Hotărârea nr. 323/2003

Hotararea nr. 323 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuileli pe anul 2004 al Teatrului Toma Caragiu, Ploiesti

HOTARAREA Nr. 323

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuileli pe anul 2004 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004;

avand in vedere prevederile Legii nr. 507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 si O.U.G. nr. 45/2003 – privind finantele publice locale;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari de la data emiterii acesteia.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu