Hotărârea nr. 321/2003

Hotararea nr. 321 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Bazelor Sportive si de Agrement Ploiesti

HOTARAREA Nr. 321

privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004
al Administratiei Baze Sportive si de Agrement Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si raportul de specialitate al Administratiei Baze Sportive si de Agrement privind necesitatea aprobarii  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Baze Sportive si de Agrement;

            avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2003, legea bugetului de stat pe anul 2004;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, legea administratiei publice locale,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Baze Sportive si de Agrement pe anul 2004,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite,serviciile de specialitate al Administratiei Baze Sportive si de Agrement vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

           

Anexa nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL   2004

 

                                                                                                               - mii lei -

Nr. Crt

Cod

Denumire capitol, subcapitol, alineat

Total an 2004

1

I+I.1+IV+VII

Venituri totale

4.500.000

2

I

Venituri proprii

   500.000

3

IV

Subventii

4.000.000

5

A+B

Cheltuieli totale

4.500.000

6

01

A. Cheltuieli curente

4.500.000

7

02

Cheltuieli de personal

2.910.000

8

10

Cheltuieli cu salariile

2.100.000

9

10.01

Salarii de baza

1.350.000

10

10.02

Salarii de merit

160.000     

11

10.03

Indemnizatii de conducere

165.000

12

10.04

Spor de vechime

400.000

13

10.05

Spor cond munca

0

14

10.06

Salarii platite cu ora

0

15

10.07

Fond premiere

25.000

16

10.08

Alte drepturi salariale

0

17

11

C.A.S.

515.000

18

12

Somaj

75.000

19

13

Deplasari detasari

50.000

20

14

Sanatate

170.000

21

20

Cheltuieli materiale si servicii, 

din care:

1.590.000

22

24

Cheltuieli de intretinere si gospodaresti

985.000

23

24.01

Incalzire

0

24

24.02

Iluminat si forta motrica

550.000

25

24.03

Apa, canal, salubritate

  65.000

26

24.04

Posta, telefon, fax

  40.000

27

24.05

Furnituri de birou

  20.000

28

24.06

Materiale pentru curatenie

  10.000

29

24.07

Alte materiale si prestari servicii

 300.000

30

25

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

0

31

26

Obiecte de inventar

15.000

32

26.02

Echipament

0

33

26.03

Obiecte de inventar de mica valoare

15.000

34

27

Reparatii curente

550.000

35

28

Reparatii capitale

0

36

29

Carti si publicatii

0

37

30

Alte cheltuieli

40.000

38

30.01

Calificari, perfectionari

0

39

30.02

Protocol

0

40

30.03

Protectia muncii

0

41

30.07

Alte cheltuieli conform legii

40.000

42

70

B. Cheltuieli de capital

0

43

74

Investitii ale institutiei publice autofinantate

0

 

 

 

 

 

                                   

                                    Director                                                Sef Serviciu Contabilitate

                        Ing.Gheorghe Pana                                           Claudia Apostol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti                                        V I Z A T

Administratia Baze Sportive si de Agrement                                    VICEPRIMAR

                                                                                                                    ION IANCU

 

 

 

 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE

            la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

                             al Administratiei Baze Sportive si de Agrement,pe anul 2004

 

 

 

 

            Administratia Baze Sportive si de Agrement Ploiesti,institutie publica cu personalitate juridica subordonata Consiliului Local al Municipiului Ploiesti a fost infiintata prin H.C.L. nr.30/2003 si si-a inceput activitatea la 01.03.2003,avand ca obiect de activitate administrarea Hipodromului Ploiesti si a stadionului Ilie Oana.

            Conform OUG nr.45/2003,pentru bugetele locale,sunt reglementate principiile echilibrului,al realitatii,al anualitatii si publicitatii.

Bugetul Administratiei Baze Sportive si de Agrement Ploiesti va fi parte componenta a bugetului local.

Veniturile si cheltuielile institutiei sunt in valoare de 4.500.000 mii lei .

Conform regulamentului de functionare sursa de finantare a Administratiei Hipodromului Ploiesti o reprezinta :

  -    subventiile acordate de la bugetul local,prevazute in anul 2004 in valoare de 4.000.000 mii lei ;

-         venituri proprii din chirii boxe, taxe de intrare autovehicole,din recuperari de debite,din taxe de publicitate percepute pentru publicitate in incinta Hipodromului Ploiesti precum si din sponsorizari in valoare de 500.000 mii lei ;

In anul 2004 nu am estimat nici o cheltuiala cu intretinerea Hipodromului,singurele cheltuieli prevazute fiind cele de personal,pentru un numar mai mic de salariati fata de anul 2003 si reprezinta suma de 2.910.000 mii lei

Intrucat obiectul principal de activitate nu va mai fi Hipodromul Ploiesti,o parte din personal nu se va mai justifica,si am avut acest lucru in vedere prin reducerea unor posturi specifice activitatii hipice , rezultatul final fiind un necesar de 2.910.000 mii lei, cheltuieli de personal in anul 2004.

“Cheltuieli materiale si de servicii” in cuantum de 1.590.000 mii lei sunt constituite din : 

“Cheltuieli de intretinere si gospodaresti” – 985.000 mii lei ;

Obiecte de inventar “ – 15.000 mii lei;

Reparatii curente “ – 550.000 mii lei;

 Alte cheltuieli” – 40.000 mii lei.

           

 

 

                        Director                                                Sef Serviciu Contabilitate

                        Ing.Gheorghe Pana                                           Claudia Apostol

 

 

 

 

 

Avizat

Director Directia Administratie Publica Juridic-Contencios

                             Luminita Gaborfi

 

 

 

 

       Director Directia Economica

                        Ec. Nicoleta Craciunoiu           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

Administratia Baze Sportive si de Agrement

 

 

 

                                                            EXPUNERE DE MOTIVE

                                    la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de

 venituri si cheltuieli al Administratiei Baze Sportive si de Agrement

pe anul 2004

 

 

            In conformitate cu prevederile Ordonantei deUrgenta a Guvernului nr.45 / 2003 privind finantele publice si a Legii nr.507 /2003 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2004 , Administratia Baze Sportive si de Agrement Ploiesti a procedat la intocmirea, fundamentarea si elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004.

Avand in vedere lansarea programului autoritatii publice locale in directia reabilitarii bazelor sportive, acest demers presupunand atragerea de investitii, concesionarea Hipodromului Ploiesti cu terenurile si constructiile aferente precum si a Patinoarului artificial, reprezinta primele etape ale acestui proiect de anvergura.

In acest sens bugetul Administratiei Bazelor Sportive si de Agrement Ploiesti a a fost elaborat in scopul asigurarii contributiei autoritatii publice locale alaturi de partenerii care vor fi cooptati in acest program, avand ca finalitate constituirea la nivelul municipiului Ploiesti a unor baze sportive si de agrement la standardele asteptate de cetateni.    

Veniturile si cheltuielile totale se estimeaza la 4.500.000 mii lei,din care venituri proprii estimate la 500.000 mii lei si subventii de la bugetul local in valoare de 4.000.000 mii lei.

           

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare

alaturat.

 

 

 

 

 

                                                                        PRIMAR

 

                                                                EMIL CALOTA