Hotărârea nr. 319/2003

Hotararea nr. 319 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul I, anul 2004 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti

HOTARAREA Nr. 319

privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pe semestrul I, anul 2004

al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive al Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate privind necesitatea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I anul 2004 al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti;

            avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 109/2002 privind infiintarea Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, prevederile Legii nr. 507 /2003, Legea bugetului de stat pe anul 2004 si ale Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe semestrul I anul 2004, al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba  lista de investitii pe anul 2003 a Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.    

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

PROPUNERE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI SEMESTRUL I 2004

 

Nr.

crt.

DENUMIRE INDICATORI

COD

BUGET

BUGET

1

I. TOTAL VENITURI

 

12.800.000

13.800.000

 

1. VENITURI DIN ACTIVITATEA PROPRIE

 

800.000

800.000

 

2. SUBVENTII, din care:

 

12.000.000

13.000.000

 

   - subventii de la Consiliul Local

 

9.000.000

10.000.000

 

   - subventii de la Consiliul Judetean

 

3.000.000

3000000

 

II. TOTAL CHELTUIELI

 

12.800.000

13.800.000

 

A. CHELTUIELI CURENTE

01

9.730.000

10.730.000

 

A.1. CHELTUELI DE PERSONAL

02

6.189.960

6.229.960

 

 - Cheltuieli cu salariile

10

4.604.880

4.604.880

 

   - Salarii de baza

10.01

3.278.312

3.278.312

 

   - Salarii de merit

10.02

69.324

69.324

 

   - Indemnizatii de conducere

10.03

124.783

124.783

 

   - Spor de vechime

10.04

429.809

429.809

 

   - Sporuri pentru conditii de munca

10.05

152.640

152.640

 

   - Alte sporuri

10.06

 

 

 

   - Ore suplimentare

10.07

 

 

 

   - Fond de premii

10.08

94.000

94.000

 

   - Alte drepturi salariale acordate personalului

10.14

456.012

456.012

 

 - Contributii pentru asigurari sociale de stat

11

1.045.000

1.045.000

 

 - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

12

142.000

142.000

 

 - Deplasari in tara si in strainatate

14

70.000

110.000

 

 - Contributii pentru fondul de asigurari de sanatate

13

328.080

328.080

 

A.2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

3.540.040

4.500.040

 

 - Hrana pentru animale

22.02

550.000

650.000

 

 - Medicamente

23.01

60.000

100.000

 

 - Materiale sanitare

23.02

60.000

80.000

 

1. Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie

24

1.930.040

2.330.040

 

 - Incalzit

24.01

150.000

180.000

 

 - Iluminat si forta motrica

24.02

500.000

600.000

 

 - Apa, canal, salubritate

24.03

130.000

150.000

 

 - Posta, telefon

24.04

80.000

100.000

 

 - Furnituri de birou

24.05

70.000

100.000

 

 - Materiale pentru curatenie

24.06

 

 

 

 - Alte materiale si prestari servici

24.07

1.000.040

1.200.040

 

2. Materiale si prestari servicii cu caracter functional

25

190.000

260.000

 

 - Piese de schimb si repararatie curenta a echipamentului

25.08

120.000

160.000

 

 - Alte materiale si prestari servicii cu caracter functional

25.09

70.000

100.000

 

3. Obiecte de inventar si echipament

26

150.000

150.000

 

 - Echipament

26.02

50.000

50.000

 

 - Alte obiecte de inventar de mica valoare

26.03

100.000

100.000

 

4. Reparatii curente

27

250.000

500.000

 

5. Reparatii capitale

28

 

 

 

6. Carti si publicatii

29

10.000

10.000

 

7. Alte cheltuieli

30

400.000

500.000

 

B. CHELTUIELI DE CAPITAL(*)

70

3.070.000

3.070.000

                   *)La titlul 70-"Cheltuieli de capital este prevazuta amortizarea din diferentele de reevaluare 2003.                                                                                                                         

 

Anexa nr. 2

                                                                                                                 

PROPUNERE CHELTUIELI DE CAPITAL SEM. I 2004

 

         LUCRARI                                                                                                

1             Reabilitare Parc Memorial Constantin Stere – 3.000.000 mii lei,

din care:

1.      Imprejmuire Parc Memorial Constantin Stere faza I – 1.787.000 mii lei

2.      Amenajare si mobilare Aleea Scriitorilor faza III – 1.000.000 mii lei

3.      Evaluare teren si cladiri Prodcomplex S.A. Bucov (zona Caramidarie) in vederea exproprierii pentru utilitate publica – 213.000 mii lei

2          Amortizare imobilizari corporale – 70.000 mii lei

 

    TOTAL INVESTITII: 3.070.000 mii lei