Hotărârea nr. 327/2003

Hotararea nr. 327 privind simplificarea procedurii de autorizare a constructiilor de locuinte in zonele cu restrictie prevazute in Planul urbanistic general al municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 327

privind simplificarea procedurii de autorizare a constructiilor de locuinte in zonele cu restrictie

prevazute in Planul urbanistic general al municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune simplificarea procedurii de autorizare a constructiilor de locuinte in zonele cu restrictie prevazute in Planul urbanistic general al municipiului Ploiesti;

in baza Legii nr. 50/1991 modificata si completata cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

in temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba simplificarea procedurii de autorizare a constructiilor in sensul ridicarii restrictiilor de eliberare a autorizatiilor de construire pana la elaborarea sau reactualizarea Planurilor urbanistice zonale in zonele rezidentiale stabilite in Planul urbanistic general Ploiesti.

Autorizatiile emise potrivit prezentei vor fi luate in considerare la elaborarea tuturor documentatiilor de urbanism aflate in curs de realizare.

Schimbarea destinatiei din locuinta a constructiilor autorizate conform prezentei se va face pe baza aprobarii prealabile a unui Plan urbanistic de detaliu.

Art. 2

Regulamentul local de urbanism si Planul urbanistic general aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 209/1999 se modifica corespunzator prezentei.

Art. 3

Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2004.

Art. 4

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa 1

 

Lista UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA (U.T.R.)

pentru care se propune ridicarea restrictiilor de eliberare a autorizatiilor de construire pentru locuinte

 

S – 1

S – 2

S – 3

S – 4

S – 5

S – 8 a

S – 9

S – 10

S – 11

S – 12

S – 15

E – 4

E – 5

E – 6

E – 9

E – 10

E – 11

E – 12

E – 17

V – 2

V – 4

V – 5

V – 6

V – 7

V – 8

V – 9

V – 10

V – 11

V – 14

V – 15 a

V – 15 b

CENTRUL CIVIC

N – 2

N – 3

N – 4

N – 5

N – 6

N – 8

N – 9

N – 10

N – 11

N – 14

N – 15

N – 18

N – 19

N – 20

N – 21

N – 22