Hotărârea nr. 325/2003

Hotararea nr. 325 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 325

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploieşti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 507/2003 – Legea bugetului de stat pe anul 2004 si Ordonanta de urgenta nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiesti si ale Casei de Cultura a municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004

 

(mii lei)

Capitol

Subcapitol

Art.

Denumire

capitol şi subcapitol

Program 2004

 

 

 

VENITURI TOTALE

3.950.000

 

 

 

Venituri – subventie

3.500.000

 

 

 

Sponsorizari

200.000

 

 

 

Venituri proprii

250.000

 

 

 

CHELTUIELI (A + B +C)

3.950.000

59.03

 

A + B

Cheltuieli curente

3.950.000

59.03

04

A

Cheltuieli de personal

2.090.000

 

 

10

Cheltuieli salariale

1.540.000

 

 

10-01

Salarii de bază

800.000

 

 

10-02

Salarii de merit

40.000

 

 

10-03

Indemnizatie de conducere

80.000

 

 

10-04

Spor de vechime

110.000

 

 

10-05

Sporuri pentru conditii de munca

 

 

 

10-06

Alte sporuri

30.000

 

 

10-08

Fond de premii

110.000

 

 

10-10

Cumul de functii

220.000

 

 

10-12

Conventii civile

150.000

59.03

 

11

Cheltuieli pentru asigurari sociale

350.000

 

 

12

Cheltuieli pentru somaj

50.000

 

 

13

CASS

110.000

 

 

14

Deplasari, detasari, transferari

40.000

 

 

14.01

Deplasari, detasari, transferari in tara

10.000

 

 

14.02

Deplasari in strainatate

30.000

 

 

B

Cheltuieli materiale şi servicii

1.860.000

 

 

22

Hrana

 

 

 

22.01

Hrana pentru oameni – tichete de masa

 

 

 

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire

1.095.000

 

 

24-01

Incalzit

310.000

 

 

24-02

Iluminat

70.000

 

 

24-03

Apa, canal, salubritate

50.000

 

 

24-04

Posta, telefon, telex

100.000

 

 

24-05

Furnituri de birou

45.000

 

 

24-06

Materiale pentru curatenie

20.000

 

 

24-07

Alte materiale si prestari servicii

500.000

59.03

04

25

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

 

59.03

 

26

Obiecte de mica valoare

150.000

 

 

27

Reparatii curente

 

59.03

 

29

Carti si publicatii

25.000

29.03

04

30

Alte cheltuieli – actiuni culturale

590.000

70

 

C

Cheltuieli de capital