Hotărârea nr. 322/2003

Hotararea nr. 322 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Oficiului Public Proiect

HOTARAREA Nr. 322

privind aprobarea   bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Oficiului Public Proiect

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Oficiului Public Proiect Ploiesti prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004;

avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004  al Oficiului Public Proiect in conformitate cu Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2004 a Oficiului Public Proiect Ploiesti conform Anexei nr. 2 care  face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de speciaitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Oficiului Public Proiect Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu