifelor pe distanta parcursa si/sau timpul de stationare masurate la un aparat de taxat ( taximetru ) aflat in dotarea autovehiculului.


Art. 6 In sensul prezentului regulament se definesc urmatorii termeni:

a)      Afisaj client - indicator alfanumeric al aparatului de taxat care are rolul de a afisa pentru client costul prestatiei efectuate si tariful aplicat.

b)      Aparat de taxat - aparat de marcat electronic, fiscal , montat la loc vizibil, care include un taximetru, calculeaza automat si indica sumele datorate de client, pentru care la sfarsitul cursei emite un bon client. Aparatul de taxat va fi dotat cu memorie fiscala.

c)      Bon client - bonul fiscal emis numai de aparatul de taxat cu ocazia finalizarii cursei si care constituie singurul document justificativ pe baza caruia clientul executa plata prestaţiei

d)      Cheie electronica - cheie dotata cu memorie, folosita pentru identificarea conducatorului auto, colectarea datelor si programarea tarifelor.

e)      Client - persoana care a angajat direct sau prin dispecerat, efectuarea transportului.

f)        Dispecerat TAXI – activitate conexa transportului in regim de TAXI, prin care se preia telefonic si transmite comenzile clientului prin statie de emisie-receptie.

g)      Indicator marcat – element de identificare a taxiului plasat pe portierele din spate care contine precizari despre localitatea de autorizare, numarul autorizatiei, data expirarii autorizatiei.

h)      Lampa TAXI - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala , omologata de catre R.A.R.

i)        Loc de asteptare a clientilor – spatiu special amenajat si semnalizat de catre autoritatea administratiei publice locale, cu numarul de locuri prestabilit, pentru stationarea taxiurilor in pozitia Liber.

j)        Statia TAXI – loc special amenajat pentru oprirea temporara a unui singur taximetru in scopul imbarcarii sau debarcarii clientului si care este semnalizat corespunzator si dotat cu telefon public;

k)      Memoria electronica fiscala - componenta a aparatului de taxat, care poate inmagazina, pe baza de program date privind activitatea taxiului continute in bonul client;

l)        Operator de transport taxi – persoana juridica romana care detine un parc de autovehicule din categoria celor prevazute pentru activitatea de taximetrie, dotate specific pentru efectuarea transporturilor de persoane sau bunuri in regim de taxi si , dupa caz, si autorizat;

m)    Raportul taximetristului – raport de control nefiscal, continand date corespunzatoare activitatii unui taximetrist din raportul fiscal de inchidere zilnica, in conditiile in care in perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi;

n)      Sigiliu fiscal – sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat si pe memoria fiscala in scopul de a nu permite, fara desigilare, accesul la memoria electronica fiscala;

o)      Sigiliu de protectie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protectia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protectie ce nu poate fi inlaturata fara desigilare;

p)      Sigiliu metrologic – sigiliu aplicat pe taximetru in scopul de a nu permite, fara desigilare, accesul la operatiuni privilegiate;

q)      Taxi – autovehicul din categoria autoturisme pentru transportul de persoane sau de pana la 3,5 tone capacitate maxima totala autorizata pentru transportul de bunuri, care, pe baza licentei de executie pe vehicul, poate executa transporturi in regim de taxi;

r)       Taximetru – componenta a aparatului de taxat prin intermediul careia se masoara timpul si distanta parcursa si care calculeaza automat sumele datorate de client;

s)       Taximetrist – conducatorul auto atestat profesional sa efectueze transport in regim de taxi;

t)        Taximetrist independent – persoana fizica autorizata conform legii, care desfasoara transport de persoane sau bunuri in regim de taxi cu un singur autovehicul aflat in proprietatea sa. In conditiile prezentei legi, taximetristul independent va fi supus aceluiasi tratament ca si operatorul de transport in regim de taxi, cu privire la sanctionarea si respectarea reglementarilor in vigoare, dupa caz. Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, taximetristul independent va primi licenta taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Romana, cu respectarea conditiilor prevazute de prezenta lege;

u)      Taximetrist sezonier – taximetrist persoana fizica care isi desfasoara activitatea intr-un singur sezon stabilit prin hotararea Consiliului Local si care nu poate depasi 3 luni consecutive pe an;

v)      Tarif incarcare/descarcare – tarif al activitatii prestate de taximetrist sau de alti angajati ai operatorului de transport pentru incarcarea, descarcarea si manipularea bunurilor (manual sau mecanizat) in cazul transporturilor de bunuri;

w)    Tarif de pornire – tarif unic, exprimat in lei, inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei, care apare pe afisaj client o data cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare Liber in pozitia de operare Ocupat;

x)      Tarif de stationare – tarif exprimat in lei/ora, aplicat automat de aparatul de taxat pentru perioada cat taxiul a stationat la dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru perioadele in care taxiul, aflat in cursa, s-a deplasat sub limita vitezei de comutare.

 

CAP. II – DESFASURAREA SI EXECUTAREA TRANSPORTURILOR IN REGIM DE TAXI

 

Art. 7 Pe raza administrativa a municipiului Ploiesti – prestarea serviciului de taximetrie se poate executa numai in baza autorizatiei pentru transport persoane in regim de taxi si a autorizatiei taxi pentru autovehicul emise de R.A.T.P. Ploiesti.

 

Art. 8 Cuantumul taxelor pentru eliberarea autorizatiilor de taximetrie este stabilit prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

Art. 9 Autorizatiile pentru transport public in regim taxi se elibereaza conform Regulamentului privind atribuirea autorizatiilor in regim taxide catre R.A.T.P. Ploiesti.

1.      Autorizatia pentru transport in regim taxi are valabilitate de 5 ani si se vizeaza anual.

2.      Autorizatia taxi pe vehicul are valabilitate de 5 ani si se vizeaza semestrial in primele 10 zile lucratoare ale semestrului urmator.

3.      Autorizatiile sunt netransmisibile.

 

Art. 10 Operatorul de transport sau taximetristul independent autorizat poate executa transportul in regim de taxi in urmatoarele situatii:

a.       de regula, in interiorul municipiului Ploiesti, in trafic local;

b.      ocazional, intre municipiul Ploiesti si alte localitati sau puncte de interes, in trafic interurban, numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului;

 

  Art. 11 (1) Transportul in regim de taxi se executa la solicitarea clientului pe orice traseu deschis circulatiei publice.

               (2) Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist.

               (3) Un taximetrist nu poate deservi permanent un traseu prestabilit care depaseste localitatea de autorizare. Prezenta taximetristului cu taxiul intr-o localitate, alta decat localitatea de autorizare, nu poate fi justificata decat ca urmare a executarii unei comenzi ocazionale.

 

Art. 12 (1) Prin hotarare a Consiliului Local Ploiesti, cu avizul Politiei Rutiere, se stabilesc pe raza administrativ-teritoriala a localitatii locurile de asteptare pentru taxiurile autorizate.

             (2) Taxiurile au acces in conditii egale si nediscriminatorii in locurile de asteptare a clientilor, in limita locurilor vacante.

             (3) Fiecare loc de asteptare va fi amenajat pentru un numar prestabilit de taxiuri si semnalizat in acest sens.

             (4) In locurile de asteptare, taxiurile vor accesa in ordinea venirii, iar angajarea serviciului de catre client se face, de regula, in ordinea in care acestea au ocupat locurile de asteptare.

             (5) In lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise prin lege si indicatoare pentru autovehicule in general.

 

Art. 13 (1) Consiliul Local al municipiului Ploiesti poate amenaja statii taxi, cu avizul Politiei Rutiere.

             (2) Statiile taxi astfel infiintate trebuie sa asigure un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru imbarcare sau debarcare clienti si sa fie semnalizate corespunzator si dotate cu telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi si indicator care, la comanda clientului, semnalizeaza luminos taximetristului aflat in miscare prezenta clientului in statie.

           (3) Publicitatea unui numar de apel al unui dispecer taxi neautorizat prin licenta de executie este interzisa.

 

Art. 14  Orice persoana are acces egal si nediscriminatoriu in angajarea serviciilor unui taxi.

 

Art. 15  Un autovehicul taxi aflat in pozitia Liber, avand lampa verde aprinsa (indiferent daca se afla stationat sau in miscare) este obligat sa accepte comanda explicita a primului client, indiferent de traseul si destinatia solicitata de acesta, daca nu se afla deja in deplasare pentru preluarea unui client indicat de catre dispecerat.

 

Art. 16 (1) Solicitarea clientului trebuie sa fie explicita, realizata direct, verbal sau prin semnal cu mana ridicata, ori indirect, prin comanda la un dispecerat taxi.

             (2) Angajarea serviciului unui taxi aflat in miscare in pozitia Liber poate fi realizata de catre client in urmatoarele moduri:

        semnalizand cu mana de pe marginea trotuarului sau a drumului, dintr-un loc unde nu este interzisa oprirea taxiului;

        semnalizand cu mana sau prin alte mijloace aflate la dispozitie dintr-o statie taxi.

            (3) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub doi ani, al persoanelor bolnave sau aflate in imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri si circula in regim special in zone unde circulatia este restrictionata, fara a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic.

 

Art. 17 (1) Un taxi poate transporta la o cursa maximum 4 persoane, dintre care, de regula, numai una este client, respectiv persoana care emite explicit comanda si realizeaza plata integrala a costului serviciului, conform datelor inscrise in bonul client. Clientul decide traseul si destinatia si este responsabil de plata corespunzatoare a serviciului.

             (2) In cazuri justificate, taximetristul poate transporta si un alt client in aceeasi cursa, dar cu acceptul primului client in ceea ce priveste traseul modul de defalcare a sumei de plata, stabilita conform bonului client.

             (3) Deplasarea taxiului de la locul in care taximetristul primeste comanda prin dispecer sau telefon si pana la locul preluarii clientului, precum si deplasarea fara client in timpul programului se fac in pozitia Liber.

 

Art. 18 (1) Timpul in care se desfasoara o cursa este cel cuprins intre momentul inceperii cursei si momentul finalizarii acesteia.

            (2) Momentul inceperii cursei este acela in care intre client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia Liber la pozitia Ocupat.

            (3) Momentul finalizarii cursei taxiului este acela al eliberarii sale la destinatie de catre client, care coincide cu trecerea de la pozitia Ocupat la pozitia Liber, dupa emiterea bonului client de catre aparatul de taxat in pozitia Plata.

            (4) Daca taxiul nu incepe deplasarea de la trecerea aparatului de taxat in pozitia Ocupat, acesta va trebui sa inceapa inregistrarea in regim de stationare la dispozitia clientului, dupa afisarea tarifului de pornire.

            (5) In cazul angajarii taxiului printr-un dispecer, locul si momentul inceperii cursei sunt locul si momentul preluarii clientului.

 

CAP. III – AUTOVEHICULELE TAXI

 

A.  Certificatul de agreare pentru autovehicule, inspectia tehnica periodica a autovehiculelor de transport in regim taxi si dotarile specifice

 

Art. 19 (1) Eliberarea certificatului de agreare pentru autovehiculele destinate transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi se face de catre R.A.R. Prahova.

             (2) Certificatului de agreare a unui autoturism, pentru transportul de persoane in regim de taxi, se elibereaza la cerere cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a.       autoturismul are inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate, conform prevederilor legale ;

b.      autoturismul corespunde constructiv categoriei de folosinta, conform prevederilor legale;

c.       autoturismul are dotarile stabilite, conform legii, in stare de functionare, respectiv:

        este dotat cu aparat de taxat, detinut legal, pentru care se face dovada ca distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Roman de Metrologie Legala care atesta ca aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 si normelor in vigoare;

        este dotat cu statie radio de emisie-receptie, pe baza unui act de detinere legal;in cazul in care solicitantul declara ca autoturismul va fi utilizat ca taxi numai in perioada sezoniera, dotarea cu statie radio este optionala, situatie care se va mentiona in certificatul de agreare, dupa caz;

        este dotat cu un dispozitiv de alarma la dispozitia soferului, pentru protectia sa. Dispozitivul trebuie sa poata transmite, prin actionare discreta, semnale de alarma prin sistem de radio sau GPS; dispozitivul de alarmare poate fi incorporat in statia radio de emisie-receptie;

        este dotat cu lampa taxi de culoare galbena, omologata/certificata de R.A.R., a carei lampi suplimentare de culoare verde si rosu functioneaza in concordanta cu pozitiile de operare in care lucreaza aparatul de taxat, respectiv Liber si Ocupat;

        pozitiile de lucru ale lampii taxi, Liber si Ocupat, trebuie sa aiba corespondent vizibil in afisajul client al aparatului de taxat;

d.      autoturismul are aplicata pe partile laterale pe linia mediana orizontala a caroseriei banda dubla de carouri tip sah, cu latura de 3x3 cm, pentru autovehiculele vopsite in culoare galbena si pe o lungime egala cel putin cu latimea portierelor, sub nivelul geamurilor acestora pentru autovehiculele care respecta conditia minimala de la punctul f;

e.       autoturismul are inscrisurile stabilite conform legii:

        are inscrisul "TAXI" pe suprafetele partii galbene a lampii taxi, dupa caz;

        are pe portierele din fata valoarea tarifelor pe kilometru si pe ora si tariful de pornire, astfel incat acestea sa fie vizibile de la 5 metri ;

        are pe portierele din spate aplicate cele doua indicatoare marcate care contin localitatea de autorizare, numarul de autorizatie si numarul de autorizatie,astfel incat sa fie vizibile de la o distanta de 100 m ;

f.        are elementele de caroserie de culoare GALBEN stabilita prin H.C.L. 74- 2003, care va fi aplicata cel putin pe stalpii si pe cupola caroseriei, de la nivelul benzii in sus.

In cazul in care solicitantul declara ca autoturismul va fi utilizat ca taxi numai in perioada sezoniera, culoarea stabilita este optionala. Aceasta situatie se va mentiona in certificatul de agreare, dupa caz;

g.       autoturismul dispune de un spatiu destinat exclusiv bagajelor, cu un volum de minimum 100 dmc, excluzand eventualul volum ocupat de o instalatie de alimentare GPL.

             (3) Certificatul de agreare a unui autovehicul, pentru transportul de bunuri in regim de taxi, se face la cerere cu indeplinirea urmatoarelor conditii :

a.       autovehiculul are inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate, conform prevederilor legale;

b.      autovehiculul corespunde constructiv categoriei de folosinta, conform omologarii;

c.       autovehiculul are dotarile stabilite conform legii, in stare de functionare, respectiv:

        este dotat cu aparat de taxat, detinut legal, pentru care se face dovada ca distribuitorul, autorizat de Ministerul Finantelor Publice, are aprobare de model din partea Biroului Roman de Metrologie Legala, conform careia aparatul corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 si normelor in vigoare;

        este dotat cu lampa taxi de culoare galbena, omologata/certificata de R.A.R., a carei lampi suplimentare de culoare verde si rosu functioneaza in concordanta cu pozitiile de operare in care lucreaza aparatul de taxat, respectiv "Liber" si "Ocupat";

        pozitiile de lucru ale lampii taxi, Liber si Ocupat, trebuie sa aiba corespondent vizibil in afisajul client al aparatului de taxat;

d.      are insemnele stabilite conform legii:

        are aplicata pe partile laterale si in fata, daca este posibil, banda dubla de carouri tip sah, cu laturile 5x5 cm, plasata imediat sub nivelul geamurilor portierelor si parbrizului cabinei;

e.       are inscrisuri stabilite conform legii:

        are inscrisul "TAXI" pe fata si spatele partii galbene a lampii taxi, dupa caz;

        -are pe portiere aplicate cele doua indicatoare marcate care contin localitatea de autorizare,numarul de autorizatie si numarul de autorizatie,astfel incat sa fie vizibile de la o distanta de 100 m;

        are pe portierele valoarea tarifelor pe kilometru si pe ora si tariful de pornire, astfel incat acestea sa fie vizibile de la 5 metri ;

f.        are elementele de caroserie de culoarea GALBEN stabilita prin H.C.L. nr.74/2003, aceasta va fi aplicata cel putin pe stalpii si pe cupola caroseriei, de la nivelul benzii in sus.

In cazul in care solicitantul declara ca autovehiculul va fi utilizat ca taxi numai in perioada sezoniera, culoarea stabilita este optionala. Aceasta situatie se va mentiona in certificatul de agreare, dupa caz.

Orice inscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioara a taxiului, care reprezinta publicitate pentru terti, nu se pot mentine sau realiza fara avizul administratiei publice locale si nu vor fi admise daca afecteaza inscrisurile si insemnele de pe taxi prevazute de lege

 

Art. 20 Planul de operatii privind desfasurarea procedurii de agreare, procedura de omologare/certificare a lampilor taxi, planul de operatii privind inspectia tehnica periodica pentru autovehiculele taxi, precum si modelul certificatului de agreare se stabilesc de R.A.R..

 

Art. 21 Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt urmatoarele:

a.       pozitia Liber - este aprinsa permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. In aceasta pozitie vor fi sterse si resetate la zero toate indicatiile de pret ale ultimei calatorii de pe afisajul client;

b.      pozitia Ocupat - este aprinsa permanent lampa de culoare rosie din lampa taxi;

c.       pozitia Plata - la trecerea in aceasta pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar afisajul client indica suma finala ce trebuie platita de client. Din pozitia Plata nu se poate trece in pozitia Ocupat sau Liber decat dupa emiterea bonului client de aparatul de taxat;

d.      pozitia Masurare - se aplica in sistemul dublu de tarifare distanta-timp, in care cantitatile masurate parcurse se afiseaza.

 

Art. 22 In cazul in care taxiul este folosit de operatorul de transport sau de taximetrist in alte scopuri decat transportul in regim de taxi, se instituie pozitia de operare Privat, caz in care aparatul de taxat este scos din functiune. In pozitia Privat lampa taxi va fi scoasa de pe cupola.

 

Art. 23 (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe langa statia radio de emisie-receptie, un dispozitiv GPS de monitorizare si apel.

 (2) Un taxi poate avea dotari optionale, cum ar fi: dispozitivul de inregistrare a precizarilor facute de client, perete despartitor intre conducatorul auto si clienti, climatizator, cititor de carduri, precum si altele.

 

B. Aparatul de taxat - taximetru

 

Art. 24 Aparatul de taxat trebuie sa indeplineasca toate conditiile si functiile prevazute de normele legale in vigoare.

 

Art. 25 Bonul client furnizat de aparatul de taxat trebuie sa contina elementele precizate in normele legale in vigoare, precum si urmatoarele elemente:

        numarul de telefon si fax al operatorului de transport;

        numarul bonului client, data si ora;

        codul fiscal al operatorului de transport;

        numarul cursei;

        numele taximetristului;

        numarul de inmatriculare a autovehiculului taxi si numarul autorizatiei taxi;

        numarul aprobarii metrologice de model al aparatului de taxat;

        tariful de pornire;

        tariful pe kilometru parcurs;

        distanta parcursa si valoarea;

        tariful pe ora/minut de stationare;

        durata stationarii si valoarea;

        tariful orar pentru incarcare/descarcare, daca este cazul;

        durata prestatiei pentru incarcare/descarcare, daca este cazul;

        costul total al serviciului;

        valoarea si cota T.V.A. aferente.

 

Art. 26 In situatia functionarii taxiului cu mai multi soferi alternativ, in cadrul unui program zilnic de lucru, fiecare sofer incepe activitatea prin accesarea identitatii sale in programul aparatului de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul careia se poate executa si controlul asupra activitatii depuse de acesta.

 

C. Tarife privind transportul in regim taxi

 

Art. 27 Evaluarea costului transportului in regim de taxi poate fi realizata in una dintre urmatoarele modalitati:

a.       in functie de distanta parcursa;

b.      in functie de timpul cronometrat consumat;

c.       in functie de distanta si timpul realizate pe cursa in cazul unor transporturi de bunuri.

 

Art. 28 Costul total al unui transport in regim de taxi se compune, de regula, din urmatoarele elemente:

1. In cazul transportului de persoane:

a.       tariful de pornire;

b.      costul total privind distanta parcursa, calculat automat in functie de tariful pe kilometru programat;

c.       costul total privind timpul consumat in stationari la dispozitia clientului, la care se adauga timpul consumat in parcurgerea unor distante cu viteza sub viteza de comutare de 10 km/ora, calculat automat in functie de tariful pe timp programat.

2. In cazul transportului de bunuri sunt posibile doua variante:

a.       aplicabila, de regula, la toate taxiurile respective, la care costul total calculat la pct. 1 se suplimenteaza, daca este cazul, cu costul privind prestatia efectuata de taximetrist, manual sau mecanizat, in activitatea de incarcare/descarcare a bunurilor transportate. Acest cost suplimentar se introduce de catre taximetristi prin tastarea numerica programabila existenta, in functie de tariful pentru incarcare/descarcare stabilit, si se adauga prin actionarea tastaturii respective;

b.      aplicabila optional pentru taxiuri a caror capacitate de transport totala maxima autorizata depaseste o tona, pentru care se poate folosi tariful dublu, distanta-timp, simultan. Costul total se suplimenteaza cu costul privind prestatia efectuata de taximetrist in activitatea de incarcare/descarcare.

  

Art. 29 Regulile generale privind modul de stabilire a tarifelor sunt urmatoarele:

a)      tariful pe distanta, lei/km, si tariful pe timp, lei/ora, se stabilesc in functie de caracteristicile tehnice si de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. In cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama si de nivelul confortului oferit;

b)      costul transportului nu este conditionat de numarul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atata timp cat acestea nu depasesc capacitatea de transport autorizata a taxiului;

c)      nivelul minim si maxim al tarifelor este stabilit prin hotarare a Consiliului Local ;

d)      pentru circulatia in afara localitatii autorizate, tariful pe distanta poate fi cu maximum 80% mai mare decat tariful aplicat in localitate, daca clientul nu utilizeaza taxiul pe parcursul de intoarcere;

e)      in stabilirea tarifului pe distanta si tarifului pe timp pentru fiecare taxi se va tine cont de urmatoarea relatie: raportul dintre tariful pe timp, exprimat in lei/h, si tariful pe distanta, exprimat in lei/km, trebuie sa fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimata in km/h;

f)        in cazul evaluarii pe afisajul client a costului calatoriei in functie de distanta, pentru toate categoriile de tarife, dupa trecerea in pozitia Ocupat afisarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului, urmatoarea avand loc dupa parcurgerea unei distante initiale de 400 de metri. Modificarile ulterioare ale indicatorului trebuie sa aiba loc din 200 in 200 de metri, interval definit ca distanta ulterioara;

g)      in cazul evaluarii pe afisajul client a costului calatoriei in functie de timp, pentru toate categoriile de tarife, dupa trecerea in pozitia Ocupat afisarea tarifului de pornire este prima modificare a indicatorului care are loc dupa o perioada initiala insumand 72 de secunde stationare sau circulatie sub viteza de comutare. Modificarile ulterioare ale indicatorului trebuie sa aiba loc din 36 in 36 de secunde, interval definit ca timp ulterior;

h)      in stabilirea distantelor si timpilor prevazuti la lit. g) si h) trebuie respectata urmatoarea relatie: raportul dintre distanta initiala si distanta ulterioara trebuie sa fie egal cu raportul dintre timpul initial si timpul ulterior;

i)        in cazul tarifarii duble simultane, in pozitia Masurare, aplicand tariful pe ora si tariful pe kilometru in cadrul transportului de bunuri in regim de taxi, costul prestatiei creste simultan pe baza distantei parcurse si a timpului consumat. In acest caz tariful aplicat este tarif unic pe intreaga cursa, din momentul trecerii taximetrului din pozitia de operare Liber in pozitia Ocupat si pana in momentul revenirii in pozitia initiala Liber. Tarifarea dubla se poate aplica, de regula, pentru autovehicule cu capacitate de transport mai mare, la care timpul in stationare la dispozitia clientului este cel putin de doua ori mai mare decat timpul in circulatie;

j)        tariful de pornire nu poate depasi valoric tariful pe kilometru aplicat;

k)      tariful pentru incarcare/descarcare poate fi compus din tariful pentru operatiunile de incarcare/descarcare, mecanice sau manuale, si operatiunile de manipulare a bunurilor de catre taximetristi sau de catre manipulanti, angajati ai operatorului de transport. Lucrarile mecanizate de incarcare/descarcare trebuie sa aiba un tarif prestabilit pe operatiune, iar tariful pentru operatiunile manuale se convine inainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Intregul cost al incarcarii/descarcarii si manipularii bunurilor, daca acestea sunt executate de catre angajatii operatorului de transport, se regaseste in bonul client pe care acesta il plateste la inchiderea prestatiei;

l)        comutarea inregistrarii costului pe distanta in inregistrarea costului pe timp sau invers se realizeaza la trecerea de la viteza de circulatie la valori sub limita vitezei de comutare ori la oprire, respectiv de la starea de oprire sau de la viteza sub limita vitezei de comutare la viteza de circulatie, dupa caz.

 

Art. 30 Daca in derularea cursei, conform indicatiilor afisajului client, se constata incetarea inregistrarii valorilor in modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului in limita valorii afisate de aparatul de taxat.

 

Art. 31 Corectarea indicatiilor ceasului electronic se poate realiza in limita a maximum   3 minute, cumulat la nivelul unei luni.

 

CAP. IV – CONTROLUL ACTIVITATII DE TRANSPORT IN REGIM TAXI

 

Art. 32 (1) Pe toata durata activitatii taxiurile pot fi supuse controlului in ceea ce priveste respectarea actelor normative incidente de catre reprezentantii organelor de control autorizate, respectiv:

a)      administratia publica locala si alte organe imputernicite ;          

b)      organele fiscale locale si judetene;

c)      organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, precum si din unitatile sale teritoriale;

d)      Autoritatea Rutiera Romana;

e)      Biroul Roman de Metrologie Legala;

f)        structurile politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane;

g)      Registrul Auto Roman;

h)      Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

             (2) In traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de catre reprezentantii autoritatilor mentionate la alin. (1), numai impreuna cu politia rutiera.

 

Art. 33 Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementarile specifice, emise de organismele prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele:

a)      controlul existentei si valabilitatii exemplarului de serviciu al autorizatiei la bordul taxiului;

b)      controlul functionarii aparatului de taxat si al integritatii sigiliilor;

c)      controlul corespondentei dintre indicatiile furnizate in exterior de lampa taxi si indicatiile si inregistrarile aparatului de taxat;

d)      controlul respectarii prevederilor privind aplicarea tarifelor si a nivelului acestora;

e)      cand a fost descarcat in memorie ultimul raport fiscal de inchidere zilnica sau ultimul bon client;

f)        daca clientii primesc bonul client si daca continutul acestuia este conform cu prevederile legii;

g)      preluarea spre analiza si control a datelor din memoria fiscala.

             (4) Controlul efectuat in conditiile alin. (1), in timpul deplasarii taxiului in pozitia Ocupat, se efectueaza, de regula, in cazul de flagrant.

 

Art. 34 (1) Controalele aplicate asupra activitatii taximetristilor se pot executa in urmatoarele conditii:

a.       controale pe traseu, executate de echipaje mixte, din care trebuie sa faca parte un reprezentant al Politiei Rutiere. Aceste controale se executa planificat sau la cererea expresa a unui organ de control autorizat;

b.      controlul privind activitatea taxiurilor, pe perioada cat acestea stationeaza in locurile de asteptare. Pentru efectuarea acestor controale nu este obligatorie prezenta politistului rutier;

c.       controlul taxiurilor pe perioada cat acestea stationeaza la sediul firmei. Pentru efectuarea acestor controale nu este necesara prezenta politistului rutier.

             (2) Fiecare organ de control autorizat va efectua controlul numai in domeniul in care are atributii in ceea ce priveste desfasurarea activitatii de taximetrie.

 

CAP. V – OBLIGATIILE OPERATORULUI DE TRANSPORT, ALE TAXIMETRISTULUI, ALE  DETINATORULUI DE LICENTA PENTRU ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI SI ALE CLIENTULUI CU PRIVIRE LA DESFASURAREA OPERATIUNII DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

 

Art. 35 Operatorul de transport taxi are obligatia de a respecta reglementarile si normativele legale in vigoare.

(1) Obligatiile operatorului de transport :

a.       sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;

b.      sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri autorizate si avand insemnele de identificare proprii;

c.       sa angajeze ca taximetristi numai conducatori auto care detin certificate de atestare a pregatirii profesional ;

d.      sa asigure dispecerizarea activitatii si posibilitatea monitorizarii pozitiei taxiurilor in activitate;

e.       sa asigure clientului si celorlalte persoane beneficiul asigurarii lor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului, chiar daca taximetristul nu a eliberat bonul client;

f.        sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informatie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau alte evenimente referitoare la siguranta transportului sau a sa personala;

g.       sa anunte autoritatea de politie, fiscala, de metrologie si agentia service de care depinde, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;

h.       sa instiinteze in scris asociatia din care face parte taximetristul in legatura cu intreruperea contractului individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

i.         sa prezinte in termen autovehiculul la inspectia tehnica periodica ( ITP) si aparatul de taxat la verificarea metrologica periodica ;

j.        sa obtina si sa vizeze in termen autorizatiile aferente activitatii de taximetrie.

k.      sa nu aplice inscrisuri sau simboluri pe partea exterioara a taxiului care reprezinta publicitate pentru terti fara avizul Primariei Municipiului Ploiesti.

l.         executarea transportului in regim de taxi de catre un operator care detine autoturismul cu contract de inchiriere se poate face cu conditia existentei autorizatiilor eliberate de R.A.T.P. Ploiesti.

m.     sa comunice in scris, in termen de 10 zile lucratoare, R.A.T.P. Ploiesti care a eliberat  autorizatiile aferente activitatii de taximetrie pierderea, sustragerea sau deteriorarea  acestora;

Administratorul operatorului de transport taxi impreuna cu persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi raspund de asigurarea starii tehnice corespunzatoare a vehiculelor aflate in administrarea societatii.

Persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi raspunde de instruirea personalului in vederea efectuarii operatiunilor de transport rutier in regim de taxi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu caietul de sarcini specific.

Operatorul de transport taxi care isi schimba sediul in alta localitate va depune autorizatiile de transport rutier in regim de taxi si autorizatiile taxi la R.A.T.P. Ploiesti.

La solicitarea organelor de control abilitate, personalul operatorului de transport taxi - administrator sau persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi etc. - este obligat sa puna la dispozitia acestora toate documentele care atesta dreptul de a desfasura activitatea de transport rutier in regim de taxi, documentele prevazute in prezentul caiet de sarcini sau in alte reglementari in vigoare, precum si actele de identitate personale.

(2) Documentele pe care operatorul de transport taxi este obligat sa le detina la sediu sau la sediul filialei sunt:

        documentele din care sa rezulte calitatea de angajat a conducatorilor auto si a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier in regim de taxi;

        fisele cu instruirea personalului privind protectia muncii si PSI (in original);

        evidenta examenelor medicale si psihologice ale conducatorilor auto;

        evidenta privind instruirea personalului pe linia sigurantei rutiere;

        evidenta accidentelor grave de circulatie si modul de tratare a acestora;

        documente din care sa rezulte ca detine vehiculele din administrare in proprietate, in leasing sau cu chirie (in copie);

        cartile de identitate ale vehiculelor;

        talonul-anexa la certificatul de inmatriculare cu viza inspectiei tehnice periodice pentru fiecare vehicul (in copie);

        licentele de executie pentru vehiculele din administrare sau documentul-tip care atesta valabilitatea cartelei magnetice (in copie) ;

        autorizatiile aferente activitatii de taximetrie, eliberate de Primaria municipiului Ploiesti si R.A.T.P. Ploiesti (in copie);

        documente din care sa rezulte provenienta legala a aparatelor de taxat aprobate si verificate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala;

        documente din care sa rezulte provenienta legala a statiilor radio de emisie-receptie;

        polita de asigurare a calatorilor si bagajelor acestora pentru riscurile care cad in sarcina operatorilor de transport taxi (in copie);

        documente din care sa rezulte ca are asigurata activitatea de dispecerat (licenta de executie pentru activitatea de dispecerat sau contract de prestari de servicii cu detinatorii de licenta de executie pentru activitatea de dispecerat).

(3) Documentele valabile care trebuie sa se gaseasca la bordul autovehiculelor care efectueaza transport rutier in regim de taxi sunt:

        licenta de executie pentru vehicul (in original);

        autorizatiile taxi (in copie);

        certificatul de inmatriculare al vehiculului si talonul-anexa cu inspectia tehnica periodica efectuata la termen (in original);

        asigurarea de raspundere civila auto RCA (in copie);

        permisul de conducere al conducatorului auto;

        atestatul profesional al conducatorului auto cu viza valabila;

        buletinul metrologic pentru aparatul de taxat (in original);

        legitimatie – ecuson a taximetristului afisata in interior, la loc vizibil .

(4) Obligatiile operatorului de transport taxi privind conducatorii auto:

        sa utilizeze numai conducatori auto apti din punct de vedere medical si psihologic;

        sa utilizeze numai conducatori auto detinatori ai atestatului profesional valabil ;

        sa asigure instruirea conducatorilor auto pe linia respectarii normelor de protectia muncii si PSI, precum si pe linia sigurantei rutiere;

        sa asigure instruirea conducatorilor auto in privinta obligatiilor ce le revin la efectuarea transportului rutier in regim de taxi.

 

Art. 36 (1) Obligatiile taximetristului independent:

a)      sa respecte reglementarile si normativele legale in vigoare.

b)      sa asigure starea tehnica corespunzatoare a vehiculului propriu si efectuarea la termen a I.T.P.

c)      sa se instruiasca in vederea efectuarii operatiunilor de transport rutier in regim de taxi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu caietul de sarcini specific.

d)      sa comunice R.A.T.P. Ploiesti care a eliberat autorizatiile aferente activitatii de taximetrie orice modificare fata de documentele care au stat la baza atribuirii autorizatiilor, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acesteia;

e)      sa comunice in scris, in termen de 10 zile lucratoare, R.A.T.P. Ploiesti care a eliberat autorizatiile aferente activitatii de taximetrie incetarea activitatii din initiativa acestuia;

f)        sa comunice in scris, in termen de 10 zile lucratoare, R.A.T.P. Ploiesti care a eliberat autorizatiile aferente activitatii de taximetrie pierderea, sustragerea sau deteriorarea acestora;

g)      sa reinnoiasca autorizatiile la expirarea perioadei de valabilitate si sa solicite cu cel putin 10 zile inainte aplicarea vizelor anuale sau semestriale

h)      sa prezinte in termen aparatul de taxat la verificarea metrologica periodica.

i)        sa nu aplice inscrisuri sau simboluri pe partea exterioara a taxiului care reprezinta publicitate pentru terti fara avizul Primariei Municipiului Ploiesti.

j)        sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri autorizate avand insemnele de identificare proprii.

k)      sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si calitate;

l)        sa asigure clientului si celorlalte persoane beneficiul asigurarii lor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului, chiar daca taximetristul nu a eliberat bonul client.

(2) La solicitarea organelor de control abilitate, taximetristul independent este obligat sa puna la dispozitia acestora toate documentele care atesta dreptul de a desfasura activitatea de transport rutier in regim de taxi, documentele prevazute in caietul de sarcini sau in alte reglementari in vigoare, precum si actele de identitate personale.

