Hotărârea nr. 32/2003

Hotararea nr. 32 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a investitiei IMPREJMUIRE PARC MEMORIAL „CONSTANTIN STERE”

HOTARAREA Nr. 32

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a investitiei

IMPREJMUIRE PARC MEMORIAL „CONSTANTIN STERE”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico – economice a investitiei Imprejmuire Parc Memorial „Constantin Stere”;

            avand in vedere prevederile art. 16 alin. 5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba documentatia tehnico – economica a investitiei IMPREJMUIRE PARC MEMORIAL „CONSTANTIN STERE ”, conform documentatiei anexate.

Art. 2

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu