Hotărârea nr. 320/2003

Hotararea nr. 320 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

HOTARAREA Nr. 320

privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 507/ 2003, Legea bugetului de stat pe anul 2004 si O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba  bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1