(3) Documentele pe care taximetristul independent trebuie sa le detina la domiciliu sunt:

        fisa de instruire privind protectia muncii si PSI (in original);

        evidenta examenului medical si psihologic al acestuia;

        evidenta instruirii pe linia sigurantei rutiere;

        documente din care sa rezulte ca detine vehiculul in proprietate (in copie);

        cartea de identitate a autovehiculului;

        talonul-anexa la certificatul de inmatriculare cu viza inspectiei tehnice periodice pentru vehicul (in copie);

        licenta de executie pentru vehiculul din administrare sau documentul-tip care atesta valabilitatea cartelei magnetice (in copie);

        autorizatiile aferente activitatii de taximetrie eliberate de Primaria municipiului Ploiesti si de R.A.T.P. Ploiesti, in original;

        documente din care sa rezulte provenienta legala a aparatului de taxat aprobat si verificat de catre Biroul Roman de Metrologie Legala;

        documente din care sa rezulte provenienta legala a statiei radio de emisie-receptie;

        polita de asigurare a calatorilor si bagajelor acestora pentru riscurile care cad in sarcina acestuia (in copie);

        documente din care sa rezulte ca are asigurata activitatea de dispecerat (contract de prestari de servicii cu detinatorii de licenta de executie pentru activitatea de dispecerat).

(4) Documentele valabile care trebuie sa se gaseasca la bordul autovehiculului care efectueaza transport rutier in regim de taxi sunt:

        licenta de executie pentru vehicul (in original);

        autorizatiile taxi (in copie);

        certificatul de inmatriculare al vehiculului si talonul-anexa cu inspectia tehnica periodica efectuata la termen (in original);

        asigurarea de raspundere civila auto RCA (in copie);

        - permisul de conducere al conducatorului auto;


        atestatul profesional al conducatorului auto, cu viza valabila;

        legitimatia-ecuson cuprinzand numele si fotografia proprie;

        buletinul metrologic pentru aparatul de taxat (in original).

           

 Art. 37 Taximetristul mai are si urmatoarele obligatii :

a.       sa aiba un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, respectand conduita de buna practica ;

b.      sa respecte solicitarile legale ale clientului;

c.       sa opreasca pe traseu, la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare Liber, cu exceptia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau conditiile de trafic nu permit aceasta manevra;

d.      sa elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza carora va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;

e.       sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;

f.        sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional sau alte acte antisociale;

g.       sa anunte organele de politie in cel mai scurt timp si cu prioritate despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;

h.       sa asigure protectie clientului cat timp acesta se gaseste in taxi;

i.         sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

j.        sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

k.      in cazul transportului de persoane, sa transporte bagajele clientilor in limitele spatiului destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;

l.         sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

m.     sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;

n.       sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate sau aflat in stare de a dezvolta o situatie conflictuala;

o.      sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de taxat;

p.      sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul cand pe bancheta din spate nu mai este loc;

q.      sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva;

r.        sa poata prezenta la control, in timpul activitatii, urmatoarele documente:

§         permisul de conducere;

§         certificatul de atestare a pregatirii profesionale;

§         autorizatia taxi;

§         licenta de executie pentru vehicul;

§         certificatul de inmatriculare cu inspectia periodica valabila;

§         asigurarea pentru persoane si bagajul acestora;

s.       sa afiseze la vedere in interiorul taxiului legitimatia-ecuson

t.        sa treaca pe pozitia Privat a aparatului de taxat si sa demonteze sau sa acopere lampa TAXI in cazul utilizarii taxiului in alte scopuri decat transportul in regim de taxi ;

u.       sa nu circule cu taxiul fara a avea afisate pe portierele din fata valoarea tarifelor vizibile de la 5 m iar pe portierele din spate indicatorul marcat vizibil de la 100 m ;

v.       sa nu transporte cu taxiul persoane pe trasee fixe, prestabilite.

 

Art. 38 (1)Obligatiile detinatorului de licenta pentru activitatea de dispecerat taxi sunt urmatoarele:

a.       sa desfasoare activitatea pentru care a fost autorizat cu respectarea prevederilor legale in vigoare ;

b.      sa respecte obligatiile contractuale ale tuturor beneficiarilor serviciului de dispecerizare;

c.       sa tina la zi evidentele solicitate de reglementarile in vigoare;

d.      sa angajeze in functia de dispecer numai personal atestat conform legii ;

e.       sa asigure instruirea personalului asupra obligatiilor ce-i revin in desfasurarea activitatii ;

f.        sa nu impuna tarife si publicitate beneficiarilor serviciului de dispecerat.

(2) Documentele pe care detinatorul de licenta pentru activitatea de dispecerat este obligat sa le pastreze la sediu :

        licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi;

        documente din care sa reiasa ca detine in proprietate sau cu chirie spatiul in care isi desfasoara activitatea;

        documente din care sa reiasa ca detine in folosinta reteaua de comunicatii independente, eliberate de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, sau dovada accesului la reteaua de comunicatii printr-o persoana juridica autorizata;

        lista statiilor radio din dotarea taxiurilor pe care le deserveste;

        contractele cu operatorii de transport taxi sau cu taximetristii independenti pe care ii deserveste.

   

  Art. 39 Obligatiile clientului:

a)      sa solicite, sa preia si sa pastreze bonul client la coborarea din taxi;

b)      sa nu plateasca serviciile pe care i le-a realizat taximetristul, decat in limita sumei totale prevazute in bonul client;

c)      sa nu provoace sau sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul in timpul desfasurarii cursei respective;

d)      sa nu oblige sau sa nu impuna, sub orice modalitate, taximetristului sa execute transporturi prevazute la Art.37 f);

e)      sa acorde sprijin taximetristului in cazul agresarii acestuia in timpul efectuarii transportului si sa anunte imediat organele de politie in legatura cu aceste evenimente;

f)        sa sesizeze Primaria municipiului Ploiesti si filiala judeteana a Oficiului de Protectie a Consumatorilor, dupa caz, in legatura cu practici neconforme ale taximetristului sau care au creat prejudicii ori rabat de la calitatea serviciilor;

g)      sa nu ocupe scaunul de langa taximetrist daca exista loc disponibil pe bancheta din spate.

