Hotărârea nr. 324/2003

Hotararea nr. 324 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

HOTARAREA Nr. 324

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipilui Ploiesti si Raportul de specialitate al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 507/2003 privind legea bugetului de stat pe anul 2004 si a O.G. nr. 45/2003, privind finantele publice locale;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului  Ploiesti si ale Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

                                                 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004

 

-mii lei -

Venituri proprii

500.000

Alocatii de la buget

17.500.000

 

 

Total

18.000.000

 

 

CHELTUIELI TOTAL

18.000.000

CHELTUIELI  CURENTE

17.500.000

Cheltuieli de personal

15.626.000

Cheltuieli cu salariile

10.976.000

10.01. salarii de baza

7.176.000

10.02. salarii de merit

250.000

10.03. indemnizaţii conducere

300.000

10.04. spor vechime

1.300.000

10.05. spor condiţii grele

900.000

10.07. fond premiere+alte sporuri

250.000

10.09. fond colaboratori

800.000

11. CAS

3.100.000

12.cheltuieli pentru fond somaj

400.000

13. deplasare cazare transport

300.000

14. fond sanatate

850.000

Total Cheltuieli materiale

1.874.000

CHELTUIELI GOSPODARESTI

1.374.000

24.01. incalzit

150.000

24.02. iluminat

150.000

24.03. apa, canal, salubritate

80.000

24.04. posta, telefon

114.000

24.05. furnituri de birou

40.000

24.06. materiale curatenie

40.000

24.07. alte materiale

800.000

26.03. Obiecte de inventar

50.000

27. Reparatii curente

50.000

30.07. Alte cheltuieli

400.000

72.Cheltuieli de capital

500.000

din care:

 

reparat balcon sala concerte

500.000