Hotărârea nr. 318/2003

Hotararea nr. 318 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Serviciului Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului Ploiesti

HOTARAREA Nr.  318

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004

al  Serviciului Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si  Raportul de specialitate al Serviciului Public Finante  Locale si Administrarea Patrimoniului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local S.P.F.L.A.P. pe anul 2004 ;

avand in vedere prevederile Legii nr. 507/2003 privind bugetul statului pe anul 2004;

in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2002 privind finantele publice locale;

in temeiul art. 38, lit. i, coroborat cu art. 87 si art. 88 din Legea  nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale şi Administrarea Patrimoniului pe anul 2004,  conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii a serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale şi Administrarea Patrimoniului conform Anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, Directia Economica a Primariei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public de interes local Serviciul Public Finante Locale şi Administrarea Patrimoniului se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4

Directia Administratie Publica si Juridic - Contencios va aduce la cunostinata publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

                                                        Anexa nr.1

 

BUGET  DE  VENITURI  SI  CHELTUIELI PE ANUL 2004

 

                                                                                                                                              -  mii lei -

DENUMIREA   INDICATORILOR

COD

PREVEDERI  ANUALE 2004

VENITURI PROPRII TOTAL, din care:

      -  venituri din activitatea proprie

      -  venituri din donatii si sponsorizari

 

 

2.500.000

500.000

SUBVENTII

 

18.000.000

TOTAL  VENITURI :

 

21.000.000

 

 

- mii lei -

DENUMIRE  INDICATORI

COD

PROPUNERI 

2004

CHELTUIELI  TOTAL

 

21.000.000

CHELTUIELI  CURENTE

01

17.650.000

CHELTUIELI  PERSONAL

02

14.753.000

Cheltuieli cu salariile

10

10.861.000

Fond aferent  salariilor  de baza

10.01

7.700.000

Salarii merit

10.02

-

Indemnizatii  conducere

10.03

350.000

Spor vechime

10.04

1.210.000

Sporuri pentru conditii de munca

10.05

-

Alte sporuri

10.06

50.000

Ore suplimentare

10.07

-

Fond premii

10.08

930.000

Prima de vacanta

10.09

-

Fond posturi ocupate prin cumul

10.10

-

Fond aferent platii cu ora

10.11

-

Fond  conventi

10.12

-

Indemnizatii  platite unor persoane din afara unitatii

10.13

-

Alte drepturi  salariale

10.14

621.000

Contributia  CAS 25 %

11

2.720.000

Contributia somaj 3,5 %

12

381.000

Contributia  CASS 7 %

13

761.000

Deplasari, transferuri

14

30.000

Deplasari, transferuri in tara

14.01

30.000

Deplasari in strainatate

14.02.

-

CHELTUIELI  MATERIALE SI SERVICII

20

2.897.000

Drepturi cu caracter social

21

-

Manuale si rechizite

21.01

-

Transport elevi, bolnavi, insotitori

21.02

-

Drepturi elevi (concursuri)

21.03

-

Drepturi pentru donator sange

21.04

-

Alte drepturi  stabilite prin lege

21.05

-

Hrana

22

-

Hrana pentru  oameni

22.01

-

Hrana pentru  animale

22.02

-

Medicamente, materiale sanitare

23

-

Medicamente

23.01

-

Medicamente sanitare

23.02

-

Chelteltuieli de intretinere si gospodarire

24

2.027.000

Incalzit

24.01

267.000

Iluminat si forta motrice

24.02

300.000

Apa, canal, salubritate

24.03

300.000

Posta, telefon, telex, radio, tv

24.04

350.000

Furnituri de birou

24.05

500.000

Materiale curatenie

24.06

10.000

Alte materiale prestari servicii

24.07

300.000

Materiale, prestarii servicii (caracter functional )

25

280.000

Mat. caracter  cu  functional

25.01

-

Servicii cu caracter functional

25.02

250.000

Taxe-timbre judiciare

25.03

30.000

Obiecte inventar de mica valoare

26

50.000

Lenjerie si accesorii pat

26.01

-

Echipament

26.02

-

Alte obiecte de inventar de mica valoare si scurta durata

26.03

50.000

Reparatii  curente

27

-

Reparatii  capitale

28

-

Carti si  publicatii

29

20.000

Alte cheltuieli

30

520.000

Calificare, perfectionare, specializare profesionala

30.01

20.000

Protocol

30..02

-

Protectia muncii

30.03

-

Alte cheltuieli autorizate

prin dispozitii  legale

30.07

500.000

SUBVENTII

34

-

Alocatii buget pt.inst.publice

35.01

-

Subventii pentru acoprerirea diferentelor de pret

35.03

-

TRANSFER

38

-

DOBANZI

49

-

CHELTUIELI  CAPITAL

70

3.350.000

Inv. ale institutiilor  publice

72

3.350.000

 

Anexa nr. 2

 

LISTA  DE  INVESTITII  PE ANUL  2004

 

  1. CONSOLIDARE SI REABILITARE SEDIU Bdul. Independentei nr.16 - 2.750.000 mii lei
  2. COPIATOR - 50.000 mii lei
  3. CALCULATOR (personal computers) - 300.000 mii lei
  4. AUTOTURISM - 250.000 mii lei