 

CAP. VI – SANCTIUNI SI CONTRAVENTII

 

Art. 40 Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

A.     Sanctiuni stabilite prin lege.

        Nerespectarea obligatiilor prevazute de :

-         art. 35, literele : i) si k).

-         art. 36, literele : h) si i).

-         art. 37, literele : a), c), e), g), h), j), l), m), n), p), s), si u).

se va sanctiona potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.

        Nerespectarea obligatiilor prevazute de :

-         art. 35, literele : b) si c).

-         art. 36, litera :  j).

-         art. 37, literele : o) si r).

se va sanctiona potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

        Nerespectarea obligatiilor prevazute de :

-         art. 29.

-         art. 35, literele : a), e) si l).

-         art. 36, litera :  l).

-         art. 37, litera f).

-         art. 38, litera c).

se va sanctiona potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

        Nerespectarea obligatiilor prevazute de :

-         art. 7.

-         art. 38, litera a) si d).

se va sanctiona potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei.

 

B. Sanctiuni stabilite pentru nerespectarea prevederilor regulamentului.

        Nerespectarea obligatiilor prevazute de:

-         art. 35, literele: f), g), h), j) si m).

-         art. 36, literele: b), c), d), f) si g).

-         art. 37, literele: b), d), i), k), t), v) si x).

-         art. 38, literele: b) si c).

se va sanctiona cu amenda de la 1.000.000lei la 5.000.000 lei.

        Nerespectarea obligatiilor prevazute de:

-         art. 36, litera e) se va sanctiona cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

        Nerespectarea obligatiilor prevazute de art. 36, litera k) se va sanctiona cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

           

Art. 41 (1) Pe langa sanctiunile prevazute la art. 40 se poate dispune si suspendarea sau anularea autorizatiilor taxi.

             (2) Cazurile de suspendare sau anulare a autorizatiilor taxi sunt prevazute in Regulamentul privind procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pe raza municipiului Ploiesti.

             (3) In caz de suspendare sau anulare a autorizatiilor taxi, persoana desemnata din R.A.T.P. Ploiesti va demonta indicatorul marcat detasabil de pe autovehiculul taxi.

 

Art. 42 Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor astfel cum a fost aprobata si modificata de Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

 

CAP. VII – DISPOZITII FINALE

 

Art. 43 (1) Timpul de lucru al unui taximetrist nu poate depasi 48 de ore saptamanal sau 12 ore la nivelul unei zile, astfel incat taximetristului sa i se asigure minimum 8 ore de odihna neintrerupta.

             (2) Timpul de lucru zilnic se defineste ca intervalul cuprins intre momentul inceperii primei curse si momentul finalizarii ultimei curse, dupa cum rezulta din raportul de inchidere zilnica, furnizat de aparatul de taxat.

             (3) Nu vor fi considerati timpi de lucru pauzele mai mari de 15 minute intre doua curse consecutive, pauze in care autovehiculul taxi a stationat.

 

Art. 44 Raspunderea operatorilor de transport in regim taxi sau a taximetristilor independenti pentru daune produse clientilor in timpul transportului din vina sa este integrala si se acopera pe baza asigurarilor de raspundere civila.

 

Art. 45 Pana la 01 ianuarie 2004 toti operatorii de transport in regim taxi si taximetristii independenti vor finaliza dotarile taxiurilor si pregatirea in vederea autorizarii.

   

Art. 46 Avand in vedere intarzierea in omologarea aparatului de taxat fiscal si a casetei taxi, fapt care atrage dupa sine imposibilitatea dotarii tuturor autovehiculelor taxi conform conditiilor de agreere, se vor putea elibera autorizatii temporare in baza licentei de executie temporare eliberata de A.R.R., respectiv certificatului de agreere temporar eliberat de R.A.R.

 

Celelalte conditii de agreere sunt obligatorii si pentru agreerea temporara.

Dupa finalizarea dotarii si pregatirii taxiurilor, conform legii, pana la data de 30.06.2004 prin montarea aparatelor de taxat fiscale si a lampilor taxi, ambele omologate conform legii, se va putea obtine licenta permanenta de executie taxi, respectiv a autorizatiilor permanente.

 

Anexa nr.2

STATII TAXI

 

Nr. Crt.

Locul amplasarii statiei

Nr. locuri

1

Str. Mihail Kogalniceanu (Dealu Mare)

24

2

Bd. Republicii – in fata magazin OMNIA

10

3

Bd. Republicii – in spate magazin OMNIA (str. I.L. Caragiale)

8

4

Str. Grivita (Palatul Culturii)

15

5

Str. Mihail Kogalniceanu – (Hotel Prahova)

9

6

G-ral Vasile Milea – Piata

15

7

Gara de Sud

29

8

Bd. Petrolului – Liceul 1 MAI

8

9

Bd. Bucuresti TIMKEN

7

10

Malu Rosu (Restaurant Muntenia)

15

11

G-ral Eremia Grigorescu – Gh. Gr. Cantacuzino

8

12

Complexul Lamaita (cofetarie)

15

13

Gara de Vest

18

14

Mihai Bravu – Maternitate

8

15

Mihai Bravu – Piata

10

16

Gageni ( Spitalul Judetean )

15

17

Complex Nord (intersectia cu Cameliei)

10

18

Constantin Brezeanu (fosta Gloriei)

10

19

Complexul Mestesugaresc (Sos. Nordului)

12

20

Complex Paltinis (str. Enachita Vacarescu)

8

21

Democratiei (intersectia cu str. Muzicanti)

8

22

Gara de Nord

15

23

Toma Ionescu (Mol)

15

24

Gh. Lazar (Muzeul de Istorie)

10

25

Piata Mihai Viteazul (magazin ROOL)

12

26

Intersectia Marasesti – Domnisori  

8

27

Complex Cina

10

28

Bd. Republicii – 8 Martie

5

29

Şoseaua Vestului

5

30

Depozitelor – intersectia cu Soseaua Vestului (Hotel Nord)

5

31

Aleea Vitioarei – str. Domnisori

5

32

Emile Zolla – vis-a-vis de statia R.A.T.P Coreco

10

TOTAL

362